Shamballa og
Hierarkiets oppbygging

Essensielle spørsmål og svar
«Hvor kommer den esoteriske viten fra?» Hvem har gitt de åndsvitenskapelige svarene som forskere, tenkere og filosofer gjennom tiden, har stilt seg? Svaret er: «Fra medlemmer av Det Indre Verdensstyre» (Jordens indre Styre), fra mestrene. Disse medlemmene har via forskjellige kanaler gitt svar på noen av de mest fundamentale spørsmål, som et menneske kan stille: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Og hvorfor?

Det er snakk om en omfattende mengde informasjon, som ikke er uttenkt av filosofer og tenkere. Informasjonen er ikke spekulativ. Det er snakk om en viten basert på direkte iakttagelse og den stammer fra høyt utviklede skapninger, som har nådd mye lengere i deres utvikling, enn selv den mest avanserte delen av menneskeheten. De har nådd så langt i utviklingen, at de har tilgang til bevissthetssfærer, hvor alt som har skjedd på denne planeten siden den ble skapt for milliarder av år siden, er registrert. Disse bevissthetsområder kan sammenlignes med en gigantisk harddisk − Jordens harddisk – og det er kun høyt innviede, som har hatt tilgang til den ufeilbarlige informasjonen.

Fra mester til menneske
I alle religioner har menneskeheten i allegorisk og symbolsk form fått bestemte svar, som var tilpasset utviklingsnivået på det gjeldende tidspunkt. Da det konkrete intellekt først nå … er ved å nå et passende nivå, har Det Indre Verdensstyre frigitt deler av åndsvitenskapen til oppvåkning av menneskeheten. Det var spesielt tre medlemmer av Det Indre Verdensstyre, som fikk i oppgave å videreformidle en del av den esoteriske lære til noen utvalgte mennesker. Det skjedde dels gjennom telepatiske diktater og direkte undervisning, hvor det var mulig for mottakerne å stille spørsmål og få svar − dels gjennom brevveksling − de såkalte «Mesterbrevene» (Mahatma Letters), som oppbevares i Royal Library i London. Årsaken er at mesterbrevenes tilblivelse var og fortsatt er et naturvitenskapelig mysterium. De ble tilsynelatende skrevet ut av ingenting. Laboratorieundersøkelser har vist at teksten ikke er skrevet på papiret, men er en del av selve papirets struktur. Den åndsvitenskapelige forklaringen er at der er snakk om materialiserende tankeformer.

De tre mestrene, som sto bak formidlingen av den esoteriske informasjonen, var Morya, Kuthumi og Djwhal Khul. Djwhal Khul kalles også Tibetaneren.

Åndsvitenskapens begynnelse
Informasjonen ble gitt ut på sluttet 1800-tallet. Det Indre Verdensstyre håpet at den avanserte delen av menneskeheten, etter hvert hadde gjort tilstrekkelig store intellektuelle fremskritt. Så den esoteriske lære kunne presenteres i en mer teknisk form og dermed forstås og aksepteres intellektuelt − eller muligens enda mer intuitivt. Impulsen skulle bane veien for en ny syklus med åndsvitenskapelig forskning.

Naturvitenskapens forskere nærmer seg flere eksistensielle spørsmål. Spesielt kjernefysikken er teoretisk sett brudd igjennom til et av de essensielle kjernepunkter: «At Universet har flere enn tre dimensjoner». Ennå er iakttagelsene kun teorier, men sten på sten er ved å bli lagt på det komplekse av viten, som vil føre til det store gjennombruddet. Som fullstendig vil endre det anerkjente verdensbilde, som er bygd opp gjennom flere hundrede år, men som i nåtiden står i veien for fremskritt innenfor nesten alle vitenskapsgrener. Det møysommelige ombygde verdensbilde, som er understøttet av utallige doktoravhandlinger, naturvitenskapelige forsøk og resultater, og som er nedskrevet i de høyere læreanstalters lærebøker, skal tilpasses et flerdimensjonalt verdensbilde, og det er naturvitenskapen ikke parat til ennå.

