Aksene og Ascendanten

Aksene i et fødselshoroskop er ikke planeter, men punkter. De deler horoskopet opp i fire deler og kan sammenlignes med et kompass. Her finner du en kort beskrivelse av de fire aksene.

ASC eller Ascendanten (øst)
Ascendanten tilsvarer det tegn som var på vei opp over den østlige horisonten ved det aktuelle fødselsøyeblikket. Ascendanten danner sammen med Descendanten den ene av horoskopets to hovedakser, den viktige horisontlinjen som deler horoskopet inn i en nordlig og en sydlig del. Ascendanttegnet preger vår ytre personlighet og viser hvilken «rolle» vi ikler oss og viser omverdenen.

Ascendanten forblir vanligvis ca. to timer i hvert tegn og er en svært viktig faktor i horoskopet. Sammen med Solen og Månen danner den en slags treenighet når det gjelder personligheten vår.

Solen symboliserer vårt indre jeg, Månen forteller om vår emosjonelle natur, mens Ascendanten representerer vår ytre personlighet, vår maske ovenfor omverden.

Ascendanttegnet viser på hvilken måte vi møter andre mennesker, mens Descendanttegnet gir en indikasjon om hva vi søker hos andre. Enkelt sagt kan man si at Ascendanten forteller hvordan vi markedsfører oss, mens Descendanten belyser vår innstilling til partnerskap og intime forhold.

Horisontlinjens tegnplassering og eventuelle aspekter til aksen er av stor betydning for tolkningen, først og fremst når det gjelder å bedømme vårt samspill med andre.

I Esoterisk Astrologi representerer Ascendanten - Sjelens mål.

DC eller Descendanten (vest)
Descendanten er det motsatte punkt av Ascendanten. Den symboliserer ditt forhold til andre og den kan også indikere hva du projiserer over på andre.

MC eller Medium Coeli (sør)
MC er det tegn som sto høyest på himmelen ved fødselsøyeblikket og danner sammen med Imum Coeli den andre av horoskopets to hovedakser; meredianaksen. Medium Coeli representerer horoskopets sydligste del, mens Imum Coeli tilsvarer horoskopets nordligste del.

Medium Coeli symboliserer egenskaper og handlingsmønstre vil er stolte over og gjerne vil vise andre. Dette er horoskopets tydeligste sone som kan gi oss en pekepinn angående yrkesvalg og livsinnstilling, våre sosiale mål i livet. Siden vi i utgangspunktet identifiserer oss med hva vi gjør, er Medium Coeli sterkt knyttet til selvbildet vårt.

IC eller Immum Coeli (nord)
IC er det tegn som sto laveste på himmelen ved fødselsøyeblikket og det motsatte punkt av MC.

Imum Coeli utgjør en dunklere del av horoskopet enn Medium Coeli og indikerer egenskaper og omstendigheter bi helst ikke vil vise andre. Imum Coeli forteller om vårt mest intime og private «jeg» og symboliserer blant annet vår opprinnelse, dine røtter, hjem og din familie. Punktet relateres til dine foreldre og ditt mest ubevisste, private område. Man kan si at meredianaksen gir en indikasjon om hva slags erfaringer vi stiller med og i hvilken retning vi beveger oss.

Den kraftige MC/IC aksen og eventuelle planeter i aspekt forteller om mål utover det vi selv oppfatter som selve «livskallet». Her antydes den høyere meningen med livet vårt.

Ascendanten i Væren

I denne inkarnasjonen kan din sjel finne sitt formål. Du er et handlingens menneske, og er lett å begeistre. Din sjel har reagert på impuls til å inkarnere, spesielt på det mentale plan.

Din høyeste utvikling styres av fornuft og besittelse av indre ro. Dette vil gi deg en intuitiv forståelse og mulighet for å utvikle deg. Du kan nå til en helhetsforståelse av din tilværelse, i deg selv.

Din forståelse vil ikke lenger være fokusert i fysiske handlinger, men i de impulser som du mottar via din sjel, eller Ditt Høyere Selv. Du blir her da en impulsgiver til andre.

