Retrograde Planeter

Hva betyr det når man har retrograde planeter?

Solen og månen er aldri i retrograd bevegelse, de går alltid direkte. Den tid en planet bruker i retrograd bevegelse er avhengig av planetens bane, og varierer fra rundt 22 dager for Merkur til 160 dager for Pluto. Nøkkelordet er karma.

Idet en retrograd planet befinner seg i et stjernetegn, vil den farge hele tegnet og rette sine energier mot fortiden. Mennesket vil i dette liv gjenoppleve nøyaktig de samme erfaringer, som det allerede har levd igjennom tidligere inkarnasjoner avhengig av, hvilken retrograd planet det dreier seg om.

Når en retrograd planet befinner seg i et bestemt hus, vil den rette den trefoldige retrograde prosess mot det erfaringsområde, som det gjeldende huset representerer. Mennesket vil forsøke å trekke tiden ut i den fase i den retrograde prosess, som er mest i overensstemmelse med det hus, som vedkommende vil utrykke den igjennom og forsøke å forkorte tiden i den fase, som er minst i overensstemmelse med husets erfaringsområde.

Det er interessant å se, hvordan de tegn og hus, som de retrograde planeter opptrer i, fører mennesket frem til utvelgelsen av den fase i den retrograde prosess, som det vil være mest behaglig å leve under. Derfor vil forskjellige mennesker med de samme retrograde planeter, men i forskjellige tegn eller hus, naturligvis legge forskjellige faser i den retrograde prosess for dagen, og den årsak til, at menneske med de samme retrograde planeter kan oppføre seg forskjellige.

For å kunne forstå fullt ut de retrograde planeters natur, er det viktig å se klart, at de arbeider gjennom mange dimensjoner på samme tid. Først opplever man den trefoldige retrograde prosess, som har en sterk tendens til å kaste en ut i den tid, som gjelder nå. Men samtidig med, at man gjennomgår alle fasene i denne prosessen, forsøker man også å korrigere karma fra tidligere liv.

På den måten vil man enten være for- eller bakut for seg selv i dette liv, mens en annen side av en selv slett ikke er nådd til dette livet enda.

Ikke alle mennesker har retrograde planeter, men det er flere en man kanskje tror. Undersøkelser viser at ca. 92 % av verdens befolkning har minst en retrograd planet, og at det ikke er uvanlig å ha opp til tre retrograde planter. Da disse planeter eier evnen til å frembringe fortiden til nå og nuet tilbake til fortiden, vil det være lett å se, hvordan de, på kosmisk plan, representerer menneskehetens evige tråd mellom nåtiden og rasens tidligere utvikling.

De retrograde planetene er en av hovedårsakene til de seksuelle vanskeligheter i verden i dag. Seksuell fruktbarhet og oppfyllelse er nesten utelukkende basert på en bevissthet, som de to menneskene som møtes og blandes, har på det pågjeldende tids- og rom nivå.

Er man på det seksuelle område influert av en retrograd planet, vil man være ute av stand til å oppleve den totale harmoni. Da man alltid befinner seg under en eller annen retrograd fase, vil ens tids- og rom oppfattelse gjøre mye for å forhindre en fullt ut av å oppleve nuet.

En av de mest fasinerende sider ved de retrograde planeter foregår på det ubevisste plan. Man projiserer sine retrograde planters energier på ethvert menneske, man kommuniserer med.

Men man gjør det på en så fin måte, at det praktisk talt er usynelig for den bevisste iakttaker.

Det mest forbausende ved de retrograde planeter er, at de til tross for alle de personlige vanskeligheter, de forårsaker i menneskets privatliv, allikevel er den åndelige nøkkel til løsningen av de karmiske tankers vesen. Enhver av oss opplever motsetningsforhold i vårt identitetssystem.

En side av oss er ”meg”, men en annen side av oss – den side, som samfunnet, tradisjoner og våre foreldre har lært oss – er ”ikke meg”.  Vi må erkjenne begge sider, for vår sanne kosmiske natur.

Venus Rx
Mistillit til kjærlighet

For deg vil utfordringen dette livet være og «leve» livet, da du heller søker og «gjennomføre» det.

Du søker personlig oppfyllelse i livet. Dette kan være i så sterk grad at du utvikler et sterkt reaksjonsmønster, for alt du blir utsatt for.

Du dømmer hver hendelse, omstendighet og forbindelse ut fra hvor høyt elsket du føler deg. Eller ut fra hvor mange kjærlighets opplevelser som du føler deg nektet. For deg er derfor kjærlighetens vei, ikke alltid like lett å gå. Av noen kan du bli sett på som selvopptatt, og du føler nok ofte at de ikke viser deg nok oppmerksomhet.

