Den Fiolette Flamme

Den Fiolette Flammen er en høyfrekvent åndelig energi, som er en guddommelige gave til menneskeheten, gitt av Den Store Sentralsolen. Den er en oppstigende, transformerende, rensende og livgivende energi av ren guddommelig kjærlighet fra Guds hjerte.

Den Fiolette Flamme er nok en av nåtidens sterkeste rensende kilde. Den kan rense deg for alt du ønsker, og er utrolig fokusert. Det gjelder både karmiske bindinger og nåtidens problemer. Den nøytraliserer ALT og bringer derfor alt tilbake til din naturlige tilstand. Det kan være med utgangspunkt i kropp, sinn eller ånd. Den Fiolette Flamme har ingen begrensning. Selv Jesus skal ha brukt Den Fiolette Flammes rensende virkning, da han vandret her på jorden.

Den Fiolette Flammen sies å ha blitt koblet til Jorden via energiene fra Sanat Kumara, som Lady Venus må ha brakt energien hit sammen med 144.000 lysbærere. Det er en kilde som er nært knyttet til Det Store Hvite Brorskap.

Den Fiolette Flamme og Den Hvite Flamme
St. Germain-energien forteller at Den Hvite Flammes energi fra midten av den Fiolette Flamme, mer vil representere fremtidens energifrekvens i vår bevissthet og dermed det nye energiskifte, som vi også kollektivt er gått inn i.

Det betyr at vi med bruken av Den Hvite Flamme hjelper oss selv betydeligere i integrasjonen og manifestasjonen av den nye høyere bevissthet og klarere energi. Dermed løftes bevisstheten på både det fysiske, følelsesmessige, mentale og åndelige plan, og vi slipper dermed lettere taket i den gamle energien som kan binde oss til fortiden. Dette gjelder i forhold til alle ting på alle plan.

Siden 2009 har energien også inspirert til bruken av Den Hvite Flamme, fra midten av Den Fiolette Flamme. På en måte og sett som en tidslinje, kan vi si at Den Fiolette Flamme representerer vår fortid frem til nåtiden, og Den Hvite Flamme fra kjernen av Den Fiolette, representerer vår fremtidsenergi frem til nået. Ved å aktivere og åpne for fremtidsenergien (bevegelsen hvor vi ser fremover i stedet for bakover) kommer vi lettere ut av det gamle og inn i et mere autentisk nå.

Voktere Av Den Fiolette Flamme

Høyt elskede Mestere, menneskeheten befinner seg i et kosmisk øyeblikk av muligheter. Den Fiolette Flamme av transformasjon og renselse, gjennom utstrålingen til den høyt elskede Erkeengel Zadkiel og Lady Ametyst, under ledelse av St. Germain sammen med hans Tvillingflamme, Lady Portia, Gudinnen for Rettferdighet, strømmer ned over Jorden og menneskeheten for å bistå i denne enestående tiden med utvikling og Oppstigning. De rensende vibrasjonsmønstrene til den Fiolette Flamme vil i stor grad øke i styrke gjennom de kommende årene etter hvert som flere og flere høyt utviklede Sjeler lærer hvordan de kan utnytte og projisere dens magiske, forvandlende egenskaper. Den 7. Stråle av seremoniell orden, frihet, forsoning, renselse, ritualer og organisering vil være den OverLysende Strålen for disse neste 2000 årene etter hvert som Jorden spinner inn i en nærmere bane i forhold til solen i dette solsystemet.

Den 1. Stråle av Guddommelig Vilje / Kraft / Formål vil være den nest viktigste, aktive Strålen for den neste syklusen på 2000 år. Den 7. Stråles Fiolette Flamme vil akselerere transformasjonsprosessen ved å returnere uharmoniske vibrasjonsmønstre til nøytral Lyssubstans slik at du gjennom din kjærlige, bevisste intensjon, kan vende tilbake til balanse og harmoni i din fysiske, emosjonelle, mentale og eteriske kropp. Straks dette er oppnådd, vil dere lettere bli sanne medskapere av skjønnhet, overflod, glede og fredelig sameksistens på Jorden. Du skal søke personlig Oppstigning; men du må imidlertid også hjelpe dine brødre og søstre og Jorden til også å utvikles og oppstige.

Ved det 20. århundres årsskifte, ble en Guddommelig tildeling opprettet og *Chohanen til den 7. Stråle – St. Germain, fikk tillatelse til å frembringe mysterielæren til den 7. Stråle / Fiolette Flamme.

