Engler og Devaer

Englenes og Devaenes  Verden


Englene hører til Devaevolusjonen, som er en utviklingslinje parallell med menneskeevolusjon.

Deva betyder en lysende, en skinnende, hvilket forteller at devaer er lysvesener uten fysisk legeme.

Devaevolusjonen rommer naturåndene og englene, hvor vi ved englene forstår devaer, som arbeider for menneskeheten, og som har nådd et utviklingstrinn, som minst svarer til det tidspunkt, hvor mennesket trådde inn i menneskeriket, dvs. blev individualisert.

Ordet deva og engler anvendes ofte synonymt for de større lysvesener, og i det følgende anvendes ordet engel med mindre det direkte er tale om naturdevaer.

Devaene/Englene utgjør et mektig hierarki, som strekker seg fra de største solåret englene (hørende til Solen) til de minste punktformede naturånder.

Alle devaer arbeider med energi og stoff, idet de inngår i Guds stadige forløpende skapelsesprosess, som energitransformatorer og som byggere av de legemer på alle planer hvori livet manifesterer seg.

I Englehierarkiet får enhver engel energi og informasjon fra en høyerestående og ned transformerer det til de laverestående. Arbeidet utføres som en lovprisning av Det Høyeste, i glede, lys og kjærlighet, dette er englenes karakter, dette er englenes verden.

På denne måte er englene sentrale med skapere i Guds Plan for å oppløfte Jorden og menneskene.

De største er Serafene, Kjerubene og Devaherrene.

Andre grupper i hierarkiet «på veien ned» mot Jorden er Troner, Herskere, Makter, Erkeenglene med flere.

Erkeenglene er de store englene, som er best kjent av menneskene, idet de er sterkt knyttet til arbeidet for Jordens og menneskehetens utvikling.

Englene
Englenes verden er lysets og gledens verden, og de lovpriser Det Høyeste gjennom sang og mantraer.


Jo mer inderlig og vakker sangen lyder, jo mer englene kan forbinde seg med enheten i alt, - jo mere åpnes det for høyere energier, som strømmer til englene og igjennom dem.

Englene arbeider med menneskene, de hjelper og inspirerer på forskjellige måter, og prøver å gi menneskene noe av deres lys og glede.

De trøster og lindrer og hjelper med håp og tillit til mennesker som er syke eller lider på andre måter.

Englene utvikler seg gjennom dette arbeidet og de vil gjerne samarbeide med mennesker, som er bevisste om, at det er en mulighet.

Englene vil hjelpe til mer når de blir bedt om det. Det skyldes at de selv, ikke må blande seg inn i menneskers karma. Men hvis mennesket ber om hjelp, så tar de selv ansvar overfor sin karma, og da kan englene hjelpe, som for eksempel med healing.
Englenes oppgaver er mangfoldige, således arbeider de blant annet som skytsengler, healingsengler, engler som lindrer sorg, engler som passer på for eksempel et hjem, en gruppe, en institusjon og for større engler vedkommende en by, eller en hel nasjon.

Det er engler, som arbeider med energi i forbindelse med meditasjoner, åndelige tjenester og ritualer.

En spesiell gruppe av meget store engler, kanaliserer forskjellige kvaliteter til menneskene, som blant annet håp, tilgivelse, barmhjertighet, fred, renhet og seier m.m.

Eksempelvis er Fredens Engel. Den befinner seg i krystallenergien, som også er ild og varme. Ved påkallelse gjennom Nærværelsens Engel utsender den Fredens Tone, som gjenoppretter orden og harmoni. Energien er gylden og rosa, men med alle farger i undertoner.

Solengler er engler med et helt spesielt forhold til menneskene, idet det er knyttet en solengel til ethvert menneskes sjel. Disse solengler, Kunnskapens og Barmhjertighetens Herrer, valgte å ofre seg ved å stige ned fra deres høye nivå - for at lavere livsformer kunne leve.

Solengelen og menneskets sjel er så tett forbundet, at de er ett. Igjennom solenglene kommer mennesket mer og mer inn i Nærværelsens bevissthet.

Formålet med solenglene og det åndelige menneskes liv er at tjene Det Høyeste gjennom offer, å tjene andre sjeler med et veloverveid, selvoppofrende mål for øye, og å tjene andre livsformer i andre naturriker.