Opplyste Mestere
Eksistensen av opplyste mestre, åndelige veiledere, guruer, mennesker med høyere bevissthet og frelserskikkelser er velkjent hos mange. Skikkelser som Buddha, Krishna, Lao Tse, Sokrates, Zarathustra, Mohammed og Jesus. De nesten mytiske skikkelsene Hermes Trismegistos, Orfeus, Herkules og lignende profeter og lysbringere − er en sentral del av menneskehetens felles arv og utvikling. Men i hvilken sammenheng inngår de i Jordens åndelige liv? Viten om disse skikkelser og deres misjoner har vært innhyllet i tåke. Først i nyere tid har det blitt satt et skarpere fokus på dette forholdet.

H.P Blavatsky og Den Hemmelige Lære
Det er i kraft av H.P. Blavatskys pionerarbeidet, at det i nyere tid er kommet en klarere forståelse av hva som menes med høyerestående skikkelser. Med Den Hemmelige Lære og andre bøker og skrifter av H.P. Blavatsky ble hun den første som ga informasjon om mestrene til Vestens befolkning. Hun var selv elev av mestrene, og hun bodde i en årrekke hos mesteren Morya, hvor hun fikk intensiv undervisning og utdannelse. Flere av mestrene hjalp henne med å skrive flere av hennes verker, som ble fundamentet for utviklingen av åndsvitenskapen. Det er skrevet flere biografier og gitt mange beskrivelser av dette samarbeide, og om hvordan det skjedde.

Etter H.P. Blavatskys sin altfor tidlige død, fortsatte hennes nærmeste medarbeidere Annie Besant og Charles Webster Leadbeater, med å fortolke hennes verker og utvide forskningen. Det er skrevet i et svært tilgengelig språk, og de er fylt med sanskritord, sitater fra hinduistiske og eldgamle indiske skifter. Sanskrit var den gang det eneste språket, som hadde ord og begreper for bevissthetstilstander og tekniske forklaringer, på læren i den evige visdom, som den ofte ble kalt.

Universets Hierarkiske oppbygging
Innen «Jordens indre styre» og deres medlemmer, er det viktig å akseptere at den intelligente styring av Universet, Solsystemet og Jorden – «sandkornet på evighetens strand» − fungerer hierarkisk. Ordet hierarki betyr «hellige styre» eller «hellige herskere», og opprinnelig ble ordet fortolket som «prestevelde» eller «rangordning av innviede personer». Men i menneskets verden er det hierarkiske prinsipp ofte blitt forvrengt gjennom maktmisbruk etter mottoet: «De kloke styrer de mindre kloke» eller «De sterke undertrykker eller utnytter de svake.» Derfor er det forståelig, at mange mennesker instinktivt er motstandere av en hierarkisk struktur eller en maktpyramide.

Den sanne hierarkiske oppbygging - når det f.eks. er snakk om planetens oppbygning - er at den består av vesener, som utviklingsmessig har nådd langt forut for seg selv, den mest avanserte delen av menneskeheten. De suksessfulle innvielsene, er en integrert del av deres bevissthet. Deres etikk, moral, kjærlighet og intelligens befinner seg på et så høyt nivå, så mennesket med sitt begrensede følelsesliv og tankeliv, ikke har noen mulighet for å forstå dette.

Visdomshierarkiet
H.P. Blavatsky beskriver det hierarkiske prinsippet veldig klart: «Hele kosmos ledelsen, kontrolleres og besjeles av nesten endeløse rekker av sansende bevisstheter, som hver og en, har en misjon å fullføre. Og uansett om man kaller dem Chohaner eller engler, er de «budbringere» utelukkende i den forstand, at de er verktøy for karmiske og kosmiske lover. De varierer i det uendelige, med hensyn til deres respektive grader av bevissthet og intelligens.»