*Chohan (Tibetansk) er en «herre» eller «mester», og i åndsvitenskapen er det betegnelsen for høytstående mestre, som har tatt mer enn fem innvielser. De påtar seg et stort ansvar i det åndelige hierarki. Før denne tiden, akkurat slik som med den avanserte læren vi nå frembringer til massene, ble kunnskapen om den Fiolette Flamme og dens Guddommelige alkymi egenskaper forbeholdt de Oppstegne Mestrene og deres utvalgte disipler. Høyt Utviklede Sjeler kalt Chelaer (Chelas Chela: (Sanskrit) Chela betyr «barn». En chela er en disippel eller elev hos en yogi. Betegnelsen anvendes nå mest om en adepts eller mesters aksepterende disipler.) ble rekruttert, og JEG ER Læren ble overført til kvalifiserte lærere. Påkallinger/forordninger ble undervist til studentene som uttrykte en interesse. I mange år vokste antallet hengivne tilhengere; de kunne imidlertid ikke holde tritt med drivkraften, og interessen for forordningen avtok gradvis inntil den svant fullstendig hen fra bevisstheten til alle, bortsett fra hos noen få av de trofaste.

Det som i fortiden ble kalt forordning (bestemmelse/påbud), blir nå kalt affirmasjoner (bekreftelser). Resultatene er imidlertid mer dramatiske, for dere er blitt gitt enda mer avansert Hellig Visdomslære. Når du har muligheten til å fremkalle (magnetisere til deg) de Adamantine Partiklene av Skaperbevissthet, som den Fiolette Flamme er en bestanddel av, har du til din disposisjon det fulle spekteret av manifestasjonens Lys-bestanddeler. Når du fremkaller en kraftfull tankeform via bekreftelser og puster eller stråler denne tanken ut i verden av form, magnetiserer du til deg og utstråler de elementene som er nødvendige for å manifestere denne tankeformen i dens materielle uttrykk.

Den Fiolette Flamme vil også akselerere vibrasjonsfrekvensene til bestanddelene til alle uharmoniske tankemønstre slik at de kan bli forvist og renset av den Hellige Flammen. Tro, utholdenhet og tilgivelse av deg selv og andre er en viktig del av den akselererte transformasjonsprosessen. Du vil utføre en stor tjeneste hvis du vil gjøre det til en praksis å bevisst se denne velsignede energien springe fram og opp under føttene dine rundt deg, og deretter stråle ut i en stadig utvidet større sirkel. Ved å gjøre dette, vil du slutte deg til andre hengivne Sjeler for å bidra til å løfte menneskehetens bevissthet tilbake til frekvensene av Kjærlighet/Lys. Når du fremkaller og utstråler Skaperens Guddommelige Essens, vil du hjelpe til med å spre dette vidunderlige transformerende Lyset, som vil letne helbredelsen av Jorden og menneskeheten.

Som en aspirant på Veien, vil større og større kosmiske sannheter bli avslørt for deg. Du skulle imidlertid være klar over at de mindre prinsippene av tidløs visdom konstant vil bli utvidet for å innlemme de unike reglene, lovene og sannhetene til det neste eksistensnivået, i en uendelig syklus av Oppstigning i bevissthet. Oppstigning er bevissthetsutvidende, overgangen fra en bevissthetstilstand til en høyere Værentilstand. Vi bestreber oss på å hjelpe deg til gradvis å utvide din bevissthet til å omfatte hele menneskeheten, Jorden, solsystemet og dets virksomhet, galaksen og til og med hinsides.

Langsomt trekker du tilbake din oppmerksomhet og din energi fra din gamle, dysfunksjonelle tredje- og fjerdedimensjonale virkelighet; derfor vil den gradvis svinne hen og slutte å eksistere, for du forer den ikke lenger med energi. Fokuset vil ikke lenger være på det lille Selvet. Det endelige målet er å bli et galaktisk Vesen, og etter hvert oppnå en Universell bevissthet. En Egenmester søker hans/hennes egen høyeste sannhet og lever deretter denne sannheten etter hans/hennes beste evne. En mester anstrenger seg for å betrakte verden og dens store drama fra et høyere utsiktspunkt, slik at det større bildet er tilgjengelig. Gradvis vil tiden bli formbar, for dere vil bevege dere hinsides det lineære tid-rom-forholdet. I den ikke så altfor fjerne fremtid, vil din naturlige måte å se på bli mer panoramisk, og sidesynet ditt vil utvides i noen grad. Dette fenomenet har allerede skjedd for noen av Lederne av Veien.

