Jordens Indre Styre

For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe høyt utviklede vesener fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for å fremme klodens utvikling, så at alle dere beboeres utviklings- og lidelsesfase kunne avkortes.

Disse høyt innviede dannet lyssentre forskjellige steder på kloden og etablerte et åndelig styre, som går under navnet «Det Store Hvite Broderskap» - «Klodens indre Styre» - «Hierarkiet» - «Den Store Hvite Loge» - «Den Store Ashram» - «Maitreyas Verden». Navnet Den Store Hvite Loge hentyder til at Hierarkiet er en søster/broderskap som arbeider i det skjulte, og hvor hvert medlem fungerer som en del av et ubrytelig hele.

Navnet «Den Store Ashram» - hentyder til det levende fellesskap.

Det sjette navn er «Maitreyas Verden» og det viser, hvorledes alle deres medlemmer lever i utstrålingen fra Herren Maitreya.

Hierarkiet består av vesener, som hører hjemme på det Buddhiske - Atmiske og høyere Mentale plan.

Hierarkiet kalles for klodens indre styre, da det fra de indre plan, prøver å påvirke og styre klodens utvikling ut fra de grenser, som settes av evolusjonsplanen - menneskehetens skjebne (karma) - og menneskehetens frie vilje.

Navnet Hierarkiet skyldes, at det er oppbygd hierarkisk - det vil si, at deres medlemmer har hver sin funksjon, og at disse funksjoner er ganske nøye avpasset hverandre, således at energiene fordeles «ovenfra og ned».

Hierarkiet står bak all utvikling på kloden: alt positivt som skjer via f.eks. politikk, økonomi, filosofi, religion, vitenskap, kunst og musikk, er igangsatt av Hierarkiet og deres hjelpere.

Uten Hierarkiets hjelp ville menneskeheten ha vært stivnet i egoisme og materialisme, og i sin umodenhet ville den hurtig ødelegge de fysiske livsbetingelser. Hierarkiet styrer og stimulerer ikke bare menneskeheten, men også devariket, dyreriket, planteriket og mineralriket.

Hierarkiet blir selv styrt og stimulert fra Shamballa, som er sentret for Guds Vilje, hvor fokus for «Den Store Plan», der Jordens utvikling blir til.

Hierarkiet søker å fremme planen for klodens utvikling på 3 måter:


1) Ved å avpasse grupper og enkeltindividers inkarnasjonssykluser med helhetens. Dette har blant annet interesse for de førende personer innenfor kultur, religion, vitenskap og politikk, idet endringer innenfor disse områdene skal utføres av individer, som har vilje, evner og et skjebneforløp, som kan anvendes til å utfylle de funksjoner som er nødvendig for, at hele menneskehetens utvikling kan forløpe best mulig.

Dette skjer i tett samarbeide med en gruppe vesener, som kalles Karmas Herrer. Eksempelvis skulle tid og sted for Buddha, Jesu og andre store inspiratorer og banebryters inkarnasjoner innpasses i Planen for menneskehetens utvikling.

2) Ved å inspirere egnede mennesker, slik at de fanger opp nye ideer innenfor blant annet kunst, musikk, vitenskap, religion og politikk. Denne inspirasjon foregår ofte via en telepatisk overførsel fra mentalplanet – eventuelt gjennom direkte undervisning om natten. Kun en sjelden gang er mottagerne bevisste om, hvor ideene kommer fra.        

På det mentale plan oppbygges et telepatisk nettverk, slik at titusener kan påvirkes samtidig av en ny orientert tankegang. Mange av disse videre bringer dermed nyorienteringen i skrift, tale eller handling.

3) Ved å formidle lys til menneskene. Dette fungerer langt mer omfattende, enn vi normalt ville forestille oss, idet tilførselen av de finere lysenergier har en enorm virkning ovenfor de tyngre områder av vår klode og dens aura.

De høyere lysfrekvenser sendes i avmålte doser igjennom klodens mentale og astrale lag og utrenser litt etter litt disse, slik at klodens samlede vibrasjoner gradvis heves og evolusjonen (utviklingen) fremskyndes. Dette vil på lengre sikt medføre, at menneskehetens astrale og mentale legeme stiger i vibrasjon, så hele kloden begynner å lyse, etter hvert som all dens åndelige og fysiske cellers mentalitet endres. Dette foregår ofte over et veldig langt tidsrom, og det foregår med samme slags kamp og kriser, som når det enkelte menneske blir nødt til at endre mentalitet.

Hierarkiet betrakter nøye endringer i menneskehetens aura for at vurdere, hvilke lysimpulser som vil være gunstig for menneskets utvikling.

Eksempler:
En stimulering av 2. stråles kjærlighetsenergi vil således f.eks. medføre større tilslutning til fredsbevegelser og til enhet i menneskeriket.

En stimulering av 7. stråle energi vil medføre større internasjonalisme og gruppebevissthet.

Grensen for, hvilken hjelp Hierarkiet må gi, ligger i høy grad i menneskehetens ønske og anmodning om hjelp, da den kosmiske lov ikke tillater å presse en høyere utvikling ned over lavere utviklede vesener mot deres ønske, med mindre det er for at beskytte planeten mot overgrep fra menneskeriket.

Hierarkiets stimulering av menneskeheten er så omfattende, at vår historie og hele sivilisasjonens gradvise utvikling kan sies å være menneskehetens respons på Hierarkiets trinnvise nedfelling (implementering) av planen for jordens utvikling.

Samarbeide med Hierarkiet

Fra det høyere Mentale og Buddhiske plan samarbeider Hierarkiet med mennesker, som kan fungere som mellomledd til menneskeheten. Dette betyr, at Hierarkiets medlemmer og andre høyt innviede fungerer som ledere, inspiratorer eller lys for grupper av avanserende mennesker.

