Ta i bruk dine
spirituelle evner

Kanalisering
Kanalisering er å motta informasjon fra den andre siden og andre dimensjoner. Kanalisering er en teknikk til å få praktiske råd, bli sikrere på intuisjonen, samt inspirasjon og energi til kreativ utfoldelse.

Kanalisering kan læres, og er ikke, som tidligere antatt, noe som kun «kommer» til få utvalgte.

Jeg mener vi alle har dette iboende i oss, men at mange har lagt et lokk på dette, gjennom flere inkarnasjoner.

Kanalisering er en inngang til mer kjærlighet, til de høyere sfærer som flyter over av kjærlighet. Kanalisering er en forbindelse, som vil stimulere, oppmuntre og støtte deg.

Dine guiders målsetning er å gjøre deg sterk, uavhengig og selvsikker. De perfekte forholds kvaliteter - uendelige kjærlighet - fullendt forståelse og endeløs omsorg - er kvaliteter som du vil møte hos din guide.

Intuisjon

Intuisjon kommer fra det latinske ordet «intueri» som betyr «å se på» eller «betrakte». Intuisjon kan beskrives som bare å vite - å fornemme sannheten, uten å kunne forklares på logisk vis. Enten den kalles fornemmelse, spontan innsikt eller 6. sans. Alle mennesker er utrustet med intuitive evner, men for mange er dette evner som har ligget mer eller mindre ubenyttet hele livet. Det er aldri for seint å ta i bruk og utvikle denne evnen - intuisjonen.

Mange opplever intuisjonen som en følelse, mens noen mener det er en overbevisende tanke, andre igjen opplever intuisjonen som erfaring. Intuisjon er bruk av ubevisst kunnskap. Intuisjonen er ditt «indre» som kontinuerlig snakker til deg, og ved å åpne døren til deg selv kan du få en viktig diskusjon om hvilke valg du skal ta og hvilke veier du skal gå.

C.G. Jung har anerkjent intuisjonen som en selvstendig psykologisk erkjennelsesform, som er like så sann og legitim som alle andre typer av erkjennelse. Det samme har den transpersonlige psykolog Roberto Assagioli. Han plasserer intuisjonen som en høyere erkjennelsesform og den inntar en sentral plass i hans psykologiske system. Assagioli definerer intuisjonen som «den direkte erfaring av enhet med den ultimative virkelighet». Intuisjonen kan gi mennesket en direkte opplevelse av å være en del av den overordnede helhet uten at vedkommende kan forklare alle detaljer i dette forholdet.

Sett fra åndsvitenskapens synsvinkel er intuisjon sjelens Buddhiske evne – det vil si evnen til å erkjenne sannheten uten hjelp av logikk og viten. Intuisjon er derfor en direkte erkjennelse av og viten om sannhet. Ren intuisjon kan best defineres som enhetsbevissthet, som utspringer fra det Buddhiske plan. Det er en spontan innsikt i den større guddommelige helhet og plan, som ligger bak livets utfoldelse på Jorden.

Intuisjon vedrører alltid gruppeforhold, fremtiden og den høyere mening og formål med livet. Intuisjon gir mennesket en klar viten om hvilke høyere formål det skal tjene. Når intuisjonen virker i forbindelse med følelseslivet oppstår kjærlighet, når samme enhetsbevissthet uttrykker seg gjennom mentallegemet oppstår visdom. Intuisjon må ikke forveksles med instinktiv telepati, som er en prosess hvor et menneske via sin innføling spontant kan vite, hva som skjer i et annet menneske. Denne type empati kan romme illusjoner – det gjør aldri intuisjonen.

Telepati
Telepati, også kalt tankeoverføring og tankelesning, er det å få vite om en annen persons tanker og følelser uten å bruke kjente sanser, det vil si oppnå direkte mental kontakt med en annen person uten at man meddeler seg ved hjelp av språk, koder, tegn eller andre fysiske signalformer.