Det motsatte kjønn kan for deg gi vanskeligheter. Dette kommer av din ubevisste tendens til og forhåndsprogrammere, selv dine fremtidige forhold. Noe som gjøres for at de skal passe inn i fortidens mønster. Din oppførsel justerer du lett etter hva du tror andre forventer av deg. Derfor er du aldri helt sikker på hva du har basert din identitet på.

Mye av din misforståtte holding til kjærlighet, har du med deg fra tidligere liv. Her opplevde du så intens smerte og sorg, at du nå stenger igjen for å oppleve kjærlighetens glede på nytt. Selv om du forsøker å leve i nå tiden, gjenskaper du alltid en historie som hører tidligere liv til.

Din maskuline side kan gi deg ubalanse, hvor den feminine kan bli undertrykt, eller motsatt – men dette kan oppdeles i grader. Fra frimodighet til å snakke åpnet om dette, til å se rødt når noen snakker om homoseksualitet. Er du av sistnevnte type, søker du da nok foreninger, klubber, hobbyer og lignende, for å unngå det motsatte kjønn.

Det karmiske mønster består av, at du kan ha en tendens til å ha mistillit til de fleste tilbud om kjærlighet. Fordi du kan komme til å føle at den som kommer med tilbudet, gjør det med en viss baktanke.

Saturn Rx
Lære å flyte med livet

Du skal lære å forene den materielle og formmessige side av livet, med sjelens oppriktige ønske om å gi uttrykk for seg selv. Du må lære å skille mellom det du ønsker å ta del i, og det du ønsker å unngå. Her vil det komme en indre kamp mellom bevisstheten om dine idealer, muligheten for gjennomføring av dem, og din egen evne til å leve opp til dem. Dette blir ofte forvekslet med den «indre stemme, din samvittighet», men det er det innerste ønske om valg som din sjel bærer på.

Som person kan du ha en tendens til å være tankefull, men stabil. Til tider kan du virke overforsiktig elle for måteholden. Nå tror du ikke lenger på spill eller sløseri, for det har du opplevd i tidligere liv. I dette liv for du en følelse av takknemlighet for alt det du ser omkring deg.

Du vil forsøke å belære mennesker som har mindre erfaring enn deg. I dette ligger en innebygget modenhet, som du først oppnår etter store personlige kamper og ofre. Du vil møte utfordringer i livet, som gir deg mulighet til å utvikle denne modenhet.

I dette ligger det fortsatt karma fra tidligere inkarnasjoner. Leksjonen du har valgt å lære tar tid, og dette liv er det nødvendig å bære den ekstra vekt i din sjel. Ved forening av disse to liv, kan du forstå din misjon i sin helhet. Det vil si at mye av det du gjør i dette liv vil være en gjentagelse av det du allerede står for, men nå vil du møte andre omstendigheter og situasjoner. Via regresjon kan du gå inn å forløse det som ligger av lærdom fra tidligere liv, for slik få innsikt, som kan være nyttig for videre valg.

For deg er det viktig å lære å flyte med livet og forstå, at det med tålmodighet vil du motta ledelse, til noe større en du kan forestille deg. Du har mottatt lignende undervisning tidligere, og etter som årene går, vil du oppnå en stor mengde visdom. I dette liv har du muligheten til å gi form til alt det du tidligere har lært.

Jupiter Rx
Følelsen av dèjà-vu

Når materien og sjelen forenes på en harmonisk måte, vil de gjensidig være i stand til å oppfylle hverandre. Derfor vil det du materialiserer tidlig i livet, utforme din visdom senere. Det som allerede på et tidlig tidspunkt i dette liv er klar over i din sjel (og som resultat av tidligere inkarnasjoner), vil alltid være det som gjenspeiler hva du erfarer materien på et senere tidspunkt.

Dette kan gjøre livet til en meget åndelig reise, forutsatt at du velger å bruke den muligheten som finnes her. Det står deg fritt for å oppleve deg selv på et renere plan, enn du er i stand til på tro. Samtidig kan du oppleve en konflikt med den ytre verden, med henhold til din idealisme. Har du en ren indre sannhet, kan det medføre at du føler glede ved livets dagligdagse hverdags opplevelser.