En sånn gruppe lar noen av sine medlemmer inkarnere for å øke den enkeltes erfaringer, og for at den inkarnerende del av gruppen kan motta inspirasjon, beskyttelse og lys, så de kan gjennomføre et planlagt arbeide, som fremmer den enkeltes, gruppens og menneskehetens utvikling.

Etter hvert som menneskets kapasitet stiger, kan kontakten utvides til å omfatte flere av Hierarkiets Mestre. Dette betyr å kunne gi de menneskene, som i åpenhet og mental kapasitet er i stand til at la seg inspirere av Hierarkiets Mestre, vil få en direkte undervisning og hjelp i deres arbeide for andre mennesker.

De andre fysiske medlemmer av gruppen vil oftest få deres kontakt med Hierarkiet gjennom en av mestrenes inkarnerte eller dis-inkarnerte chelas (nære disipler).

Hierarkiets Mestre er meget oppmerksomme på, hvor når den enkeltes bevissthet er så utviklet og viljen til tjeneste er så sterk, at direkte hjelp fra Hierarkiet kan utnyttes til ytterligere endring av bevisstheten, således at personen kan fungere som en transmitter av et visst aspekt av en ny skapelse.

Graden av personlighetens egnethet avhenger av, hvor stor viljen til å tjene menneskene og hvor mye lys som finnes i bevisstheten. De usynlige hjelpere er især her oppmerksomme på Sjelens kapasitet og på «lyset i hodet», det vil si åpningsgraden av de øverste chakraene.

Det er en meget sterk sammenheng mellom, på den ene side villigheten til å utvikle seg og til å tjene andre, og på den annen side den hjelp, man kan få fra den indre gruppe eller Hierarkiet.

Dog må man være oppmerksom på, at Hierarkiet som hovedregel først direkte kontakter et inkarnert menneske, når dens bevissthet har nådd en vis grad av illuminasjon (opplysning) – 3. innvielse.

Inntil da, foregår kontakten, via disipler på det indre plan.

Grader av kontakt

I denne tid nærmer Mestrene seg det fysiske plan ved å transmittere et sterkere lys gjennom de lavere Mentalplan og de høyere Astralplan. Dette stimulerer guidene og setter liv i visse energibilder av Mestrene, således at mange sensitive mennesker føler en kontakt med personlige Mestre, som eventuelt henvender seg personlig til dem gjennom inspirasjon og budskap.

De fleste av disse budskapene stammer imidlertid ikke fra Mestrene selv, men snarere fra en art energiavtrykk av dem, som skapes i en frekvens tett på menneskehetens frekvens.

På veien til en direkte kommunikasjon med Mestrene selv må så mange slør trekkes til side, at kun få høyt innviede vil være i stand til å få lengre meddelelser rent igjennom.

Disse slør er følgende:

1) Menneskets egen underbevissthet og dets ubevisste ønske om at være betydningsfull.

2) Energibildet av Mesteren, som kan meddele seg fullt personlig og visuelt, og som dog mest består av astral (følelsesmessig) stoff eller lavere mental illusjon.

3) Drille ånder, uvitende guider eller negative og villedende vesener fra det Astrale plan.

4) De disipler, som arbeider bevisst i Mestrenes aura på det Mentale plan, og som videre gir Mesterens impulser, som feilaktig oppfattes som kommende direkte fra Mesteren.

Alle disse slør må gjennomtrenges, før kommunikasjonen blir fullstendig, og den søkenes motiv må renses til et ønske om å bruke en eventuell kontakt som hjelp til menneskeheten, idet mennesker som er fokusert i deres egne utviklingsproblemer, ennå ikke kan fungere som uselviske mellomledd mellom Mestrene og menneskeheten.

Som det sikkert ikke har forbigått din oppmerksomhet, er de vesener som er blitt beskrevet i inkarnasjonene, menn. Dette skyldtes, at de mannlige trekk har vært fremherskende i den siste fase av klodens evolusjon (utvikling).

I klodens neste fase (år 2000 og fremover) vil det imidlertid snu, så det også i Hierarkiet vil skje en avbalansering, således at de kvinnelige Mestrene vil få en mere utadvendte oppgaver.

Et stort skille mellom kvinnelige og mannlige Mestre er i virkeligheten ikke korrekt, da vesener på mesterplanet inneholder begge kjønns ferdige egenskaper.

Men mange inkarnasjoners trening i utpreget mann- eller kvinneroller kan ha satt sine spor i særlige kvaliteter, som representerer en av de 2 poler i den menneskelige evolusjon (utvikling).

Det kvinnelige Hierarki, som etter hvert vil tre frem, ser for tiden sånn ut:

Miriam (1. stråle)
Debra (2. stråle)
Lady Rowena (3. stråle)
Celeste (4. stråle)
Maria og Rochelle (5. Stråle), hvor Maria har Erkeengleaspektet av Verdens Moder Embetet
Nada (6. stråle)
Portia (7. stråle)

Det er ennå liten viten tilgjengelig om de kvinnelige Mestre, da disse hittil har virket mest innenfra, uten at det har vært en særlig sterk fokusering på deres individualiteter.

Litt om innvielser

Allerede ved den 3. innvielse omtales et menneske som medlem av Jordens Hierarki.

Alminneligvis er det dog Mestrene, det vil si 5. innviede, som mestrer tid og rom (fysiske, astrale og mentale plan), og som betraktes som fullendte medlemmer av Hierarkiet.

En Mester er fullkommen sett i menneskets perspektiv, men har stadig meget trening og bevissthetsekspansjon foran seg i en neste spiral av utvikling og tjenester, som fører fra 5. til 9. innvielse og fra det Buddhiske gjennom det Atmiske og til det Monadiske plan.