Shamballa
Planetens hovedsenter Shamballa betyr, «det lykkelige land». Det universelle verdensmantra − Den Store Invokasjonen − kalles Shamballa «Sentret hvor Guds vilje er kjent». I Johannes Åpenbaring beskrives Shamballa i visjonære og symbolske bilder, for her kalles sentret for «Det nye Jerusalem», som betyr "Fredens sted», som stiger ned fra oven.

Shamballa er sentret for planetens høyst utviklede vesener. Ifølge de esoteriske beretninger forvaltes Shamballa primært av Flammeherrene, som er betegnelsen for kumaraene, som kom til Jorden fra Venus for ca. 18½ millioner år siden. Den gang var det i alt 105 kumaraer, men gjennom millioner av år, så har de fleste trukket seg tilbake, og det er nå kun syv kumaraer i Shamballa.

Sanat Kumara og kumaraene
Øverst står lederen Sanat Kumara − verdens indre konge − planetens guddom – «vår himmelske far», som religiøse menneske har bedt til gjennom nesten 2000 år. «I ham lever vi, ånder vi og er vi» står det i bibelen, for hans aura omslutter og gjennomstrømmer alt på planeten. Han er i personifisert forstand Gud på denne planet og personifiseringen av planetens ånd. Hans tre brødre eller disipler, er kumaraene Sanaka Kumara, Sananda Kumara og Sanatana Kumara. Deres bevissthet er rettet mot planeten og dens styring. De tre øvrige kumaraer er Jata Kumara, Vadhu Kumara og Panchashikha Kumara, som har deres bevissthet rettet mot de høyere verdener.

Det gigantiske vesener som kalles Den Tause Vokter, skal også nevnes. Som navnet antyder, fungerer Den Tause Vokter som representant for Sollogos her på Jorden, og han residerer over Sanat Kumara. Men bortsett fra det, ved man ikke mye om denne store bevissthet og hans oppgave.

Shamballas Rådskammer
Teosofen, maleren og fredsforkjemperen Nicholas Roerich oppdaget under sine reiser i Himalaya, at erindringen om Sanat Kumara stadig var levende i lokalbefolkningen. Her var Sanat Kumara kjent som den sagnomspunne Rigden Jyepo. Han ble også kalt Det Store Offer, fordi han ble på Jorden inntil den siste trette disippel var «kommet hjem», og det henviser muligvis til tredje innvielse.

Sanat Kumara er dessuten Den Ene Innvier, fordi han er den hierofant – «den, som fortolker det hellige» – som leder innvielsesseremoniene fra og med tredje innvielse. Mesteren Djwhal Khul (Tibetaneren) forteller i boken Innvielse, at Sanat Kumara utviklingsmessig er like langt foran for en mester, som en mester er i forkant av et primitivt dyrisk menneske.

Ledelse av Jorden skjer i et samarbeide mellom Sanat Kumara, Sanaka Kumara, Sananda Kumara og Sanatana Kumara samt tre ledere fra mesterhierarkiet. Sentret i Shamballa kalles Shamballas Rådskammer. Blant rådsmedlemmene er det dessuten fire representanter for karmisk harmonisering. De kalles Karmas Herrer eller de fire Lipikaer. Bibelen omtaler dem som «opptegnende engler», som fører «Livets bok». Det vil si at de står for den overordnede karmiske styring av planeten. Under seg har de utallige medarbeidere, som tar seg av den detaljerte opptegnelse av eksempelvis det enkelte menneskes karmiske «regnskap».

Shamballakraften
Fra Shamballa strømmer den mest potente energi til planeten. Energien har to primære aspekter − et nedbrytende og et oppbyggende. Man kan sammenligne Shamballakraftens nedbrytende aspekt med en bulldoser, som river ned de gamle husene for å rydde området, så noe nytt kan bygges opp. I denne overgangsperioden som menneskeheten nå befinner seg i (fra Fiskenes tidsalder til Vannmannens tidsalder), er det utallige krystalliserende institusjoner og religioner, samt politiske og økonomiske systemer, som er fastkjørte i dogmer, korrupsjon, grådighet og i makt for maktens skyld.