Din kraft og energi gir andre mot til å begynne på og gå den vei, som er ment for dem. Her kan du bli sett på som leder, eller ledende i et bestemt avsnitt av ditt liv.

Esoterisk beskrives du: Jeg går frem, og fra tankens plan hersker jeg

Ascendanten i Tyren

Du har store åndelige ressurser og verdier lagret i ditt indre. Her finnes et depot for livsenergi, og du har evnen til å beherske dens form. Samt kunne bruke denne energien til å manifestere åndelige verdier.

Her vil du oppnå stor personlig gevinst, ved ervervelse av åndelige evner og krefter. Det finnes en fare for tap, hvis du jobber mot din karma. Søk derfor råd om menneskenes åndelige ressurser. En slik innsikt vil føre deg videre på din utviklingsvei.

For deg er det ment å se på det fysiske, sjelen og det tredje øyet, som en enhet. Skapt i kjærlighet for alt levendes beste.

Du har nå mulighet for å lære, å se med ditt indre øye. Med dette vil du se den store kjærlighet som har formet verden. Naturen, slik den er skapt, og mulighetene den gir oss mennesker til å erkjenne livet selv. Også gjennom kunst, musikk eller annet skapende kreativ arbeidet.

Esoterisk beskrives du: Jeg ser, og når øyet åpnes, er alt lyst

Ascendanten i Tvillingen

Du er en person som tenker abstrakt og behersker det lavere konkrete og intuitive tankesinnet, som er forbunnet med det mentale legeme. Både din venstre og høyere hjernehalvdel fungerer sammen i et kreativt samspill.

I dette livet har du muligheten til å erverve deg mental kommunikasjon og telepati, samt viten fra kunnskapens sal. Noe som er nødvendig for at du skal få fullført din reise gjennom din inkarnasjonssyklus. Via studier, undervisning og meditasjon kan du skape en forbindelse mellom ditt høyere og lavere mentallegeme, hvor å din bevissthet kan utvikle seg og bygges opp.

Din sjelsbevissthet vil utvikle seg i løpet av livet, og du vil slik oppnå forståelsen av de store sammenhenger. For deg vil det være viktig å søke etter erkjennelsen bak alle variasjoner – hvor de simple sannheter kan ses i tusende variasjoner. De er evig de samme, selv om de blir uttrykt helt annerledes enn før.

Din sjel vil søke etter økt selverkjennelse. Samt formidlingen av dette skjer gjennom utvikling av et tjenende sinn. Bøkenes verden vil være viktig frem til det punkt hvor du kan forlate dem, som den eneste autoritære vitenskilde. Adgangen til din indre viten vokser og vokser – i takt med at den formidles til fordel for andre. Det vil si at for deg er en stor del av din utvikling nettopp det å formidle det du kan til andre. Slik sett kan du oppdage en dag, at du formidler kunnskap du ikke har lest deg frem til. Du høster isteden av ditt uendelige indre univers. Utviklet via erkjennelsen av hvem du er.

Esoterisk beskrives du: Jeg erkjenner mitt annet selv. Når dette selv toner bort vokser og stråler jeg

Ascendanten i Krepsen

Ditt Rotchakra og Solar Plexus vil bli aktivisert i dette liv. Enten når du kommer i ditt hjem eller besøker dine foreldre som voksen. Du vil finne trygghet ved å tilhøre en familie, og ha egne foreldre. Samt det å slå røtter selv, ha egen bolig og en fast jobb.

Du har en biologisk karma som er arvet fra din slekt, på grunn av deres personlige karma. Gamle karmiske forbindelser gjenoppleves i familien, som dere blir tvunget til å finne ut av sammen.

I denne karmiske repetisjonsfasen, reaktiveres dine instinkter, vaner og uhensiktsmessige mønster fra tidligere liv. Som du gjennom konflikter i den nåværende inkarnasjon frigjøres fra.

I din utvikling skaper du trygghet i deg selv. Du kan med det «hvile i deg selv», og dermed også virke beroligende og helbredende på andre mennesker. De følelsene som du på et tidlig stadium trodde var virkeligheten, gjennomstrømmes etter hvert av lys, som får deg til å se klart.

