Åndelig Ordliste

Anthakaranakanalen
En usynlig kanal av lys som danner forbindelsen mellom den fysiske hjernen og sjelen. Dannes ved hjelp av meditasjon og tjeneste. Lyskanalen fra Ånden til Sjelen ... og videre til personlighetens hjerte. Bygger blant annet broen gjennom det lavere mentallegeme og den eteriske hjerne, og forbinder de høyere chakraene med hverandre. Se også Den gylne Bro.

Antikrist

Energi fra Guds Viljesaspekt i sin involuntære fase som tilintetgjør gamle former og forhold (for eksempel ved slutten av en Tidsalder for å bane vei for Kristus-prinsippets skapende krefter). Manifesterte seg gjennom keiser Nero på Romerrikets tid og i nyere tid gjennom Hitler og seks av hans medarbeidere.

Ashtar Kommandoen
En gruppe under Det Interplanetariske Råd, som blant annet leder Stjernebyene og Romflåtene rundt Jorden. Samarbeider tett med Det Store Hvite Broderskap.

Ashram
(Sanskrit). Ashram stammer fra orden "sram", som betyr "å øve seg åndelig ". Eksoterisk sett er en Ashram en hellig bygning, et kloster eller en skole, brukt til åndelig formål. Enhver sekt i India har sine ashramer. Esoterisk sett er en Ashram et subjektivt Åndelig Senter, hvor en mester samler en gruppe sjeler, som befinner seg på samme stråle (en av de syv kosmiske energier). Ashramen arbeider for å realisere et aspekt av den Guddommelige Plan. Alle Sjeler er tilknyttet en bestemt Ashram og sjelegruppe på de indre bevissthetsplan. I hjertet av gruppen står en mester – en Opplyst Sjel, som holder gruppens felles energi og formål i fokus. En Ashram er derfor først og fremst en innflytelsessfære av positive energier, som telepatisk påvirker menneskeheten. Ashramen er dessuten et energisenter i Hierarkiets gruppeliv, og et redskap for inspirasjon i verden.

Astrale Legemet
Det emosjonelle legemet til et individ.

Astralplanet
Følelsesplanet, som inkluderer motpoler som håp og frykt, sentimental kjærlighet og hat, lykke og lidelse. Illusjonenes plan.

Astral Polarisering
Fokuset for bevisstheten befinner seg på det astrale plan. Den første rasen, den lemuriske, hadde som mål å fullkommen gjøre bevisstheten på det fysiske plan. Atlantis-menneskets mål var å perfeksjonere den astrale/emosjonelle bevisstheten. Flertallet av dagens mennesker er fremdeles polarisert på det astrale plan. Se også Mental polarisering.

Avatar
Et Åndelig Vesen som "stiger ned" som svar på menneskehetens behov og påkallelse. Det finnes menneskelige, planetariske og kosmiske Avatarer. De sistnevnte kalles "Guddommelige Inkarnasjoner". Deres lære, hvis den blir forstått riktig og gradvis anvendt av menneskeheten, utvider vår forståelse og viser det neste skritt fremover i menneskehetens utvikling.

Buddha
Den siste Avataren i Værens Tidsalder. Den tidligere Verdenslæreren som manifesterte seg gjennom prins Gautama, ca. 500 år før Kristus. Som legemliggjørelsen av visdom fungerer han nå som en "Guddommelig mellommann" mellom Shamballa og Hierarkiet. Buddhistene venter sin neste, store lærer under navnet Maitreya Buddha.

Buddhi
Den Universelle Sjel eller forstand, høyere fornuft, kjærlig forståelse, Kjærlighet-Visdom. Kjærlighetsenergien slik Mestrene opplever den

Buddhiske Plan
Planet for guddommelig intuisjon - Guds Kjærlighet og Visdom. Det Åndelige Rike, hvor Det Store Hvite Broderskap hører hjemme.

Chakraene
Energisentre (energivirvler) i det eteriske legemet som har forbindelse med ryggraden og de syv viktigste endokrine kjertler. De er ansvarlige for koordinering og vitalisering av alle legemene (det mentale, det astrale og det fysiske) og for deres forbindelse med sjelen, hovedsenteret for bevisstheten. Det finnes syv hovedchakraer.

Cohan
Chohan (Tibetansk) er en «Herre» eller «Mester», og i åndsvitenskapen er det betegnelsen for høytstående mestre, som har tatt mer enn fem innvielser. De påtar seg et stort ansvar i det åndelige hierarki.