Åndsvitenskapen skiller mellom den interne og eksterne telepati. Den interne telepati er den utveksling av bevissthetsimpulser som foregår mellom hjernen, astrallegeme, mentallegemet, og i beste fall sjelen på kausalplanet. Den eksterne telepati kan defineres som en spontan overførsel av bevissthetsimpulser mellom mennesker.

Vi står i vedvarende telepatisk kontakt med våre omgivelser uten at vi ofte er klar over, at vi hele tiden mottar tanke og følelsesinntrykk fra omgivelsene. Det finnes mange typer av telepati, avhengig av det bevissthetsplan de uttrykker seg på. Den sanne telepati er kommunikasjon fra sinn til sinn eller fra sjel til sjel.

Klarsyn – Clairvoyance
Å ha et klarsyn eller å være klarsynt går under betegnelsen clairvoyance. Klarsyn ser man ved hjelp av pannechakraet, det 3. øye.  Klarsynthet betyr å se det som er skjult for det blotte øyet. Å ha evnen til å se og motta informasjon i form av farger, symboler, bilder, små hendelser eller å se filmer for sitt indre blikk.. Sjelen har en rekke sanser og psykiske evner som den anvender som erkjennelsesredskaper på de syv bevissthetsplan.

Clairvoyance (klarsyn) er sjelens evne til at se på astralplanet (lavere clairvoyance) eller på mentalplanet (høyere clairvoyance). Clairvoyance er derfor evnen til «å se» overfysiske ting og uten hensyn til tid og rom. Det er mange grader av clairvoyance. Noen strekker seg kun til de lavere astrale vibrasjoner, mens andre kan strekke seg helt opp til det høyere mentalplan, og enda høyere. Men da kalles det ikke lengre for clairvoyance. Ofte anvendes clairvoyance til at fortolke de tankeformer og farger som der finnes i den menneskelige aura. Men en utviklet clairvoyance kan også se historiske og fremtidige begivenheter. Clairvoyance ligger latent hos alle mennesker, men for at oppnå de høyere grader må det trenes, for det kreves et høyt moralsk stadium for at kunne oppnå og utholde denne evnen.

Klarhørsel – Clairadience
Klarhørsel er forbundet med halschakraet, som har med lytting og tale, oppmerksomhet og kommunikasjon. Klarhørsel er evnen til å oppfatte lyder, som definitivt ikke kommer fra det fysiske plan. Klarhørsel er en form for telepati og referer til evnen å motta informasjon i form av tanker, lyd og ord. Noen mottar budskapet i form av tanker, andre faktisk hører ånder snakke.

Klarfølelse - Clairsentience
Er den mest utbredte evnen og referer til å motta informasjon i form av følelser. Klarfølelse er nært beslektet med empati og innfølingsevne, så en klarfølt vil kunne føle andres menneskers emosjoner og plager/ smerter på sin egen kropp. Klarfølelse mottas inntrykkene hovedsakelig ved hjelp av hjertechakraet men også fra solar plexus, da intuisjonen har sitt hovedsete her.

Klarsmak – Clairgustance
Dette er betegnelsen for evnen til å smake noe uten å putte noe i munnen, å oppfatte essensen av noe gjennom en smaksopplevelse i de indre verdener. Denne evnen hører harachakraet til, da den har med smakssansene å gjøre. Dette er ikke en særlig utbredt psykisk sans, men den kan plutselig opptre med stor styrke under spesielle forhold, og den gir en klar indikasjon på den kvalitet eller egenskap, som er forbundet med det psykiske eller mentale fenomenet. Smak relatert til kvalitet og evnen til å skille mellom sann og falsk, ekte og uekte, kjærlig og ukjærlig osv. Klarsmak kan derfor være en å registrere spesielle egenskaper på. Avspeilet i deres smaksmessige fasetter. Metallisk smak kunne for eksempel indikere styrke, men også hardhet. 