Det er stor bekymring for at ødeleggelsene rundt omkring i verden akselererer. Vi erkjenner at dette er sant, og det vil fortsette en tid etter hvert som Jorden frigjør de negative mønstrene og de innsnevrende energiene. Deres Moder Jord strever med å reparere skaden som er blitt gjort på planeten gjennom eonene av tid, gjennom menneskehetens negative tanker og handlinger. Menneskeheten er ansvarlig for Jordens nåværende tilstand. Det er opp til dere alle, sammen med hjelpen fra Vesenene i de Høyere Riker, å strebe etter å rette opp så mye av skadene som mulig. Dere blir utstyrt med verktøyene og den Hellige Ildenergien som er nødvendig for å utføre denne oppgaven; men dere må imidlertid innlemme, styre og dirigere energien på riktig måte. Deres Oppstigning og Jordens Oppstigning er ubønnhørlig bundet sammen, og vi er oppsatt på å hjelpe dere på alle måter som er mulig.


Kjære hjerter, vi vet at det er smertefullt å oppleve eller observere at så enorme befolkede områder blir ødelagt og mange liv går tapt. Jo nærmere hjemme en hendelse skjer, jo mer smertefullt og forvirrende er det. Hvis dere imidlertid skal bli Verdenstjenere, og bærere av den Hellige Transformasjonsilden — de Adamantine Partiklene av Skaperlys — må dere heve dere over det som skjer i deres personlige arena, deres by, selv i landet deres. Ja, vi forstår at ødeleggelsene som oppstår rundt omkring i verden er en parodi (fordreining/spøkefull forvrenging/komisk vrengebilde): skogbrannene, ødeleggende flom og oversvømmelser, tornadoer, tørke, og smerten og lidelsene forårsaket av de pågående krigene som finner sted i mange områder rundt omkring i verden.

For å bli en Verdenstjener må du fortsette å bestrebe deg på å foreta de forvandlende endringene i ditt personlige liv som er nødvendige for å vende tilbake til en Egenmester tilstand av balanse og harmoni i det indre. Du må imidlertid også vie noe av din tid og energi til Verdenstjeneste ved å forene deg med din Sjelegruppe i den Femtedimensjonale Verdenstjener Pyramiden hvor du vil bekrefte, «Jeg ber om mitt høyeste gode, det mest fordelaktige og gunstige resultatet for hele menneskeheten, Jorden og hele Skapelsen». Ved å gjøre dette, avstemmer du din vilje med den Guddommelige Viljen til vår Fader/Moder Gud. Deretter skal du tilbringe samme hvor mye tid som du synes virker formålstjenlig til å puste inn og puste ut Kjærlighet. Dette er prosessen som vil fremskynde din evne til å få tilgang til det fullstendige Metatroniske Lyset i dette Universet, som inneholder de Adamantine Partiklene av Skaperlys som nå blir gjort tilgjengelig for de som har tredd ut på Oppstigningsveien.

Hvis du har fulgt vår lære i en tid, er du klar over at før du begynte reisen din ut og inn i dette Underuniverset, fikk du en Guddommelig Misjon. Denne misjonen eller oppgaven inkluderte et utvalg av oppgaver eller mindre oppgaver, og du ble også tilbydd mange andre muligheter etter hvert som din ekspertise i manifestasjon økte, og du ble vant til det store mangfoldet i form og uttrykk.


Som StjerneFrø, de av dere som har besvart trompetfanfaren, som til syvende og sist plasserte dere i en fysisk kropp på Jorden i denne tiden, ble tatt med til et stjernesystem i en galakse som er bestående av ren Krystallinsk Ametyst Energi av den Fiolette Flamme. Der i den Himmelske Ametysthallen, fra Ametystkronen, aksepterte Erkeengel Zadkiel og Lady Ametyst ditt løfte om å bli en Vokter Av Den Fiolette Flamme.

Et eterisk Ametyst Frøatom, som inneholder vibrasjonsfrekvensene til den Fiolette Flamme, ble plassert i ditt Hellige Hjerte. Den Fiolette Flamme inneholder vibrasjonsmønstrene av Kjærligheten og medfølelsen til vår Moder Gud, samt frekvensene av tilgivelse og transformasjon. Den inneholder også Adamantine Partikler av Kjærlighet/Lys som blir tilbydd som en gave, en Guddommelig tildeling; de må imidlertid bli aktivert av frekvensene til et kjærlig, medfølende hjerte.


Når dette kraftfulle Frøatomet blir aktivert, vil Fasetten av din Diamantkjerne Gudscelle som bærer vibrasjonsmønstrene til den Fiolette Flamme stråle ut og inn i ditt aurafelt, og det vil forsterke aktiveringen av din oppstigende Lyskropp. Å foredle din Sjelesang, harmonisere ditt eteriske Aurafelt, og bruke den Fiolette Flamme er behjelpelig i Oppstigningsprosessen. Den Fiolette Flamme fjerner uharmoniske mønstre slik at du raskere kan ekspandere og vokse i utstråling. Som en Vokter av den Fiolette Flamme, skal du også aktivt sende ut den Fiolette Flamme gaven til de du blir ledet til å hjelpe, så vel som ut i hele verden.