Den Gylne Bro
Lysbroen mellom menneskenes Hjerter og Universets Hjerte … via menneskenes sjeler, Det Store Hvite Broderskap og Kristus Maitreya. Kalles også Anthakarana eller Regnbuebroen. Den kan sees individuelt og for hele planeten.

Den Hvite Tara
Et stort kvinnelig vesen som i de neste 500 år, skal hjelpe Det Store Hvite Broderskap med å styrke det kvinnelige kvaliteter på Jorden. Hennes styrke er å skape renhet i det astrale legeme.

Den Nye Kristusinnstrømningen/-impulsen

Innstrømning av et Gyllent Kjærlighetslys fra Sollogos’ Hjerte gjennom Kristus, som vil være med å forvandle menneskenes hjerter over de neste århundrer.

Den Nye Solinnstrømning/-impuls
Identisk med Den Nye Kristusinnstrømning/-impuls. Brukes når det legges vekt på dens virkning for Jordens oppstandelse.

Den Store Invokasjon
En urgammel formel oversatt av Hierarkiet til bruk for menneskeheten for å påkalle de energiene som bidrar til å forandre verden. Den er oversatt til mange språk og blir brukt daglig av millioner av mennesker.

Den Store Plan
Planen som finnes for hele Jordens og menneskehetens utvikling frem til fullkommenhet. Denne planen er retningslinjen for Det Store Hvite Broderskaps arbeide.

Den Universelle Kirke
Kirken i de Høyere Åndelige Verdener, som er Kirken bak alle Verdensreligioner og som blant annet Det Store Hvite Broderskaps Mestre, tar del i.

Det Interplanetariske Råd
Et samlet råd for et stort antall solsystemer. Mange innviede fra Jorden, sitter i koordinerte organer i dette råd.

Det Store Hvite Broderskap (Hierarkiet)
Et Åndelig Rike på Jorden, hvor medlemmer stimulerer utviklingen i menneskeheten, dyreriket, planteriket og mineralriket … etter Den Store Plan.

Deva
Engel eller Himmelsk Vesen som tilhører et rike i naturen, som utvikler seg parallelt med menneskeriket. Det inkluderer alt fra livsformer som befinner seg under det menneskelige nivå til overmenneskelige vesener, som er på nivå med en Planetarisk Logos. De er de "aktive bygningsarbeiderne" som arbeider med materien på en intelligent måte for å skape alle de formene vi ser. Dette innbefatter også menneskenes mentale, emosjonelle og fysiske legemer.

Energi
Fra det esoteriske synspunkt finnes det ikke noe annet enn energi i hele det manifesterte univers. Energi vibrerer på ulike frekvenser, og det er den bestemte frekvensen som avgjør hvilken form energien vil ta. Energi kan bli påvirket og styrt av tanken. Fra det esoteriske synspunkt finnes det ikke noe annet enn energi i hele det manifesterte univers. Energi vibrerer på ulike frekvenser, og det er den bestemte frekvensen som avgjør hvilken form energien vil ta. Energi kan bli påvirket og styrt av tanken.

Elohim
14 store Gudevesener (2 for hver stråle), som har aktiviteter i hele Solsystemet.

Esoterisk Filosofi
Filosofien om evolusjonsprosessen både i menneskeriket og de lavere rikene i naturen. Vitenskapen om den visdommen som er oppsamlet gjennom tidene. Gir en systematisk og omfattende beskrivelse av den energetiske strukturen i universet og menneskets plass i dette. Beskriver de kreftene og påvirkningene som ligger bak fenomenenes verden og prosessen å bli seg bevisst og gradvis mestre disse kreftene.

Eteriske Legeme
Det energetiske motstykket til den fysiske kroppen, som består av syv hovedsentre (chakraer) og 42 mindre sentre, et nettverk som forbinder alle sentrene, og ørsmå energitråder (nadis) som ligger til grunn for alle deler av nervesystemet. Blokkeringer i det eteriske legemet kan resultere i fysiske sykdommer.

Eterisk Plan
Fire fysiske plan som eksisterer på et finere nivå enn det fysiske gassplanet. Foreløpig usynlig for de fleste mennesker.

Evolusjon
Prosessen som fører til åndeliggjøring av materien, veien tilbake til Kilden. Å befri seg fra selvbedragets og illusjonenes tilsløringer og til slutt nå frem til kosmisk bevissthet. Prosessen som fører til åndeliggjøring av materien, veien tilbake til Kilden. Å befri seg fra selvbedragets og illusjonenes tilsløringer og til slutt nå frem til kosmisk bevissthet.