Klarlukt – Clairalience
Det er å ha evnen til å lukte ting, som andre ikke lukter, som for eksempel aromaer fra blomster, parfyme, tobakksrøyk, råtne materialer, mugg, svette osv. Råtten lukt kan uttrykke, at noe er gått i oppløsning og ikke lenger har virkelig liv. Og på den andre siden kan en sart blomsterduft indikere ekte uskyld og renhet, likesom salvie og sandeltreduft kunne være forskjellige uttrykk for høyere, spirituell tilstand. Denne evnen er forbundet med rotchakraet, som har med luktesansen å gjøre.

Klarviten – Claircognizance
Denne typen intuisjonsopplevelse er det ganske vanlig å ha hatt i løpet av livet. Ordet betyr «klarviten» eller «klarvisst» og er den opplevelsen som skjer når man bare vet noe. Man kan ikke redegjøre for hvorfor eller hvordan, men noe fremstår som konkret og som en klar kunnskap, man vet noe, uten å vite hvordan eller hvorfor man vet det. Også her kan det dreie seg om at man sanser elementer som er viktige og som for eksempel gjør at man velger annerledes enn man hadde tenkt, og kanskje der og da litt «ulogisk». Rent selvutviklingsmessig gir ikke denne typen intuisjon mye selvinnsikt, fordi man ikke klarer å få tak i prosessen rundt det at man forstår. Det er som å få fasiten på et vanskelig regnestykke, man har svaret, men klarer ikke å regne seg til et tilsvarende svar neste gang.

Psykometri
Psykometri: Evnen til «å lese» faktisk informasjon ved hjelp av hendene. I hver håndflate finnes det chakraer (energisentre) som hos noen er spesielt følsomme for intuitiv informasjon. Dette betyr at en med disse evnene kan få for eksempel et nøkkelknippe eller en gammel personlig gjenstand, og «lese» ut informasjon om eier og hendelser. Svært ofte er det følelser som leses ut og det virker rent energetisk som om det er eieren av gjenstandenes følelser som sterkest blir overført på private gjenstander.

Telekinese eller psykokinese
Evnen til å bevege gjenstander eller berøre og endre egenskaper ved fysiske gjenstander ved hjelp av bevisstheten. Den rene telekinesen er den minst utbredte av egenskapene, da når det gjelder levitering (få gjenstander til å bevege seg i løse luften) og det å få gjenstander til å flytte seg, bøye seg eller forandre seg. Mens når det gjelder å påvirke energi og masse ved hjelp av bevissthet, så er dette en gjennomdokumentert evne som så godt som alle mennesker kan få kontakt med, dersom de stiller seg åpne og virkelig ønsker å påvirke.

Hva er et Medium?

Den finnes en rekke definisjoner på hva et medium er, men kort forklart er et medium en person som har evnen til å kommunisere med den andre siden. Primært dreier deg seg om avdøde kontakt ved hjelp av psykiske evner, herunder klarsyn, klarfølelse og klarhørsel. Et medium kan ikke påkalle en bestemt ånd eller på annen måte kontrollere hvem som kommer igjennom. Det er åndene selv som velger.

Mediets fremste oppgave er å gi bevis for et liv etter døden, i den grad dette er mulig. Kravene er høye! Det holder ikke med fagre ord fra en engel eller en noe som ligner din bestemor – dame, grått, krøllete hår – selv om budskapet er aldri så godt. Som medium plikter du å gi bevis på at det faktisk er bestemor som er til stede. Ikke bare skal et medium gi en detaljert beskrivelse om hvordan hun ser ut, alder og relasjon til deg, du skal også be om opplysninger om hennes og/eller deres liv sammen, dvs. ting som du skal kunne kjenne igjen og som du kan relatere til din bestemor. Hvordan vedkommende gikk over, er også en viktig opplysning.

