Hjertet Er Døren

Sjelen er opptatt av følgende:

1. Hvordan personligheten kan utvikle de evner og kvaliteter, som på lengere sikt er verdifulle for det fremtidige åndelige virke (livsoppgave).

2. Hvordan personligheten, når tiden er inne, kan bli så ren og gjennomsiktig, at den kan avspeile Sjelens vesen og bli et instrument for Guds virke i verden.

Å ha tillit til livet
Aksept av gamle traumer og smerter som vi har i oss, og av de tilstander og barrierer som vi stadig kan komme ut i, som et ledd i livets utvikling.


Det vil si at i stedet for å se begrensninger som noe som må fjernes, kan vi se dem som en naturlig og meningsfull del av den fysiske tilværelse: Et naturlig ledd i vår kommunikasjon med Gud (det guddommelige/kilden). En slik forståelse fremmes best hvis vi kan vende tilbake til den situasjonen vi var i, før vi inkarnerte.

«Smertenes oppgave er å bygge visse vibrasjoner i oss, som gir oss muligheten til å utvikle nye kvaliteter og en dypere form for bevissthetsutvidelse.»

Hjerte er døren
«Når døren til hjertet er funnet, begynner det guddommelige samarbeide mellom Sjel og personlighet, og vi søker å oppdage Sjelens forståelse av vårt liv. Når hjertet vekkes, oppdager vi at alt liv er en kommunikasjon med Guddommen, og at vi alltid er omsluttet av forsynet omsorg. Hjertet blir da et tempel hvor livet fornyes, når vi søker kilden til den evig skapende kjærlighet.»

«Når vi hviler i Gud, så oppdager vi, at vi kan klare alt»

Vi kan klare ensomheten, vi kan klare å ikke å bli til noe, og vi kan klare en hvilken som helst utfordring/skjebne, som vi kan forestille oss, at livet kan utvikle seg til.


Når vi har funnet samhørigheten med Gud i hjertet, så oppdager vi at angsten forsvinner litt etter litt. For noen av oss tar det kanskje tre år, for andre tretti år, og for andre igjen, tre inkarnasjoner.

Men det ligger i den åndelige utvikling for alle, at hjertesenteret vårt vil gi etter og åpne seg for Gud, således at Guds vesen kommer til å ta bolig i oss. Når vi hviler i Gud, oppdager vi at i denne hvilen finnes den glede, fred, harmoni og kjærlighet, som vi har strebet etter i våre mange inkarnasjoner på Jorden. I denne hvilen oppdager vi den dybe aksept, som gjør at vi kan tåle hva som helst som livet allerede nå inneholder, eller som livet kan bringe oss i fremtiden.

Når lys innstrømningen fra Sjelens verden blir forsterket i vår bevissthet, så oppdager vi at vi i virkeligheten lever i to forskjellige universer på samme tid. slørenes univers og lysets univers.

Mange benytter seg av terapi og healing for å fremskynde forvandlingen av fastlåstheten under den åndelige utvikling. Hvis terapien åpner oss mer for Guds vesen, således at det skapes en større Sjels- og gudsforbindelse, så har terapien lykkes. Med den synsvinkelen, så er all terapi og healing som innebygger høyere frekvenser av lys og kjærlighet i vårt vesen, i samklang med vår utvikling, frem imot å bli sjels gjennomstrømmede verdenstjenere.

Det viktigste formålet bli derfor å hjelpe Sjelen og personligheten i deres samarbeide om å oppløse blokkeringer og begrensninger, som det ikke lengere er bruk for. 


Hjertets Tempel og levendegjørelse av hjertet
Hvis vi ser på personligheten fra Sjelens plan, så ser vi at personligheten har for mye støy i tankene sine, følelser og i alt hva den er opptatt av. Denne støyen gjør at den høyere lysvibrasjonen, som vi som Sjel gjerne ville bringe inn i personlighetens verden, har vanskeligheter med komme inn. Støyen er som en lavere vibrasjon som virvler omkring i personlighetens aura, og som skaper mye drama. Sett fra Gudommens side, lever de fleste mennesker i slør av glamour og illusjoner. At vi lever i et drama av konflikter og vanskeligheter, som personlighetene selv påfører.


Når Sjelen ønsker å hjelpe personligheten, så er dette det første, den ønsker å si: «Bli stille og lytt. Slapp av, gi slipp og bli åpen. Gå inn i dypet av hjertet, så du kan la den store stillhet bli en del av ditt vesen. Slipp støyen, så du kan merke kjærligheten fra Gud. Skap et tempel i hjertet ditt, hvor du alltid kan møte Gud, og hvor Gud alltid kan finne deg.»

Hjertets stillhet
I den nåværende fase, hvor hjertevibrasjonen blir sterkere og sterkere på Jorden, er det viktig å forstå hjertets stillhet. Menneskene skal forløses fra selve personlighets-sentreringen, for at vi kan være med til å skape Den nye Tidsalder med den vibrasjon, som skal gjennomstrømme denne. Våre hjerter skal bli så stille at de er som en åpen gral, som mottar innstrømningene fra Guds hjerte og lar Guds kjærlighet, flyte videre. Det betyr ingenting, om hjernen er opptatt av noe helt annet, bare hjertet er stille for Gud.

Senteret for Guds kjærlighet på Jorden, er Kristus, og som leder for Det store hvite Broderskap er Kristus dypt integrert i Den Store Plan for Jordens utvikling. Når vi derfor i hjertets dyp forbinder oss med Kristus, vil vår mentale kapasitet få de beste muligheter for å brukes i Det Store Hvite Broderskaps tjeneste.


