Aura og Legemene

Aura
Ordet aura er gresk/latin, og betyr «vind» eller «luft». Aura er benevnelsen på ett energifelt som omkranser enhver levende organisme. Det er vår bevissthet i sine mange dimensjoner. Man kan si at det er noe som vi ikke HAR, men som vi ER.

Lærer du å sanse auraen, kan du gjerne føle den som en mild bris. Det er de vi ofte ubevisst har merket, når vi snakker om at en person utstråler gode eller dårlige vibrasjoner. Auraen er et uttrykk for hele menneskets personlighet og muligheter. Hvis man kan se eller føle auraen til en person, og forstår det man ser, så kjenner man svært nøyaktig denne personens kvaliteter, blokkeringer, mekanismer og sunnhetstilstand.

Mennesket kan sies å ha fem forskjellige legemer; det fysiske, eteriske, astrale, mentale og kausale legeme. (Det kausale legeme blir av mange også kalt; det åndelige, spirituelle legeme og sjels legeme). Aura betyr utstråling.

Auraen er refleksjoner eller utstråling av de ikke-fysiske sider eller legemer ved mennesket ... og er i fem lag, inkludert den fysiske kroppen.

Legemene

Vitenskapen forteller oss at alt i universet består av energi. Alt hva vi ser, smaker og rører ved, er i bevegelse. Fast stoff er i virkeligheten en illusjon.

Funksjonen til det fysiske legeme (kroppen) er å være det «verktøyet» vi bruker for å uttrykke alle plan ved oss selv. Den er en fysisk manifestasjon, et bilde av hele vårt energifelt, alle våre tanker, følelser og kvaliteter. Kroppen din viser deg hvem du er og hvordan du tenker. Vi mennesker har ikke «bare» vår fysiske kropp å forholde oss til. Vi har alle ulike legemer, som ligger utenfor vår fysiske kropp og som igjen har ulike funksjonsnivå.

Det Eteriske Legeme er tettest forbundet med den fysiske kropp og kan på mange måter sies å være sjelens forbindelsesledd med det fysiske. Eterlegeme er ca. 5-10 cm utenfor vår fysiske kropp. Eterlegeme har tre oppgaver og det er å ta imot, lagre og videreføre livsenergi. Livsenergien er den energi som utsendes fra solen og som vi kjenner som ultrafiolett og infrarød stråling. Når vi dør er det fordi vi mister evnen til å ta opp livsenergi. Det eteriske legeme dannes på nytt ved hver inkarnasjon av mennesket og oppløses igjen i løpet av tre til fem dager etter den fysiske død. Astrale, mentale og kausallegeme eksisterer videre etter døden og forbinder seg med det nydannede fysiske legeme, ved hver ny inkarnasjon. Eterlegeme har ingen bevissthet, den overfører kun informasjon fra de indre plan til hjernen og det fysiske legeme. Hvis man kunne se det eteriske legeme ville man kunne se et fint nettverk av lysende tråder.

Det er i det eteriske legeme vi finner chakraene. De er plassert opp langs forsiden av ryggraden og helt opp til toppen av issen. Chakraene overfører energi fra det astrale, mentale og kausale legeme til det eteriske legeme. De eteriske energistrømmene står i forbindelse med det autonome nervesystemet, som igjen stimulerer de hormonproduserende kjertler til å frigi hormoner, som igjen påvirker kroppens funksjoner. Man kan derfor si, at kroppens funksjoner er et bilde på hvordan de ikke-fysiske energier fungerer.

Det er det eteriske legeme som bestemmer, hvordan det står til med den fysiske kroppen. Hvis man er syk og man forestiller seg at man fjerner ubalansene i det eteriske legeme, vil også den fysiske kroppen bli frisk. Det er kanskje her det ofte går galt i legevitenskapen. De fjerner det fysiske problemet, men ubalansen i det eteriske legeme fortsatt er der, og det vil resultere i at sykdommen, eventuelt i en ny forkledning, igjen vil dukke opp. Da det er det indre plan som styrer det eteriske er det ofte nødvendig å gå inn og bearbeide følelser og trosmønstre for at rette opp balansen i det eteriske legemet.

Alt har et eterisk legeme; mennesker, dyr, planter, stein og planter. Innenfor vitenskapen er enn ved en annerkjennelse av det menneskelige energifelt, som er det samme som det eteriske legeme. Kvantefysikken har endelig tatt de første skrittene mot en større anerkjennelse av den usynlige verden.

Astrallegeme
er broen mellom det fysiske og mentale. Det kan sies å være broen mellom den fysiske og åndelige bevissthet. Det astrale legeme kalles også for følelseslegeme. Det astrale legeme ligger som en eggeformet struktur rundt om kroppen, det strekker seg ca. 30-50 cm ut fra kroppen. Det er den del av auraen vi sanser med, når vi føler en annen persons sinnsstemning. Den første kontakt mellom to mennesker vil alltid være fra det astrale, det vil si av følelsesmessig karakter.