Disse organismer skal brytes ned, for at nytenkning og omorganisering kan finne sted. Det er med denne bakgrunn at man skal forstå terrorisme, maktmisbruk, innbrudd, hærverk, korrupsjon, sult, sykdom, dårlig fordeling av Jordens ressurser, overforbruk, misbruk og utnyttelse av naturens mineral-, plante- og dyreliv. I tillegg har det vært et slaveri av menneskesinnet, i den forstand at et barn er født til en «låst» tilværelse i barnehage, fritidshjem, skole og institusjoner med høyere utdannelse alene, med det formål at man skal bli i stand til å selge seg selv til høystbydende. Livets mål og mening er hardt arbeide for å skaffe penger og materielle goder. Og når alderdommen melder seg og man begynner å gå tom for krefter, venter det en relativt kort pensjonisttilværelse. I dette låste livsmønstre har der ikke vært tid og krefter til å tenke dypere over tilværelsens formål og arbeide med åndelig utvikling.

Der er ingen mening med tilværelsen!
Resultatene av dette åndesløse liv, har kommet til uttrykk i stigende alkohol- og stoffmisbruk, for mange. Ungdommen tar høretelefonene på og skrur opp lyden for den hardtslående rytmiske musikken, for deretter å unngå at man tenker dypere over tilværelsen. Noen mener at løsningen er selvmord, og når de eventuelt overlever et selvmordsforsøk og blir spurt, hvorfor de forsøkte å ta livet av seg, svarer flere: «Der er ingen mening med tilværelsen!»

Konklusjonen er at den materialistiske sivilisasjon har mislykket. Ingen materielle goder kan skjule dette faktum. Mennesket er lei av skuespillet, serier, filmer og konkurranser basert på mottoet: Tenk ikke dypere over tilværelsen! Ha det gøy selv om verden står på randen, for milliarder av mennesker. Det er motstandskreftenes suksessrike arbeide, man her ser resultatene av.

Shamballakraften
Shamballakraften er verktøyet som «Sentret hvor Guds vilje er kjent» benytter for å endre betingelsene, for menneskeheten er ikke selv i stand til å endre dem. Mennesket har låst seg selv fast. Frihet er en illusjon. Og uten sann frihet er det ingen utvikling og ingen visjon. Menneskehetens «hjulspor» er nå så dype, at de ikke er i stand til å komme seg opp, ved egen kraft.

Et av resultatene av Shamballakraftens påvirkning i dag, er at alt som gjemmer seg i enhver organisasjon, religion og ethvert politisk parti, så vel som i hvert enkelt menneske … kommer opp til overflaten og gir de mange psykiske og psykologiske problemer, som nåtidens mennesker og samfunnet for tiden sliter med!

Shamballa kraftens påvirkning
Åndsvitenskapen opplyser at Shamballakraften har blitt utløst fire gange tidligere i menneskehetens historie:

Første gang
Var i forbindelse med da menneskehetens bevissthet, tok det store kvantespranget fra dyreriket til menneskeriket i lemurisk tid. Prosessen kalles menneskets individualisering. Ved individualiseringen fikk mennesket sin individuelle sjel, som gjennom mange inkarnasjoner som selvstendig individ, fungerer som menneskets indre guide, mentor og hukommelsessenter. Sjelen er dypest sett åndens eller guddommens representant, i det enkelte menneske.

Andre gang
Var i atlantisk tid, hvor menneskeheten delte seg opp i to grupper. Den ene, som fulgte de ondsinnede og maktfulle magikere, og den andre som fulgte mestrene og den hvite magiens regler og lover. Denne polariseringen resulterte i utallige kriger og den fortsatte helt til nåtiden, med de to store verdenskrigene, som i den esoteriske lære betraktes som en post-atlantisk krig.

På Atlantis endte det med at Hierarkiet ved hjelp av Shamballakraften, nedsenket Atlantis i havet. Fortellingene om denne katastrofen, omtales som «syndfloden» i de store religioner.