Fader/Moder Gud
En betegnelse for Gud i både det maskuline og det feminine aspekt. Det vil si både som skapende og dømmende vilje, og som den helliggjørende og nennsomme kjærlighet.

Fredens eller Likevektens Ånd 
Et Kosmisk Vesen som bistår Maitreyas arbeid ved å overskygge ham med sin energi. Hans arbeid er forbundet med loven om kraft og motkraft, i den hensikt å transformere dagens kaotiske tilstander til det motsatte, i nøyaktig samme proporsjon.

Fysisk Plan
De laveste stadier av vibrasjon som substansen kan ha, herunder fast stoff, væske, gass og eterisk materie.

Glamour
Illusjon på det astrale plan. Tilstanden hvor forstanden blir tåkelagt av emosjonelle impulser som oppstår på de astrale plan, noe som fører til at forstanden ikke lenger ser virkeligheten med et klart blikk. Eksempler: frykt, selvmedlidenhet, kritikk, mistenksomhet, selvrettferdighet, overdreven materialisme.

Greven
Et annet navn på Mesteren R, som er Chohan for 7. stråle og den nye Maha Chohan, Sivilisasjonens Herre. Er blant annet kjent fra inkarnasjonen som Greven av St. Germain.

Gud (Se også Logos)
Det Store Kosmiske Vesenet som besjeler denne planeten, som legemliggjør alle lovene og alle energiene som styres av disse lovene, og som utgjør alt vi ser og alt vi ikke kan se. Guddommens kjærlige og personlige aspekt, som menneske kan henvende seg til og overgi seg til.

Guddommen
Inneholder hele Universet, alle aspekter og alle planer i sin bevissthet.

Guds Kjærlighet
Den vibrasjon som utgår fra Det Universelle Hjerte (2. aspekt), og som gjennomtrenger det Buddhiske Plan og menneskenes Sjeler.

Guds Lys
Vibrasjonen som utgår fra Guddommens Helligånds-aspekt (3. aspekt), og som gjennomtrenger det høyere mentale plan og menneskenes høyere mentallegemer. Vil etter hvert gjennomtrenge de tre lavere plan på Jorden.

Guds Rike (Kjærlighetsriket)
Det Buddhiske Plan sett ut ifra perspektivet om menneskehetens høyere hjem, som etter hvert skal sammensmeltes med menneskeriket.

Guds Vilje/Kraft
Vibrasjonen som utgår fra Guddommens Viljes aspekt (1. aspekt) her på planeten, representert ved Shamballa. Representerer Gud som Fader, som skaper, som Lovens opprettholder og som beskytter av Guds virke.  

Hellig Planet
En planet som ikke er bolig for mørkets og egoismens prinsipp, og som har frekvensen av Guds Kjærlighet og Lys, i sine tre lavere plan.

Helliggjørelse
Den gradvise forvandling i de indre legemer, som skapes fra Hjertesenteret. Gjennom innstrømning av Guds Lys og Guds Kjærlighet forvandles mørke til Lys, og nennsomhet og glede gjennomtrenger personligheten.

Helligånden
Det tredje aspekt av Guddommen. Representerer Guds Lys og Moder-Guds Kjærlighet, fylde og indre liv. Se også Helliggjørelse.

Hierarki (Se Åndelig Hierarki)

Hierofant - Innvier
Enten Kristus, ved de to første Planetariske Innvielser , eller Verdens Herre, ved den tredje og de Høyere Innvielsene.

Himmelen
Billedlig og dikterisk uttrykk for Guds Rike.

Illusjon
Bedrag på det mentale plan. Fordi Sjelen bruker den glamourinfiserte forstanden som sitt redskap, mottar den et forvrengt bilde av fenomenverdenen. Bedrag på det mentale plan. Fordi Sjelen bruker den glamourinfiserte forstanden som sitt redskap, mottar den et forvrengt bilde av fenomenverdenen.

Inkarnasjon
Sjelens manifestasjon som en trefoldig personlighet, under loven om gjenfødelse. Sjelens manifestasjon som en trefoldig personlighet, under loven om gjenfødelse.

Indre Verdener
De vibrasjonsområder og planer på Jorden, som ikke er fysiske.