Astrallegeme kan sies å være vår dyriske sjel, derfor fornekter mange spirituelle retninger astral planets funksjoner. Men, hvordan kan man fornekte det som har med følelser å gjøre. For det er nettopp gjennom astral planet og astrallegeme vi får ta del i følelsenes univers ... I realiteten er det bare to forskjellige følelser, tiltrekning og frastøting. Astrallegeme er drivkraften bak alt det vi foretar oss. Astrallegeme gir oss samtidig mulighet til å bevege oss i den astrale verden. Her kan et individ komme i kontakt med andre åndelige sjeler.

Astrallegeme er stedet der alle følelser, lidenskaper, ønsker og begjær påvirker den fysiske kroppen og kommer til uttrykk i den fysiske verden. Det er i dette legeme, det er nødvendig for mennesker å kunne både kjenne og mestre - for å la sjelen skinne gjennom. Hvis du kunne se det astrale legeme ville man se det som et flerfarget, rastløst og bevegelig legeme, som endrer farge og utseende etter personens følelser. Sjelen kan ikke uttrykkes gjennom denne kaotiske stormen, så det er viktig å lære å roe ned følelsene gjennom for eksempel, meditasjon.

Når vi sovner, forlater astrallegeme kroppen gjennom Harachakraet. Gjennom natten oppholder vi oss på astralplanet og der ser og opplever vi mange ting, og det er dette vi kjenner som drømmer. I løpet av nattens utflukter er astrallegeme koblet til kroppen via en tynn ledning (sølvtråden). Når vi dør brister denne tråden og astrale legeme kan ikke lenger vende tilbake til kroppen. En av våre viktigste oppgaver som mennesker er å komme i harmoni med våre følelser. Vi skal se, forstå og akseptere det vi er. Så lenge vi ikke vil akseptere visse sider av oss selv, vil vi fortsette å fordømme andre for disse sidene, så er vi ikke hele mennesker. Først når vi er i harmoni med våre følelser, kan sjelens uttrykk komme igjennom.

Astralverden kan fungere som ett arbeidsrom. I den astrale verden finnes en rekke inkarnerte og uinkarnerte enheter som kan være svært behjelpelig når en arbeider med hypoteser og vanskelige spørsmål. Alle hjelpemidler finnes til rådighet. Biblioteket i den astrale verden er ubeskrivelig. Det er lettere å søke hjelp til hypoteser eller få besvart vanskelige spørsmål, siden tilgangen til åndelige veiledere er lettere. Astral verden blir på mange måter en portal mot de høyere sfærer.

Menneske bruker sitt fysiske legeme til å utføre handlinger. Astrallegeme til å utrykke følelsene og mentallegemet til å tenke. Dette kan nok sies å være sterkt forenklet, men gir allikevel en indikasjon på hvordan det hele henger sammen. Astrallegemet opphører i sitt virke når menneske har nådd langt nok i sin åndelige utvikling og dermed blitt det guddommelige vesen, det var i utgangspunktet - før man inkarnerte på jorden.

Mentallegeme
eller tankelegeme som det også kalles, er det legeme som tenker. Det kan skape bilder, ideer og forklaringer. Formålet til mentallegeme er å gi oss en retning. Med det kan vi styre det astrale legeme og dermed også det fysiske legeme. Mentallegemene, sees som et fint slør som følger kroppens kontur, utover det er det et enda finere lag som ligger som et sfærisk energifelt omkring kroppen. Det mentale legeme kan deles opp i en logisk tekning og en intuitiv del. Det er det som bestemmer vår intelligens. De fleste mennesker bruker kun den delen av det mentale legeme som omgir hjernen, mens det kjempe potensialet som ligger i resten av det mentale legeme er ubrukt. Når vi får en aha-opplevelse, er det et glimt fra denne ellers ubrukte delen. Mentallegeme vokser i takt med personens utvikling. Hos et uutviklet menneske er mentallegeme lite, mens hos et høyt utviklet menneske er det stort.


Det mentale legeme er under en konstant endring døgnet rundt. Enhver tanke fremkaller en impuls. Tankevibrasjoner i det mentale legeme kan danne en tankebølge eller en tankeform. Tankebølgen kan sendes ut og eventuelt oppfattes av eller påvirke andre mennesker. Vi, som lever i storbyer, bokstavelig talt vasser rundt i et hav av tankebølger utsendt av alle slags mennesker. Hvem kjenner ikke fornemmelsen, når man kommer inn et rom med en «dårlig stemning» og i løpet av kort tid selv har blitt i dårlig humør, uten egentlig å vite hvorfor.