Mysteriet om solenglene kan erkjennes av mennesket, mer og mer etter hvert som de kommer i bevisst forbindelse med sin egen sjel.

Engler kan være til inspirasjon for mennesker, de støtter kunstnere, forskere og de arbeider som henholdsvis healingsengler, åndelige veiledere m.m. Eksempelvis er de engler som arbeider med gruppemeditasjon og åndelig tjeneste og ved begravelser og i forbindelse med musikk.

Naturdevaene
Det er et utrolig spennende, variert og rikt liv på de indre plan i naturen, alt er besjelet på den mest vakreste og forunderlige måte, og det kan oppleves gjennom de indre sanser.

De minste devaene er som små lysende punkter, som i stort antall arbeider med å bygge plantenes og dyrenes legemer. Deva-essens vesener kalles de. De bygger eterlegeme, idet de mottar energi og stoff fra litt større devaer og "utlader" det i en slags støpeform, dannet av en lydvibrasjon, som er spesifikk for den art og det legeme som skal bygges.

Deva-essens vesenene for en plante, arbeider under en bladfe eller en blomsterfe, som igjen arbeider under større devaer. En blomsterfe er et meget vakker lite vesen, som beveger seg rundt mellom knoppene og blomstene likesom en bie. Den arbeider i stor hengivenhet, dog uten særlig bevissthet om sitt arbeide.

Andre naturånder arbeider med plantene, slik små ilddevaer som kommer når frøene og fruktene skal modnes, de inngir en form for åndelig varme, som er nødvendig for at frøene kan spire og vokse året etter.

I jordoverflaten finnes alver og gnomer. Alvene arbeider med energi til f.eks. en hage eller et lite område i skogen, og gnomene arbeider tilsvarende med energi i jordens overflate og et stykke ned. De arbeider også i stein og krystaller, som også utvikler seg på grunn av naturåndenes arbeide.

Det er utallige andre devaarter i naturen, som vannets undiner eller vannymfer og store havdevaer. I luften finnes sylfider, som arbeider med skyer, vind og også uvær. I ildelementet finnes salamandre og større ilddevaer.

Hvert et tre har en deva tilknyttet, som lever i treet, og følger deres liv fra den er liten, inntil treet dør. En sånn deva utvikler seg sammen med treet, og den sørger løpende for at treet får den nødvendige energi til sin vekst. Denne energi får devaen fra en landskapsdeva.

En landskapsdeva har ansvar for et helt landskapsområde f.eks. en skog, eller et fjell. Landskapsdevaen sørger for de rette energier og informasjoner til alt livet i skogen, både til de mindre devaer, til plantene og til dyrene.

Den har et meget stort hjerte og den skal kunne administrere mange ting på én gang. Den har et helt nett av devaer, som arbeider under den.

En spesiell gruppe naturdevaer skal nevnes, nemlig artsdevaene. En artsdeva er et mektig vesen, som er ansvarlig for en bestemt planteart eller dyreart. Artsdevaen for f.eks. en rose, er så stor at den med sin bevissthet kan omslutte alle roser på Jorden.

Den opprettholder rosens egenart, og sender sine vibrasjoner til enhver spirende og voksende rose. Den bruker genene som en slags mikroskopisk radiosender, hvorfra den før omtalte lydvibrasjon, som brukes til skapelse av eterlegeme, oppstår.

Denne lydvibrasjon tiltrekker de små og litt større devaer, som skal brukes til rosens vekst.

Artsdevaene er interessante fordi man kan kommunisere med dem telepatisk.

Dyrker man roser, har man mulighet for å få råd og veiledning fra artsdevaen, da den med sin mektige bevissthet ved alt om roser, også den spesifikke rose man kanskje spør om.

Tilsvarende kan man kommunisere med andre planters artsdevaer eller på samme måte med dyrs artsdevaer.

Det er dog en forutsetning for samarbeidet, at man respekterer plantene og dyrene og behandler dem best mulig.

Det kan enda la seg gjøre, å samarbeide med artsdevaer for såkalte skadedyr og ukrutt, for så å vite hvorfor de er der, og inngå avtaler om at de begrenser deres tilstedeværelse.

Her ligger det spennende perspektiv for fremtiden, idet det muliggjør dyrkning uten sprøytning eller stort manuelt arbeidet.