Innvielse
En frivillig prosess der trinnvise og graderte stadier av forening og harmonisering finner sted mellom mannen eller kvinnen i inkarnasjon, hans/hennes Sjel og den Guddommelige Monaden eller "Gudsgnisten". Hvert stadium bidrar til å gi den innviede en dypere forståelse av meningen og hensikten bak Guds Plan, en større Bevissthet om hans/hennes deltagelse i denne planen, og en stadig større evne til å arbeide bevisst og intelligent for å oppfylle den.

Involusjon
Prosessen hvor ånden synker ned i materien, som er dens motpol.

Jesus
En Visdommens Mester og disippel av Kristus, Maitreya. Tillot Kristus å arbeide gjennom seg i perioden fra dåpen og til korsfestelsen. I tiden som kommer vil han spille en svært viktig rolle ved å bringe inspirasjon og nyorientering til hele det kristne religionsområdet. Som Mester har han et nært samarbeid med Maitreya og viser seg ofte for mennesker i ulike skikkelser.

Jordens indre Konge
Det embete i Shamballa som har ansvaret for å manifestere Den Store Plan på Jorden. Representerer både Guds Vilje, Guds Kjærlighet og Guds Lys. Sanat Kumara har hatt dette embete i 16 millioner år, men han avløses nå gradvis av Herren Buddha.

Karma
Østens navn på loven om årsak og virkning. Den grunnleggende loven som styrer vår eksistens i dette Solsystemet. Hver tanke vi har og hver handling vi utfører, er opphav til en årsak. Disse årsakene har sine virkninger som skaper våre liv på godt og vondt. Uttrykt i Bibelens terminologi: "Som du sår, skal du høste" og i vitenskapelig terminologi: "Hver kraft har en tilsvarende og like sterk motkraft".

Kausal Legemet
Redskapet som Sjelen benytter for å uttrykke seg på kausalplanet. Mottar og lagrer informasjon om det utviklingstrinnet et menneske har nådd.

Kausal Planet
Det tredje av de fire høyere mentale plan, der hvor sjelen dveler.

Krishna
En stor Avatar som levde ca. 3000 år før Kristus, og som under Værens Tidsalder tjente som redskap for manifestasjonen av Maitreya. Ved å vise nødvendigheten av å mestre den astrale/emosjonelle natur, åpnet Krishna døren til den andre innvielsen. Hinduer forventer en ny inkarnasjon av Krishna på slutten av Kali Yuga, den mørke tidsalder.

Kristus
En betegnelse brukt for å benevne lederen for Det Åndelige Hierarki, Verdenslæreren, Mesteren over alle Mestre. Dette embetet er for tiden besatt av Maitreya. Representerer Guds Kjærlighet på Jorden. Som er forbundet med alle Sjeler og med alle hjerter, som er åpne for Guds Kjærlighet. I sin frekvens som Solens sønn, formidleren av den ildaktige Solånd, kan han kalles Maitreya, Kristus-Maitreya eller Maitreya Buddha.

Kristus Bevissthet
Energien til den Kosmiske Kristus, også kjent som Kristus-prinsippet. Den er legemliggjort for oss av Kristus og er på det nåværende tidspunkt i ferd med å vekkes i hjertene til millioner av mennesker over hele verden. Den er selve energien bak all evolusjon.

Kristus Innstrømning (Solinnstrømning)
Innstrømningen av Guds Kjærlighet, igjennom Kristus. Identisk med Den Nye Kristusimpuls.

Kunngjøringsdagen
Den dagen da Maitreya vil gjøre seg kjent for verden gjennom en verdensomspennende radio- og fjernsynsoverføring. Selv de som verken hører på radio eller ser på fjernsyn, vil høre hans ord telepatisk på sitt eget språk. Samtidig vil det finne sted hundretusener av spontane helbredelser over hele verden. Denne dagen vil markere begynnelsen på Maitreyas åpne virke.

Logos (Gud)
Det Kosmiske Vesen som besjeler en planet (Planetarisk Logos), et Solsystem (Solar Logos), en Galakse (Galaktisk Logos) og så videre i all uendelighet.

Lysets Krefter (Evolusjonens Krefter)
Vår planets Åndelige Hierarki. Det Planetariske Senter for Kjærlighet-Visdom. Se også Åndelig Hierarki.

Maitreya
Verdenslæreren for Vannmannens tidsalder. Kristus og leder for Det Åndelige Hierarkiet på vår planet. Mesteren over alle Mestre. Maitreya-Buddha, medlidenhetens Buddha. Se også Kristus.

Mann/Kvinne
Den fysiske manifestasjonen til en åndelig monade (eller Selvet), som er en enkelt gnist fra Den Ene Ånd (Gud).