Tredje gang
At den voldsomme Shamballakraften ble sluppet løs for tredje gang, var en beslutning som ble tatt ved et møte i Shamballas råd i 1825. Shamballakraften ble dog noe dempet av Hierarkiet (som var mellomleddet), så virkningene ikke ble alt for voldelig og destruktiv.

Under andre verdenskrig, da aksemaktene (Tyskland, Japan og Italia) i 1942 var på vei til å vinne krigen, ble det besluttet og bruke denne kraften til å styrke de allierte (USA, Sovjetunionen og Storbritannia) i kampen. Det skjedde ved at lederne av aksemaktene fikk redusert bestemte mentale energier, og det medførte til at deres krigsinnsats gradvis sporet av og ble ineffektive. Den dypere årsaken til bruken av denne metoden, var at lederne av aksemaktene fungerte som redskap for kosmisk ondskap.

Fjerde gang
Fjerde gangen Shamballakraften ble brukt, var i perioden fra 1975. Man ønsket å bryte ned den onde innflytelsen, som etter nazismens sammenbrudd, var flyttet til Sovjetunionen og mellom Østen m.fl. Samtidig ble flere konstruktive initiativ satt i gang i helt nye syntesedannelser innenfor nytenkning og skapelse av holistiske paradigmer. Resultatet var våpenkappløpets del vise avslutning, Sovjetunionens sammenbrudd, friheten til de Østeuropeiske stater, Berlin murens fall og Tysklands gjenforening.

Shamballakraftens virkninger fortsatte inn i det nye årtusenet, og virkningen har så langt resultert i globale finanskriser, terrorangrepet den 11. september 2001 i New York og Washington, klimaproblemer i global målestokk. Dessuten har den avslørt et av menneskehetens fundamentale problemer, nemlig egoismens voldsomme og uhemmede herjinger, innenfor alle grener av samfunnet.

Det er blitt klart for alle tenkende mennesker, at planeten som er menneskehetens hjem, er presset helt til den ytterste grense. I løpet av få årtier vil menneskeheten stå overfor enorme problemer i form av klimakatastrofer, mangel på fossile brennstoffer, gigantiske sultproblemer, overbefolkning, flyktningestrømmer, katastrofal mangel på rent drikkevann, den sibiriske «metangass-bomben». Problemer med håndtering av genteknologien og en naturvitenskap som må åpne seg for et nytt og helt annerledes verdensbilde, som det blant annet beskrives i åndsvitenskapen.

Mesterhierarkiet
Hierarkiet har mange navn: Den Hvite Loge, De Helliges Samfunn, Det Store Hvite Broderskap. Det Okkulte Hierarki eller simpelthen Hierarkiet. Hierarkiet fungerer som mellomledd mellom Shamballa og de naturriker, som er under utvikling på planeten. Hierarkiet har fire hovedfunksjoner:

Å oppfange den rene, abstrakte energiimpulsen fra Shamballa, fortolke og formulere den som en evolusjonsplan og overføre den ut til resten av verden. Å utvikle selvbevissthet i menneskeriket. Å utvikle bevissthet i de undermenneskelige riker. Å fungere som inspirerende eksempel for menneskeheten.

Vanligvis blir det sagt at Hierarkiet består av 63 medlemmer, 49 av dem har en fysisk kropp, og at de lever på forskjellige steder (sentre) på Jorden.

På nåværende tidspunkt befinner det viktigste senteret seg i Himalayafjellene på den tibetanske siden av grensen til India, men mye tyder på at det åndelige tyngdepunktet muligens «flyttes» til Vesten. På tross av at man kjenner det område, hvor mestrene bor, er det umulig å finne dem for andre enn de menneskene, som mestrene selv er interessert i … å komme i kontakt med, når de selv er til stede i deres fysiske form.

En Mester har 5. innvielse
En mester er et menneske, som har tatt 5. innvielse, som også kalles Asekha-innvielsen. De etterfølgende innvielser fra 3. innvielse og oppetter, representerer ufattelige bevissthets utvidelser. Et utsagn fra en av mestrene lyder:

«For at kunne forstå en mester, skal man selv være en mester»

Det samme gjelder for 3. og 4. innviede.