Billedlig fortalt; når du ser et skogtjern, vil du også klart se bunnen. Du gjennomskuer den store illusjonen om; at jeg er mine følelser. Ditt nye hjem som du utvikler, er din aura, som stråler og skaper fred og harmoni til andre, kun ved din tilstedeværelse.

Esoterisk beskrives du: Jeg bygger et opplyst hus, hvor i, jeg dveler

Ascendanten i Løven

Ditt livsområde er forbunnet med Hjertechakraet, sjelens og kausallegemet, som rommer åndelige ressurser. Som for eksempel uttrykker seg gjennom kreativitet, lederskap eller pedagogikk.

Det høyere motsvaret til egne barn, er de produkter den skapende aktivitet manifesterer. Sjelen leker med ideer, tanker og visjoner, og er den egentlige aktør bak scenen. I sin skapelse blir du deg selv og forstår din personlighet, og din sjel ut fra det du har skapt.

I løpet av livet får din utviklingsfase en sjelsbevissthet, som er konstant. Du overskrider gradvis dine tidligere egoistiske begrensninger. Du fungerer etter hvert som eksempel for andre, hvor du så kan gi råd, veilede og delegavmildt ut av din indre styrke.

Du er en naturlig leder – men ikke for å tilfredsstille personlige ambisjoner. Lederskapet aksepteres, når det byr seg en oppgave som kan løfte menneskeheten til et høyere evolusjonstrinn. Stor medmenneskelighet og kjærlighet og den indre flamme, brenner klart i deg.

Esoterisk beskrives du: Jeg er det, og det er jeg

Ascendanten i Jomfruen

Din største ressurs i dette liv er å utvikle og perfeksjonere de teknikker, som integrerer og utvikler din personlighet. Det gjør at du i dette liv kan skape nytt liv i din Kristus bevissthet, slik som du har hatt den i tidligere liv. Derfor vil dette også vekke gjenklang i ditt indre, når du følger den utviklingsvei som er ment for deg. Du vil selv vite når du er på rett vei.

Du har en stor styrke i det å tjene menneskeheten, dyre, plante og mineralriket. Om du så velger alle områder, flere eller kun ett, så er valget opp til deg. Den frie vilje er del til del. Gjennom et slikt tjenestearbeid vil ditt legeme heales og renses for negative energier. Både fra dette liv, men også det som henger igjen fra tidligere liv. Slik kan uhensiktsmessige mønstre og vaner endres, og nye egenskaper integreres i din personlighet.

I løpet av ditt liv kan du oppleve «mystiske» sykdommer, som kommer uten at du ser årsaken. Dette er noe din sjel påfører deg for å lære at disharmoni i tankene, svekker kroppen. Kun «rene» tanker og levesett, gir en frisk kropp. Når du opplever å bli syk, spør du deg selv hvordan du har levd, reagert, handlet og tenkt om deg selv og livet, før sykdommen inntraff. Slik sett kan ubalanse i sinnet rettes op. Du har også skjulte healingsevner som du kan utvikle i dette livet, om du vil.

Din sjel er på et høyt utviklingstrinn, og i ditt indre finnes en bevissthet om din guddommelige sjel. I dette livet søker din sjel å lære at: Kroppen er sjelens tempel og redskap i ditt arbeid for tjeneste for menneskeheten.

Esoterisk beskrives du: Jeg er moderen og barnet, jeg er Gud, jeg er materie

Ascendanten i Vekten

Du har en sterk terskelvokter med deg, det vil si en indre stemme som forteller hva som er rett eller galt. Når du følger denne stemmen, videreutvikles den til en sterk intuisjon, som vil vise vei og guide deg. Slik kan du lettere møte dine samarbeidspartnere dette livet.

Alt du bør huske er å stoppe opp om noe føles feil, eller om du er usikker. Ikke press ting frem, da kan du fort erfare at du må gå veien om igjen. Det som er ment for deg, legger seg også til rette for deg. I tillegg har du gode egenskaper til å drive med rådgivning og veiledning, både ovenfor enkeltindivider, men spesielt som tjeneste for samfunnet.