Manas
Høyere mentalt nivå. Høyere, mentalt nivå.

Mantra
En formel eller en bestemt rekkefølge av ord og stavelser som påkaller energi, når de blir uttalt korrekt.

Meditasjon
En vitenskapelig måte å kontakte Sjelen på, for gradvis å bli Ett med Sjelen. Meditasjon er også en prosess som øker ens mottakelighet for åndelig påvirkning og derved for samarbeid med Det Åndelige Hierarki.

Mentale Legeme
Personlighetens redskap på de mentale plan.

Mentale Plan
Det planet hvor de mentale prosessene finner sted.

Mental Polarisering
Fokuset for bevisstheten befinner seg på det mentale plan. Endringen av bevissthet over til det mentale plan starter omtrent halvveis mellom den første og den andre planetariske innvielsen.

Moder Gud
Det omsorgsfulle, nennsomme og kjærlige aspekt av Gud. Uttrykker seg gjennom Helligåndens fylde og indre liv.

Monaden (Selvet)
Ren Ånd som reflekterer Guddommens Treenighet: (1) Guddommelig Vilje og Kraft (Faderen), (2) Kjærlighet - Visdom (Sønnen), (3) Aktiv Intelligens (Den Hellige Ånd). "Gudsgnisten" som bor i ethvert menneske.

Mørkets Krefter
De involusjonære eller materialistiske kreftene som opprettholder planetens materieaspekt. De blir betegnet som "onde" når de går ut over sin oppgave og hindrer menneskehetens åndelige fremgang.

Okkult - Skjult
Den skjulte vitenskapen om energi (se Esoterisk filosofi).

Ondskap
Alt som hemmer den evolusjonære utviklingen.

Overskygging
En frivillig samarbeidsprosess hvor en Mesters bevissthet midlertidig trer inn i og arbeider gjennom de fysiske, emosjonelle og mentale legemene til en disippel.

Permanente Atomer
De tre materielle atomene – ett fysisk, ett astralt og ett mentalt – som legemene til den nye inkarnasjonen formes rundt. De beholder den vibrasjonsfrekvensen et menneske har i dødsøyeblikket, slik at den evolusjonære "statusen" som er oppnådd så langt, videreføres til det neste livet.

Personlighet
Trefoldig redskap for Sjelen på det fysiske plan, bestående at et mentalt, et emosjonelt (astralt) og et fysisk/eterisk legeme.

Plan
Et manifestasjonsnivå.

Planetarisk Logos
Guddommelig Vesen som besjeler en planet. 

Pleiadene
Det område av Melkeveisgalaksen, som i en høyere skala står for Guds Lys og Helligånden, i forhold til vårt Solsystem.

Pralaya
En ikke-mental, ikke-astral, ikke-materiell form for eksistens hvor livsimpulsen er stilt i bero. En opplevelse av fullkommen og uendelig lykksalighet og fred før neste inkarnasjon. Samsvarer med den kristne forestillingen om paradis.

Redskap
Den formen som høyere vesener bruker for å uttrykke seg på de lavere plan. For eksempel er de fysiske, astrale og mentale legemene redskapene som sjelen bruker på de lavere nivå.

Reinkarnasjon - Loven om Gjenfødelse
Prosessen som tillater Gud, gjennom en representant (oss selv), å bringe seg selv i kontakt med sin motpol – materien – i den hensikt å bringe materien tilbake til Gud, totalt besjelet av Guds Vesen. Karma-loven trekker oss tilbake i inkarnasjon helt til vi gjennom evolusjonsprosessen gradvis uttrykker vår iboende Guddommelighet på en mer fullstendig måte.

Sanat Kumara
Verdens Herre, som oppholder seg i Shamballa, er det eterisk-fysiske uttrykket for vår Planetariske Logos. Et meget høyt utviklet Vesen som opprinnelig kom fra Venus og ofret seg ved at han for 18,5 millioner år siden ble personlighetsredskapet for den besjelende Guddom, på vår planet. Det nærmeste aspektet av Gud som vi kan kjenne.

Selvet (Monaden)
Den Guddommelige Gnisten i ethvert menneske.

Selvrealisering
Prosessen vi gjennomgår for å gjenkjenne og uttrykke vår Guddommelige Natur.

Sentral Solen
En stor åndelig utstrømmer i Pleiadene, som har innflytelse i en stor del av Melkeveissystemet. Herfra stimuleres det nå, at vibrasjonene i vårt Solsystem heves. 