Det beste beviset er likevel det som kalles «knowledge of reecent events», fritt oversatt «kjennskap til senere tids hendelser». Dette er hendelser i klientens liv, som ånden har bevitnet etter at han/hun gikk over, og som mediet ikke har mulighet til å kjenne til. Den avdøde kan for eksempel, via mediet fortelle at han/hun var til stede under en spesiell begivenhet og gi detaljerte opplysninger om denne hendelsen, som om han/hun fysisk var til stede.

Ulike former for Mediumskap

Det finnes mange former for mediumskap, vi skiller gjerne mellom det vi kaller mentalt og fysisk Mediumskap.

Mentalt mediumskap – også kalt intuitivt mediumskap – er den vanligste formen og innebærer at mediet kan sanse at ånden er tilstede og kommuniserer med den ved hjelp av sine psykiske evner. Opplevelsene er hovedsakelig subjektive, det vil si at de ikke kan bevitnes av øvrige tilstedeværende, og skjer som oftest ved at mediet enten hører, føler eller ser ånden for sitt indre.

Transemediumskap
– også kalt passivt mediumskap – hører inn under mentalt mediumskap og kan enklest forklares som en form for kanalisering, hvor ånden kommuniserer gjennom mediet, som oftest gjennom direkte tale. Dette skjer ved at åndens og mediets mentale energifelt blandes sammen. Stemmebåndene moduleres, noe som medfører at mediets stemme forandres slik at den blir mer lik åndens stemme. Vi skiller mellom lett form for transe – hvor mediet er bevisst det som skjer - eller dypere former for transe - hvor medier er ubevisst det som skjer, og derfor ikke kan huske noe av hendelsen i etterkant. Uansett form for transe, tar det lang tid å videreutvikle denne ferdigheten.


Fysisk mediumskap er dessverre meget sjeldent og innebærer at fenomenene er fysiske, det vil si at øvrige tilstedeværende kan bevitne det som skjer. For eksempel kan man oppleve å se at en gjenstand beveger seg gjennom luften. Vi snakker om oppheving av tyngdeloven, også kalt levitasjon.

Materialisering (fysisk manifestasjon) er det nærmeste en spiritualist kommer empiriske bevis for sjelens udødelighet og er et fenomen som er knyttet til fysisk mediumskap. Dette skjer gjerne gjennom at mediet produserer ektoplasma eller teleplasma, som mange også kaller det. Ektoplasma er en slags stoff som siver ut gjennom mediets munn, ører og/eller nese, noen ganger også navlen, hvor det blander seg med den eteriske substansen, og på den måten gjør det mulig for ånden å materialisere seg.

Transfigurasjon hører også inn under det vi kaller fysisk mediumskap. Transfigurasjon muliggjøres ved at det legger seg en maske av ektoplasma over eller foran ansiktet til mediet, som så tar form av ansiktet til ånden mediet har kontakt med.

Independent voice betyr fritt oversatt uavhengig stemme. Siden åndene ikke lenger har en fysisk kropp og dermed ingen stemmebånd, benytter de seg av en såkalt «voicebox» for å kommunisere med oss. Fordi denne kreasjonen er liten og lyden derfor lav, setter man ofte frem en trompetlignende gjenstand, ikke bare fordi den bidrar til å heve lydnivået, men også fordi den kan peke mot den person åndeverdenen ønsker å kommunisere med. «Trompeten» er som oftest lagd av aluminium og ca. 60 cm lang. Gjennom å bygge opp en såkalt voicebox i den ene enden, fungerer den nærmest som en megafon. Det mest kjente fysiske mediet i Norden, som var gjenstand for uavhengig stemme, er Ernst Broberg fra Sverige (1880-1977). Broberg var unik i den grad han gikk fra klarsyn til transe, til fysisk mediumskap i en og samme seanse. Han forsøkte seg på materialisering (fysisk materialisasjoner), men det ble det kun med noen få seanser.

Apport
er betegnelsen på det fenomen man er vitne til når en fysisk gjenstand dematerialiserer seg på et sted, for så å rematerialisere seg et annet sted. Vi snakker gjerne om gaveoverføringer fra åndeverdenen.