Livet vil guide deg på en vei som fører til forening av sjel og personlighet. Her vil da dine sjelskvaliteter utvikles, større forståelse oppnås, samt evnen til å romme andre menneskers ulikheter vil integreres i ditt indre. Samtidig som livet vil føre deg i dypere kontakt med dine egne personlige egenskaper. Du vil slik sett lære alle dine nyanser å kjenne, fra de lyse til de mørke.

Du er en person som er i stand til å se personlighetens rollespill. Det vil si du ser hvordan andre lever seg inn i sine illusjoner og fornektelser, samt du kan bli i stand til å se hvordan frykt for det ukjente holder dem igjen fra og virkelig føle at de lever. Men du er samtidig i stand til å bevare helheten, og ditt indre lys utvikles underveis. Denne innsikten kan føre til handlinger og avgjørelser, som avbalanserer og harmoniserer begivenheter og situasjoner mellom mennesker i denne verden. Du er en sann Lysbærer på denne jord.

Esoterisk beskrives du: Jeg velger den vei som går mellom to kraftlinjer

Ascendanten i Skorpionen

Din mest dominerende ressurs handler om; at ved å velge personlighetens død, kommer sjelen frem. Slik vil du så kunne oppnå seier over din personlighet. I løpet av ditt liv kan du derfor møte kriser, som er ment for å kunne gi deg transformasjon av personlighetens begjær. Kun ved en slik transformasjon kan du få adgang til dine åndelige ressurser.

Dette kan så brukes gjennom tjeneste til å imøtekomme «din gruppes» behov. Prosessen i ditt liv handler om å forvandle energiformer og seksualitet, som er sentrert i Harachakraet, til høyere kreativitet via Halschakra. Dette kan høres enkelt ut, men det kan lette din vei å søke hjelp hos andre. Både for bevisstgjøring samt healing for å balansere dine energier.

Ved å søke en høyere utvikling som menneske, har du mulighet til å avslutte kamper i deg selv. Du blir da gjennomstrømmet av lys og kjærlighet, som gavmildt renser din sjel. Et nytt livsmål dukker opp, hvor livet brukes til å hjelpe andre mennesker. Etter egne kamper blir du en erfaren hjelper for andre mennesker med store problemer. Du gis rådet som du selv sender videre; «en vinner ved å legge ned våpnene, og en seirer ved å knele». Dette er et råd som inneholder dyp esoterisk viten.

Esoterisk beskrives du: Kriger er jeg, og fra kampen går jeg seierrik frem

Ascendanten i Skytten

I dette liv går du veien mot innvielse. På denne vei vil du oppdage sannheter om livet og slik se innholdet av den evige visdomslære. Dette er syntesen av alle trossystemer og erkjennelse av den kosmiske lov.

Her vil du motta høyere viten, som du selv gir videre til andre. Ditt forhold til deg selv, i den indre og ytre verden, forenes i harmoni.

Dette oppnås best ved meditasjon, som vil utvide din bevissthet og gjøre deg mer mottagelig for ulike vibrasjoner. Her kan du oppleve telepatiske beskjeder, som kan fylle ut din visdomslære. Du får størst vekst ved å få besvart dine egne spørsmål, og slik løse tilsynelatende motsigelser i livet.

Du har en dyp intuitiv forståelse, bruk den. Da kan du være med på at samfunnet hurtigere forstår de mest hensiktsmessige forberedelser til fremtiden. Hos deg ligger det gode egenskaper som intuisjon og fremtidsvisjoner, basert på et holistisk humanistisk verdenssyn. Når du når ditt fulle potensial, vil du være den som lærer og veileder andre mennesker. Samtidig som du underviser andre, opplever du selv nye erfaringer. På denne måten kommer du selv videre på din egen vei. For deg passer sagnet om Herkules, som sier; «den, som hjelper andre, kommer raskere frem».