Shamballa
Et Energisenter. Det viktigste og det høyeste Åndelige Senteret på Jorden. Det befinner seg over Gobiørkenen, på de to høyere eteriske nivåer. Fra dette senteret og gjennom det strømmer Shamballa Kraften, energien for Vilje eller Hensikt - Senteret for Guds Vilje.  

Sirius
Den Store Sol i vår del av Melkeveisgalaksen, som i en høyere skala står for Guds kjærlighet i forhold til vårt Solsystem.

Sjel
Ego, Høyere Selv, Den indre hersker, Den indre Kristus, Sinnets sønn, Solengelen.
Forbindelsesleddet mellom Ånd og materie, mellom Gud og hans form. Gir bevissthet, særpreg og egenskaper til alt som er manifestert i form.

Sollogos
Det Guddommelige Vesen som omslutter (besjeler) hele vårt Solsystemet, i sin Bevissthet. Er Fader/Moder Gud for et Solsystem.

Stråler
De syv strømmer av universell, guddommelig energi, som alle er et uttrykk for et stort Vesen. Det er disse Veseners interaksjon på enhver tenkelig frekvens som skaper Solsystemer, Galakser og Universer. Disse energiene beveger seg i spiralformede sykluser og trekker alt som eksisterer inn og ut av manifestasjon og preger alt med spesielle egenskaper og attributter.

Stråler - Nasjonale
Hver nasjon styres av to stråler, en sjelsstråle som fornemmes og uttrykkes av landets disipler og innviede, og en personlighetsstråle som folkemassene blir påvirket av og uttrykker. Gjennom aktiviteten til et lands disipler og innviede kan sjelsstrålen fra tid til annen bli uttrykt, slik at nasjonens sanne egenskaper kommer til syne.

Syntesens Avatar
Et stort Kosmisk Vesen som legemliggjør energiene Vilje, Kjærlighet og Intelligens, i tillegg til en annen energi som vi ennå ikke har noe navn på. Siden 1940-tallet har han sendt disse energiene inn i verden, noe som gradvis forvandler splittelse til enhet.

Tidsalder
Verdenssyklus på omtrent 2500 år, bestemt av forholdet mellom Jorden, Solen og konstellasjonene i Zodiaken (Dyrekretsen).

Universets Hjerte
Sollogos’ Hjertesenter. Korresponderer med den fysiske Sol, som svaret til det fysiske hjerte.

Vannmannens Tidsalder
Astronomisk sett starter Vannmannens Tidsalder nå og den vil vare i 2350 - 2500 år. Esoterisk sett refererer det til Vannbæreren, Maitreyas Tidsalder, og til Vannmannens åndelige energier: Syntese og Brorskap.

Verdenslæreren
Lederen for Det Åndelige Hierarkiet i en bestemt tidsepoke. Mesteren over alle Mestre. For tiden innehar Maitreya dette embetet.

Vibrasjon
Bevegelse av energi. All energi vibrerer på sin egen spesielle frekvens. Den evolusjonære prosessen foregår ved at vibrasjonsfrekvensen høynes som svar på høyere innstrømmende energier.

Visdommens Mestre
Individer som har tatt den femte innvielsen etter å ha vært gjennom alle de erfaringene som livet på denne kloden kan gi. Gjennom denne prosessen har de oppnådd fullt herredømme over seg selv og over naturens lover. De holder oppsyn med evolusjonsplanen og med all energi som strømmer inn til vår planet, og sørger for at Planen fullbyrdes.

Yoga
En forening av den høyere og lavere natur. Også ulike teknikker for å få kontroll over det fysiske, emosjonelle og mentale legemet.

Ånd
Brukt av Maitreya som ensbetydende med all energi – livskraften – som animerer og vitaliserer et individ. I mer esoterisk betydning: Monaden som gjenspeiler seg i Sjelen.

Åndelig
Åndelighet er vår fødselsrett.
All aktivitet som driver mennesket fremover mot en eller annen form for utvikling – fysisk, emosjonell, intuitiv eller sosial – dersom det er et fremskritt i forhold til den nåværende tilstand.

Åndelig Hierarki
Det Hvite Broderskap, De opplyste sjelers samfunn – Guds Rike, Det Åndelige Riket eller Sjelens Rike, som består av Mestrene og innviede av alle grader, hvis hensikt det er å virkeliggjøre Guds Plan. Det Planetariske Senter for Kjærlighet-Visdom.