Å holde hjertet levende
Vår viktigste forpliktelse i vårt samarbeide med Sjelen om å skape hjertets tempel, er å holde hjertet levende. Så for de av oss som skal arbeide som lysformidlere og verdenstjenere i disse strømmer, som utgår fra Universets Hjerte, må hjertesenterets vitalisering, få den høyeste prioritet.


Den viktigste måten å levendegjøre hjertet på, er igjennom bønn (meditasjon). For å kommunisere og merke Guds nærvær i hjertet, så kan du benytte følgende bønn: «Fader-Moder-Gud, Kristus, Maria, jeg åpner meg for deg. Kom inn i mitt hjerte og la meg føle ditt nævær! Jeg gir slipp, jeg gir over! Bli levende i meg! Forvandle meg til å bli en levende gral, hvor igjennom du kan hjelpe verden!»

De 12 hjerteblader
Hjertets tempel skapes i forskjellige dybder, avhengig av hvor vi er i den åndelige utvikling. Den enkleste måten å se utviklingsstadiet på, er ved å forstå hvor mange hjerteblader som er åpne. Hjertechakraet inneholder tolv blader, som igjen er i forbindelse med den egoiske lotus med dens ni + tre blader.


Utviklingen av de tolv hjertebladene går meget langsomt i de første tusener av inkarnasjoner i menneskets evolusjon. Fra det øyeblikk hvor Sjelen skaper en kontakt til personlighetens hjerte for å stimulere den åndelige vekst, så utvikles hjertebladene hurtigere og hurtigere.

Mange mennesker kan fortsatt ikke merke hjertesenteret, fordi det ikke er noen av hjertebladene, som er åpne. Det vil si at hjertechakraet ligner en rose i knopp, hvor knoppen kanskje har blitt et par cm i diameter, og hvor de ytterste to hjerteblader langsomt er i ferd med å utfolde seg. Denne vage tilstanden i de fleste menneskers hjertechakraer, er hovedårsaken til krig, undertrykkelse, miljø ødeleggelser og kald materialisme, som vi dessverre ennå ser på Jorden.

1-3. hjerteblad: De tre ytterste hjertebladene omfatter de kjærlighetsevner som først og fremst er rettet mot familie og mot enkeltpersoner, som vi har et nært forhold til. Når de tre hjertebladene er utviklet, er kjærlighetsevnen fortsatt meget personlig og begrenset. På et senere tidspunkt, når enda en gruppe av hjertesenteret blader er utviklet, kan de tre ytterste hjertebladene heves i vibrasjon, så deres kvaliteter kan bli enda mer uselviske, ved en gjennomstrømning fra sjelen.

4-6. hjerteblad: Denne gruppen hjerteblader ser ut til å representere det nivå av den guddommelige kjærlighet, kalt «den gode vilje». Kombinert med en dyp human evne, som gir en trang til å hjelpe mennesker, selv om de ikke tilhører den nære gruppe, familie eller venner. Det er under utviklingen av disse hjertebladene, at den åndelige søken blir intensivert og at et menneske starter opp med meditasjon. Det er nå mennesket i større og større grad, gjør seg uavhengig av det materielle liv og familielivets trygghet, fordi hjertesenteret begynner å respondere på sjelens vibrasjoner, og hvor den åndelige vekkelse intensiveres.

7-9. hjerteblad: Det er ved overgangen til det syvende hjertebladet, at det store skifte skjer, hjertesenteret begynner å kunne oppleve det buddhiske plans innstrømmende kjærlighet. For første gang i sin lange inkarnasjonssyklus, så kan mennesket i sitt hjerte direkte begynne å oppleve at Gud er ren i kjærlighet. Overgangen til de indre hjerteblader, betyr derfor at den åndelige orientering endres fra en søken etter selvrealiseringens glede, harmoni, lykke og kjærlighet, til å søke mot selve Gudsrikets altomfattende og ekspansive univers.

Fra nå av retter den åndelige søken seg mot en forløsning av personlighetsprinsippet, mot innvielse og mot en form for selvovergivelse, som vil ytre seg i selvforglemmende tjeneste. Under utviklingen av disse tre hjerteblader, får ordet «overgivelse» den betydning at det skal tilstrebes betingelsesløs overgivelse til Gud og en ansiktsløs og selvforglemmende tjeneste av menneskeheten.

Ved utviklingen av 7-9. hjerteblad, er det ofte en lengere syklus over flere inkarnasjoner med å balansere en entusiastisk kjærlighet til Gud, med en dypere forståelse av at Guds Plan arbeider langsomt.

10-12. hjerteblad: Når det tiende hjertebladet åpnes, har sjelen fått en stabil inngang i personlighetens verden. Til stadighet strømmer sjelskvaliteter som hengivenhet, nennsomhet, glede og uselvisk kjærlighet, inn i personlighetens verden. Man føler seg som et medlem av en annen verden, idet det er skapt en åpen dør som vitaliserer og inspirerer personlighetens verden. Det oppstår en sterk trang til at hele personlighetens liv skal overgis til Gud, under en fullkommen helliggjørelse av alle fasetter i personlighetens liv.

Det tiende hjerteblads åpning, representerer den typiske mystikerinkarnasjonen på det 2. innvielses nivå, og det er en begynnende dagsbevisst kontakt til den indre åndelige visdom, uten at den formidles av vesener fra de indre lysverdener. Det kan gå flere inkarnasjoner etter en mystikerinkarnasjon, før det 11. og 12. hjerteblad utvikles. Dette skyldes at de tre innerste hjertebladene responderer på selve monadens innstrømning som selvoppofrelsens ild, og denne ild kan først formidles på en balansert måte, når kjærligheten styres av visdommen. 

Spennende utdrag fra Alice Bailey og fra Asger Lorentsen sine bøker.