Esoterisk Lære

Hva Er Esoterisk Lære?

Esoterisk betyr «indre» eller «skjult». Den esoteriske lære henviser til en innsikt i de indre verdener, som er forbeholdt de innviede. En stor del av denne innsikten, er blitt gjort tilgjengelig for offentligheten, gjennom blant annet Alice Baileys sine bøker.

Den esoteriske lære betrakter de indre verdener, som den egentlige virkeligheten, fordi årsaken til at den fysiske verden ser ut som den gjør, skyldes de indre forhold. Alt som vi opplever med de fysiske sansene våre, har oppstått på bakgrunn av de arketypiske ideer i det guddommelige sinn, som mennesket blant annet har kontaktet gjennom inspirasjon. Og ut ifra det har mennesket skapt alle de mangfoldige ting i verden. Menneskets kropp likeledes skapt av den indre sjel, som bor i hvert eneste menneske i forbindelse med inkarnasjonsprosessen. Jordkloden er skapt av den store tenker - Gud.

Den innsikt, som avsløres under menneskets fem store innvielser, er esoterisk, men den blir eksoterisk i samme øyeblikk som den offentliggjøres. Mye av den viten, som den esoteriske lære nå offentliggjør, har tidligere hørt til det esoteriske eller den hemmelige lære. Nå er det blitt tillatt å offentliggjøre deler av den.

Hva er Teosofi?

Teosofi er den grunnleggende visdommen i alle religioner som kommer frem når disse blir avkledd sine tilføyelser og sin overtro. Den tilbyr en filosofi som gjør livet forståelig og viser at rettferdighet og kjærlighet styrer kosmos. Dens lære hjelper utfoldelsen av menneskets latente åndelige vesen, uten avhengighet eller frykt.

Teosofisk samfunns emblem inneholder både Svastika, Davidsstjerne, Ankh, Aum og Ouroboros symboler.

Åndelig visdom
Det vil si den åndelige kjerne som finnes i alle kulturer og spirituelle tradisjoner. Tidligere ble den formidlet i det skjulte, men formidles i dag fritt og åpent.

Psykologi
Det vil si innsikt i menneskets bevissthet og åndelige natur. I takt med at vi oppnår forståelse for vår psyke, sinn og høyere åndelige muligheter, kan vi starte en forvandling av våre liv så det får større dybde, mening og glede.

Åndsvitenskap
Det vil si viten basert på iakttagelser tilveiebrakt gjennom meditative erfaringer og ved bruk av systematisk trenet høyere sanseopplevelse, også kalt psykisk
sansing eller ESP (Extra Sensory Perception).

Filosofi
Det vil si en metafysisk eller erkjennelsesmessig helhetsopplevelse av tilværelsen som viser sammenhengen mellom religion og vitenskap, og mellom østlige og vestlige tradisjoner. Det er en livsoppfattelse som forener tro og viten.

En etisk livsholdning
Det vil si at den berører alle tilværelsens aspekter og setter sosiale, samfunnsmessige og humanitære aktiviteter inn i et helhetsperspektiv. Den gir oss nye livsverdier og praktiseres i hverdagen gjennom aktiv medfølelse og god vilje.

Et universelt livssyn
Det vil si at den er uavhengig av religiøse, politiske og sosiale organisasjoner. Det innebærer en dyp respekt overfor alt levende og for det enkelte menneskets søken.

En dynamisk lære
Det vil si at den tar utgangspunkt i de åndelige impulsgivere som opp gjennom tidene har veiledet mennesker. I moderne tid har de teosofiske pionerer gitt en sammenhengende fremstilling av denne innsikt.

Alice Ann Bailey

Alice Ann Bailey(født La Trope-Bateman), født 1880, død 1949, engelsk teosof og forfatter, grunnlegger av Arcana-skolen. Regnes som en av de viktigste fornyerne av teosofien og en betydningsfull forløper for New Age-bevegelsen. Vokste opp i et kristent miljø i Manchester.

Som femtenåring hadde hun en visjon av mesteren Koot Hoomi (Kuthumi), en representant for Det store hvite brorskap som også H. P. Blavatsky hevdet å ha møtt. Først i 1915 kom hun i kontakt med Blavatsky og teosofien. I 1917 flyttet hun til California i USA for å bo i nærheten av Teosofisk Samfunns hovedkvarter i Krotona.

I 1919 skal Bailey på ny ha fått telepatisk kontakt med en mester, denne gang Djwhal Khul, også kalt Tibetaneren, som skal ha bedt henne skrive bøker som han dikterte for henne; disse bøkene skulle forberede menneskeheten til Vannmannens tidsalder. Hennes lære basert på telepatisk kontakt med Tibetaneren møtte etter hvert motstand og førte til indre splittelser i Teosofisk Samfunn. I 1923 grunnla hun derfor Arcana-skolen.

Baileys forfatterskap regnes blant de dypeste og mest omfattende innenfor feltet. Fra 1919 til hennes død skrev hun 19 bøker i «telepatisk samklang» med Tibetaneren, bl.a. The Reappearance of the Christ (1948). I tillegg forfattet hun fire bøker samt en ufullendt selvbiografi.

Helena Petrova Blavatsky

Helena Petrovna Blavatsky(f. Hahn), født 1831, død 1891, russisk teosof og forfatter, grunnlegger av den moderne teosofien. Blavatsky ble født i en russisk aristokratisk familie.

17 år gammel ble hun gift med den aldrende general Blavatsky, men etter tre år forlot hun ham og innledet en omfattende reiseaktivitet. Hun besøkte blant annet Konstantinopel, Kairo, Paris, India, Tibet og USA, og overalt skal hun ha studert alle former for mystikk og okkulte fenomener.

Rundt 1850 skal hun ha møtt Koot Hoomi i London, en indisk vismann som etter sigende representerer Det store hvite brorskap i Tibet. Senere oppholdt hun seg i sju år hos noen av Himalayas mahatmaer, og disse mestrene skal ha åpenbart teosofien for henne, en hemmelig lære som består av nyplatonske og hinduiske forestillinger.

I 1873 kom hun til USA, og i 1875 stiftet hun og H. S. Olcott Teosofisk samfunn i New York. Sammen drog de til India i 1878 og grunnla den teosofiske bevegelsen der.

Blavatskys syntese av Østens og Vestens religioner gav en helt avgjørende impuls til 1900-tallets nyreligiøsitet; gjennom Annie Besant fikk bevegelsen betydning i Vesten som forløper for New Age-bevegelsen. Blavatsky skrev mange bøker, hvorav de viktigste er Isis Unveiled (1877) og The Secret Doctrine (1888). Mange av bøkene skal ifølge henne selv ha blitt skrevet av mahatmaene mens hun sov.