Man kan sammenligne mentallegemet med en radiosender, da vi både kan sende og motta bølger av tanker. Akkurat som på en radio kan man stille inn på et bestemt program, kan vi stille oss inn på en bestemt person. Dette er forklaringen på å lese tanker, vi er i stand til å fange opp personens tanker og forstå dem. I mentallegemet ligger våre trosmønstre, både de fra tidligere liv og de vi har fått i løpet av dette. Det kan for eksempel være trosmønstre som forteller oss, at vi ikke er verdige å leve, eller at alle andre mennesker er bedre enn meg eller at jeg er kun verd at elske når jeg gjør noe for andre.

Hver gang vi har en negativ tanke om oss selv skaper vi energi i det mentale felt. Hvis vi har for mange negative tanker igjennom for lang tid vil denne energien gradvis få så stor makt, at vi snart ikke kan tenke på noe annet enn hvor dårlige mennesker vi er. Det er viktig å tilgi seg selv for de småfeil vi gjør gjennom hele livet. De er jo derfor at vi skal lære av dem.

Kausallegeme
- Det åndelige/spirituelle legeme. Kausallegeme er også Sjelens bolig og er den viktigste delen av vårt høyere mentale legeme. Kausallegeme er der Sjelen kan vise seg. Gjennom kausallegeme erfarer vi den indre enhet med alt levende. Det forbinder oss med den rene guddommelige væren. Kausallegeme representerer det laget, hvor vi har vår sanne identitet. Det er området, hvor man er sentrert i seg selv, og har en følelse av «jeg er» eller av «væren». Kausallegeme blir også kalt «kvalitetsauraen» vår. Når vi har kontakt med kvalitetsauraen vår, føler vi oss rolige og fylt med glede. Når vi føler at vi er i vårt «ess», eller når vi opplever at tid og sted er opphevet, at vi bare ER, så er det tegn på kontakt med kvalitetene. Her føler vi oss hjemme, og her føles problemer ikke store eller uoverskuelige, men snarere som velkomne utfordringer.


Kausallegeme inneholder alle de evner og kvaliteter, som vi er født med og som vi har til rådighet i vårt liv. Den inneholder våre høyere potensial, kun de sterke sidene av oss selv, som for eksempel lederevner, rytmesans, kjærlighet, sjenerøsitet, tålmodighet, empati, upartiskhet, innlevelsesevne, aktivitet, vitalitet, verdighet, visdom, intuisjon, ærlighet og evnen til å samarbeide med andre. Vi fødes altså ganske uskyldige. Alle de negative sider finnes i astral og mentallegeme og er noe vi selv skaper i løpet av livet, eventuelt med hjelp fra autoritære personer som våre foreldre, søsken, lærere osv.

Hvis man kunne se kausallegeme ville man se et eggeformet legeme som stråler og funkler i alle regnbuens farger. Kausallegeme samler opp essensen av personlighetens erfaringer gjennom hvert liv. Den er et oppbevaringssted for alle gode erfaringer og kun det gode kan tas opp i kausallegeme. For eksempel hver gang vi føler ekte uselvisk kjærlighet gir vi litt til sjelens utvikling. Kausallegeme inneholder de årsaker som blir til de manifesterte virkninger på de lavere planer.

Når vi er i kontakt med kausallegeme er vi i balanse med oss selv, og vi utstråler glede og harmoni til våre omgivelser. Ingen problemer er store og uoverskuelige, og vi føler oss oppløftet og kjærlige. Vi har styrken til å gjøre det nødvendige i enhver situasjon.

Kausallegeme er av en annen verden og kan ikke sammenlignes med noe vi kjenner. Det er de overordnede prinsippers verden. Det er her vi kan få ett kall, til for eksempel å reise ut i verden for å hjelpe og gjøre et uselvisk arbeide i et u-land, eller å bli prest. Det er fra kausallegeme vi får uante krefter til at flytte tonn av jernbjelker eller en bil, hvor det ligger et skadet menneske under. Her kommet uttrykket «tro kan flytte fjell», veldig til sin rett.

For at man kan komme i kontakt med kausallegeme, skal man først ha ryddet opp i blokkeringer som først og fremst sitter i det eteriske og astrale legeme. Hvis der er for mange blokkeringer, er disse legemene for trege eller de flyter for langsomt til at kunne motta sjelens vibrasjoner. Når først kontakten er etablert, starter en selvhealingsprosess, og vi blir mindre avhengige av terapeuter.

Vi erkjenner at det er vårt eget personlige ansvar å sørge for alle disse tingene, og det åpner muligheten for å finne ut av hvem vi virkelig er bak alle maskene våre.