Perkusjon eller raps (banke lyder), som det også heter, refererer til det fenomen som oppstår når du er vitne til banke lyder, uten at det skyldes naturlige årsaker eller kan tilskrives fysisk innblanding. Det er viktig å forstå at i en fysisk sirkel, er fenomenene observerbare for samtlige i sirkelen og ikke kun noe som skjer for ens indre. Alt skal ses, høres eller føles. Man benytter seg altså ikke av klarsyn.

Healing er også en form for mediumskap. Medial healing er den høyeste form for mediumskap og en gave man skal være svært stolt over å ha. Det er viktig å merke seg at vi ikke snakker om vanlige, tradisjonelle healingsteknikker, men det vi kaller medial healing. I denne formen for healing er forholdet mellom mediet og åndeverdenen av særlig betydning. Vi har allerede lært at «likt tiltrekker likt», hvilket betyr at effekten av healingen også blir deretter. Medial healing skiller seg sterkt fra vanlige former for healing, da formålet ikke er å fokusere på klienten, men derimot på åndeverdenen. Mediet må lære å heve sin vibrasjon, slik at det oppnår forbindelse til åndeverdenen og den energien det skal jobbe med.

Rense og beskytte et rom, deg selv og andre

Å rense et rom kan gjøres på flere måter. Finn din måte, som blir riktig for deg. Noen renser med røkelse og visualiserer at de renser rommet for alle negative energier og deretter fyller rommet med lys og kjærlighet. Du kan sette ned en lyssøyle slik at alle negative energier, jordbundne sjeler eller elementaler kan bevege seg opp i lyset og oppløses der. Visualiser et purpurfarget nett i alle dører og vindusåpninger. Da finnes det kun rene energier for deg å jobbe med. Rens rommet etter behov, når det føles riktig for deg eller en gang i uken/måneden.

Det å rense et hus eller et rom er veldig enkelt og raskt å gjøre. Jeg personlig liker å bruke røkelse, noe som er enkelt og effektivt.

Jeg renset og beskyttet (alltid), før jeg skulle holde et kurs, tilby veiledning eller jobbe med de indre verdener. Jeg beskyttet rommet, huset, stedet osv. med en gyllent/hvitt lys. Så for meg at var er som en boble rundt huset. Etter hvert som man blir tryggere og forstår mer, vil dette skje automatisk, for da er du fylt med lyset og alt stråler ut ifra deg.

Intensjonen din må alltid være at du kun ønsker kontakt med de gode energiene. Da vil ikke de negative energiene komme igjennom. Å tenne levende lys er alltid healende og forsterker det gode og gir oss energi.

Si man har vært samlet en kveld og jobbet spirituelt. Når alle har gått hjem, er det viktig å få renset ut de energier som har vært i aktivitet. Da lukker jeg opp dører og/eller vinduer ... og renser med røkelse, samtidig som jeg tenker at det blir renset. Dette gjøres veldig raskt og effektivt.

Har man ikke røkelse eller man helst ikke vil bruke det ... så sett deg ned, lukke øynene og visualiser en søyle med lys som stiger ned i rommet og renser alt. Lyset tar med seg de unødvendige energiene ut i universet og der går det i oppløsning.

Man kan også rense seg selv med røkelse, men jeg anbefaler å gjøre det enkelt og sette seg ned, se for deg at du står i et fossefall og blir renset fra topp til tå. Eller man brukes Universets rensende lys og står i den søylen med lys. Kalle på Kristuslysets beskyttelse med mer. Dette kan du også gjøre på familiemedlemmer. Igjen, gjør det som blir riktig for deg.

Jeg renser hjemmet mitt ofte, da jeg syns det er utrolig godt å gjøre. Det viktigste er at man har et avslappet forhold til alt, for det er veldig enkelt.

~ Vigdis ~