Det fysiske legeme som benyttes ved 4. og 5. innvielse, bevares i lang tid. Det er forklaringen på de mange beretninger om mestre, som er flere hundrede ... ja flere tusener år gamle.

En mester kan ikke omkomme ved ulykker, attentater o.l. i sitt fysiske legeme, for en mester ved alltid, hva som vil skje, både i den nærmeste og den fjerneste fremtid. En mester er alltid omgitt av en spesiell gruppe devaer (engler, som er usynlige for det fysiske øye), som har til oppgave å hjelpe og beskytte mesteren.

Mestrenes primære oppgave er å bruke deres viten og kontroll, over alle former for energier. Det er her man ser mestrenes virkelige storhet. Deres moral og selvkontroll ligger lysår fra, hva alminnelige gjennomsnittsmennesker kan prestere. Det er ikke uten grunn, at de kalles for kjærlighetens og barmhjertighetens mestre.

De Syv Departementer (avdelinger/grupper)
Funksjonsmessig er Hierarkiet organisert i syv departementer som til sammen, har ansvaret for planetens «husholdning». Men fordi mestrene på grunn av menneskets frie vilje, hverken må eller vil gripe direkte inn i utviklingen, arbeider de ved å utsende inspirative idestrømninger over planeten. På grunn av menneskehetens voksende mental utvikling, blir flere og flere mennesker i stand til å plukke opp inspirasjonsimpulser fra mesterne. Men samtidig har mennesket som sagt sin ukrenkelige frie vilje, som medfører feiltagelser, for oppøvelsen av skjelneevne må selv gå forut for katastrofale feiltagelser – for kun på denne måten kan menneskeheten utvikle seg, ved hjelp av erfaringer.

Disse få ord om mestrene utgjør bare en liten del av den kunnskapen, vi har om mestrene. Men de skjuler og beskytter det meste av sitt liv og arbeide.

Hierarkiet er en syntese av energier og krefter
Selv om Hierarkiet er gjenstand for en stigende interesse hos stadig større dele av menneskeheten, vil mestrenes virkelige betydning ikke bli helt forstått, før menneskene erkjenner tre ting:

At Hierarkiet som helhet representerer en syntese av energier og krefter, som styres bevisst med henblikk på å fremme den planetariske evolusjon – det vil si utviklingen i mineral-, plante-, dyre- og menneskeriket. Og det finnes en evolusjon, som eksisterer parallelt med menneskeevolusjonen. Den parallelle evolusjon kalles deva- eller engleevolusjonen. Devariket har sin egen hierarkiske oppbygning, og de øverste ledere deltar i Det Indre Verdensstyre.

At disse energiene kommer til uttrykk gjennom mestrene som utgjør Hierarkiet, og forbinder Hierarkiet med et enda høyere hierarki − Sollogos' Hierarki. Planetens hierarki er derfor en miniatyrutgave av det større Solhierarki, hvis medlemmer manifesterer og styrer alle planetsystemene – det vil si, de syv «hellige» og de fem «ikke-hellige» planeter i Solsystemet.

At det planetariske Hierarki består av skikkelser, som har overvunnet alle stoffverdenernes tiltrekning og fristelser, og nådd menneskerikets mål på denne utviklingsvei, som alle mennesker skal gå. Disse åndelige skikkelser eller mestre har kjempet og frigjort seg fra de fysisk-eteriske, astrale og mentale plan. De har løst hvert eneste problem og tatt hvert eneste skritt på utviklingsveien. De har gjennomlevd alle menneskelige erfaringer og overvunnet alle vanskeligheter. De mestrer derfor menneskelivet. De vet av egen erfaring, hvordan utviklingen foregår i praksis. Derfor kan de aksepteres og respekteres som forbilder og idealkarakterer – og respekteres som menneskehetens eldre brødre og søstre.