Dere trofaste, tiden er kommet for å avsløre mer av Universets komplekse design slik at dere bedre vil forstå praktfullheten til deres hjem blant stjernene.  Nei, dere har ikke et spesifikt hjemsted, for du er en borger av Universet. Du, StjerneFrøet, har bidratt til å skape mange vidunderlige planeter og galakser, og det er grunnen til at du er blitt gitt en slik viktig rolle å spille i den fremtidige ekspansjonen av dette Universet. Du har ofte hørt utsagnene: «Som ovenfor, så nedenfor» og «Mikrokosmos er representativt for Makrokosmos».

Vi har tidligere snakket om den nye Gylne Galaksen som er på utviklingsstadiet; vi har imidlertid ikke utdypet om Strålenes Galakser og deres funksjon i dette Underuniverset. En Galakse ble skapt spesielt for hver av de tolv Strålene av Guds-bevissthet, og selv om frekvensene og fargene til de andre elleve Strålene også er representert i hver galaktiske struktur, er fargene og frekvensene til hver galakse hovedsakelig fargene og frekvensene til Strålen den representerer. Den 7. Stråles Galakse er hovedsakelig bestående av Ametystkrystaller fra det dypeste purpurfargede (fiolett/blåfiolett/lilla) til det blekeste fiolette. Det er hjemmebasen til Erkeengel Zadkiel og Erkeengel Lady Ametyst, og fra deres Ametysttrone i den store Himmelske Ametysthallen, sender de ut deres mektige Stråler av Brutt Skaperlys (Lysbrytning; refraksjon) til de mangfoldige Store Sentralsolene gjennom hele dette Underuniverset. Disse galaksene er Chakra-systemet for dette Underuniverset, og de inneholder en høy konsentrasjon av vibrasjonsfrekvensene som hver Stråle representerer. Disse galaksene kunne bli kalt Universelle skattekammere av Guddommelig Skaperlys. Når det er tid for en spesiell Stråle til å innta en fremherskende rolle i en spesiell kvadrant av dette Underuniverset, utstråler vår Fader/Moder Gud en større mengde av denne Strålen inn i de Galaktiske Sentrumene slik at Erkeenglene til denne Strålen kan utstråle mer av egenskapene, kvalitetene og dydene av Guds-bevissthet til de utpekte galaksene, solsystemene, planetene, til dere og alle sansende Vesener.


Mine Høyt Elskede, vi vet at noen av aspektene vi bringer dere kan være svært forvirrende. Men etter hvert som du utvides i bevissthet og visdom, vil ditt Hellige Sinn åpne kilden av kunnskap du har i reserve, og gradvis vil du huske og forstå. Jeg er alltid med deg.

JEG ER Erkeengel Mikael

*  ^  *


Den 7. Stråle * Fiolette Flamme av transformasjon aktiverte/programmerte Ametyst sansende Søylekrystaller  

Den Fiolette Ild av forvandling, den 7. Stråle kvaliteter, dyder og egenskapene til vår Fader/Moder, er frembrakt gjennom energiene til den høyt elskede Erkeengel Zadkiel, Lady Ametyst og St. Germain, og regner ned over Jorden og menneskeheten for å hjelpe oss i denne tiden med enorm forandring.

Vibrasjonsmønstrene av utvikling og transformasjon vil fortsette å vokse i styrke, og de vil være en viktig faktor i den stadig akselererende oppvåkningen som nå finner sted. Den 7. Stråle er den eneste Strålen som utstråles nedover fra de høyere riker, og også utstråles oppover fra de kraftfulle Fiolette Flammeklyngene dypt inne i Jordens mektige huler. Din Ametystkrystall vil forsterke din evne til å påkalle og bruke den magiske eliksiren til den Fiolette Flamme. Den vil hjelpe deg til å frigjøre negative tankemønstre, kodinger og ufullkommenheter fra fortiden og erstatte dem med Beherskelsesfrø. Den Fiolette Flamme er gaven til den kommende Tidsalder og vil være den fremherskende Strålen/vibrasjonen på Jorden, i de neste 2000 årene.

Erkeengel Mikael foreslår at du plasserer din Ametyst Krystallsøyle stående, slik at denne velsignede energien kan blusse ut og rundt deg. Stråle ut i en stadig videre sirkel, når du forener deg med andre, og bidrar til å løfte bevisstheten til menneskeheten, tilbake til frekvensene av Kjærlighet/Lys. Du kan også bruke hvit sand (fra en hobby-butikk), i en dekorativ bolle for å holde din Ametystsøyle Krystall.


Voktere Av Den Fiolette Flamme
Kilde: Erkeengel Mikael
kanalisert via
Ronna Herman