Esoterisk beskrives du: Jeg ser målet. Jeg når målet, og deretter ser jeg et annet

Ascendanten i Steinbukken

I dette liv vil din sjel gjøre deg bevisst om din oppgave her på jorden. Fra første dag har ditt liv vært en trening i å utføre denne oppgaven best mulig. Enhver erfaring du skaffer deg, enhver hendelse du tiltrekker deg, passer inni dette mønsteret av lærdom. Selv om veien kan føles lang og ensom, vil du til sist nå det punkt at du ser at alt passer sammen. Når du tar deg pauser og ser tilbake på ditt liv, vil du se at din erfaring lager en rød snor i din historie. En historie som kan virke full av tilfeldigheter, men sammen lager de en helhet, og utvikling i ditt indre.

I stor ydmykhet kan du fortsette ditt indre arbeide, inntil ditt mål er nådd. For deg kan oppgaver omfatte alt fra å hjelpe et menneske i nød, eller et land i nød, ja selv en hel verden i nød har du evne for å hjelpe.

I dette livet søker din sjel å mestre sin utvikling, for slik å oppnå sine mål. På denne vei kan det være til stor nytte for deg å søke åndelige lærere. Slik at de kan gi deg den undervisningen du har så stort behov for. Samt gi deg en forståelse med ditt indre kall, sette ord og bilder til dine fornemmelser.

Esoterisk beskrives du: Nedsunket er jeg i overjordisk lys og vender deg dette lyset ryggen

Ascendanten i Vannmannen

I denne inkarnasjonen vil du komme til å møte din sjelegruppe igjen, og sammen skal dere utvikle felles mål og relasjoner. Her kan du oppnå alt fra store åndelige vennskap, til fiendskap blant gruppens medlemmer. Dere er inkarnert sammen denne gang, for å tjene og manifestere en spesiell del av planen. En plan som handler om menneskehetens utvikling og fremtid.

En av årsakene til om dere oppnår fiasko eller suksess, ligger i sjelens grep om personligheten. Samt i gruppens karma, hvor egoisme kan utfolde seg i de enkelte eller i det felles mål dere setter. Det kan også være dannet egoisme i forhold til andre grupper i tidligere liv.

I en tidligere inkarnasjon ligger det en karma på deg, som enten handler om at du kan ha forråd dine åndelige brødre og søstre – blitt motarbeidet av din gruppe, eller du har bidratt positivt til dens tjenestearbeidet. I dette liv skal derfor denne karma avvikles, i forhold til egoistiske grupper.

Når du oppnår ditt fulle potensial som menneske, er du det som kalles for Verdens Tjenere. Du er den som vekker andre, både til hjelp for enkeltmenneske, men også via grupper. Du kan vekke til live de grupper som påkaller åndelige energier, når du er bevist dine egen styrke. Din oppfattelse kan i dett liv romme hele jordens befolkning.

Esoterisk beskrives du slik: Jeg er livets vann, som flommer for tørste mennesker

Ascendanten i Fiskene

I dette liv har du mulighet til å hente frem gammel karma, som forløses via uselvisk tjeneste. For deg kan det å se tidligere liv, frigjøre deg fra fobier eller være healende. Din personlige karma kan forstås, og gi deg innpass i et indre åndelig liv.

Her vil sjelen fødes på ny, gjennom tjeneste og frivillig avkall på gamle begjær og ego mønster. Du vil oppnå åndelig vekst gjennom offer og lidelse, kanskje via isolasjon eller relasjoner til institusjoner.

Du kan erfare mystiske opplevelser, og meditasjon kan skape en åndelig nyorientering. Hvor personlighetens død vil føre til en ny og dypere sjelskontakt.

I din utvikling i livet, vil du bli bevisst om hvem du virkelig er. Ved å etablere enhet mellom din indre åndelige verden, og den praktiske jordiske verden. Dette vil gi en dyp gjenkjennelse av din sjelelige og åndelige essens, som er gjemt i ditt hjerte.

For deg vil livet bli en mer og mer meditativ tilstand, hvor du i dine dype tanker vil få tilgang til stor visdom og innsikt. Du vil nå få muligheten til å avslutte en større erfaringssyklus.

Esoterisk beskrives du: Jeg forlater faderens hus, idet jeg vender tilbake, frelser jeg