Tilsynekomst en mulighet
Når menneskeheten engang har erkjent disse sannheter og begynt å realisere deres konsekvens – det vil si å samarbeide med Hierarkiet på en aktiv, bevisst og praktisk måte – så er det mulighet for at noen av Hierarkiets medlemmer igjen kan leve og arbeide blant mennesker i den fysiske verden, sånn som de gjorde det, i deler av den atlantiske perioden.

Det kan bli den «fredens, stilhetens og rettferdighetens syklus», som er forutsagt i mange hellige skrifter. Det er tusenårsriket, hvorom det sies:

«For dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol stråle frem, og under dens vinger er det helbredelse.» - Malakias’ bok, 3.20

Egenskapene har H.P. Blavatsky beskrevet på følgende måte:

«Der er ingen fare, som uforferdet mot ikke kan overvinne. Det er ingen prøve, som plettfri renhet ikke kan bestå. Der er intet problem, som et sterkt intellekt ikke kan løse. Til de, som når frem, er det en belønning, som ikke kan beskrives: Kraften til å velsigne og frelse menneskeheten. For den, som begår feil, er det andre liv, hvor det kan lykkes».

Avanserte utviklingsmetoder
I midten av den atlantiske epoken, besluttede «Jordens indre styre» to ting: Man lukket «døren» til dyreriket, det vil si for adgangen til individualisering. Hvis denne muligheten til stadighet var åpen, ville det fortløpende være ny-individualiserte mennesker, som skulle være i gang med å lære de helt enkle og basale «lektier» i menneskeriket, og det ville forsinke menneskehetens samlede utvikling. Dessuten innførte man den avanserte utviklingsmetoden, som tidligere er beskrevet som innvielsesveien. Det skjedde, fordi en del av den, der hvor de kom fra.

Det medførte, at det oppstod ledige plasser i verdensstyrelsens hierarkiske oppbygning. De øverste postene ble besatt gjennom alminnelig «avansement», men tilbake sto en del ubesatte plasser på det «laveste» nivået. De måtte utfylles med mennesker fra jordevolusjonen, og det nødvendiggjorde en ekstraordinær hurtig utvikling av de mest fremskredne mennesker ved hjelp av innvielsesveiens utviklingsmetode.

Denne utviklingen er fortsatt siden, med det resultatet at nesten hele Hierarkiet består av høyt utviklede mennesker fra Jordens eget planetsystem og fra «månekjeden» eller «måneguden» (Jordens tidligere inkarnasjon). I det følgende skal det utelukkende fokuseres på de jordiske bidrag til verdensstyrelsen.

Syv departementer (avdelinger/grupper) − syv stråler
Som tidligere nevnt er Hierarkiet delt opp i syv departementer. De syv departementer svarer til det, man kaller de syv stråler, og hvert departements funksjon er forbundet med den tilsvarende stråles egenskaper eller «kvalitet».

De syv departementer er ikke helt likestilte, for tre av departementene har primære funksjoner, som svarer til de tre grunnleggende aspekter, mens de siste fire er underlagt 3. departement og representerer aspekter av 3. departements virksomhet.

Generelt kan man si, at en leder av de primære departementer – det vil si 1., 2. og 3. stråles departementer − er en innviet av 7. grad, altså to grader over en mester, mens en leder av et sekundært departement har 6. innvielse også kalles en Chohan (som betyr Stor Herre).

Trefoldighet
De tre primære departementene omtales i religioner og hellige bøker under forskjellige navn:

Kristendommen: Fader – Sønn − Helligånd
Hinduismen: Shiva – Vishnu – Brahma
Nordisk: Odin – Thor – Freya
Egyptisk: Osiris – Horus – Isis
Jødisk kabbala: Kether – Chokmah – Binah

Åndsvitenskapen:
1. stråle – Kraftens og viljens stråle
2. stråle – Kjærlighetens og visdommens stråle
3. stråle – Den aktive, kreative intelligens stråle


Kilde:
Visdomsnettet