Du vil oppleve å være en levende sannhet for deg selv. Ideer om hva som er riktig og hva som er galt, moralen i den verden du lever i og rimeligheten i andre menneskers meninger, har kun ringvirkning på det du føler. I et forsøk på å være rettferdig vil du utvikle ditt eget enestående sett av normer. Mest sannsynlig vil disse utvikle seg ut fra personlige erfaringer, som er gjort på et tidlig tidspunkt i livet og fra andre inkarnasjoner. De avspeiler ikke nødvendigvis massebevisstheten, men de utgjør din egen helt privat utformede oppfattelse av universet.

Du er bevist de forskjellige planer i din måte å tenke på. Idet du alltid utforsker sinnet, søker du inn i deg selv for å oppleve en overflod av rikdom. Som du til sist håper på vil svare til de muligheter du har til rådighet, i den ytre verden. Ofte vil dette forårsake en sterk utilfredshet, som kommer til syne son indre rastløshet.

Du ønsker å komme videre med tingene, griper essensen av en ide og er mer interessert i viktigheten av den enn i de detaljer som er nødvendige for å få den omsatt i praksis. Du er i bunn og grunn en fri fugl, og selv om du er i overensstemmelse med de idealer i samfunnet som du føler kan brukes, kjemper du konstant for følelsen av individualitet.

Karma for deg vil alltid være forbunnet med selvanalyse ved hjelp av tankevirksomhet på et høyt plan. Du er nødt til å rettferdiggjøre deg selv for å kunne føle at du i sannhet er respekt og ære verdt.

Du har i en tidligere inkarnasjon helt sikkert hatt stor aktelse for et eller annet religiøst eller åndelig prinsipp, som du så har opplevd krenkelse av.

I dette liv føler du deg ennå mer besluttet på å gjenta verdien av dette prinsippet i ditt sinn. Du er nødt til å ta deg i akt for å ikke dømme andre, fordi du kan se en verden utenfor som vibrerer i takt med de lover du ikke er i stand til å lodde dybden av. Du vil alltid være nødt til å utvise stor tålmodighet med andre hvis du forventer at de skal lytte til deg, når du gir uttrykk for dine sannheter.

På et annet plan ligger det en kolossal mengde «deja-vu». Tider og steder fra fortiden forbinder seg sammen med hverandre, for å utgjøre en fortsatt nåtid. Slik at du til enhver tid eller på ethvert sted er i en slik kontakt, at du kan utvide tiden eller stedet til alle de lignende tider og steder som du tidligere har opplevd. Slik sett utfolder din bevissthet seg gjennom disse to dimensjoner på samme tid, og dette skjer ofte uten begrensinger.

Du vet ikke hvordan du holder fast tanken og fører den helt inntil et fint fokuspunkt.
I stedet absorberer du dine tankesymboler fra omgivelsene, for til sist lære at alle steder er hjem og enhver tid er nå! Jo mer disse symboler utenfra representerer de sannheter du har lært i tidligere liv, jo mer vil du føle deg til rette i verden.

Neptun Rx
Lære å tilpasse
dine sanser

I dette liv kommer sjelens oppriktige ønske til syne, og lik vil du være deg selv bevist. I ditt indre kan du tidligere oppdage et stort behov for materielle ting, hvor formålet er å kunne oppdage hvem av dem som har den dypeste betydning av sjelen. Du har nå mulighet til å uttrykke et meget avansert utviklingsstadium, fordi du vil bli tvunget til å leve i verden uten samtidig å være en del av den.

Din personlighet vil ikke være lett for andre å forstå. Dine motiver eier ikke den sunne fornuft, som forventes som grunnleggende motivasjon. I stedet svinger du i takt til en høyere musikk, som kun du selv hører. Din oppfattelse stammer ikke fra den materielle plan, men har utspring i en direkte forbindelse til din sjel.

Derfor kan du være ytterst åndelig, uten å være interessert i den utformede side av ortodoks religion. Du sanser alt, med sanser som er en oppfattelse fra det kosmiske univers. Du vet mer enn du noen gang vil kunne uttrykke i ord, for du er også klar over språkets begrensende karakter. Du vil se de bedrag og illusjoner som andre lever i, og er derfor nødt til å prøve på å få det beste ut av det uten å velte andres sandslott, samtidig som du innehar all den indre sannhet som du har lært å kjenne.

Din karma er å lære hvordan du skal skille mellom idealer som er forenelig med virkeligheten, og de som kun ser ut til å kunne oppfylle drømmer. Du vet hva det er behov for, men har vanskelig for å finne det i den ytre verden. Fordi du konstant lever i den ene drøm etter den andre, vil du ofte ende med å flykte fra innbilte skygger i din forfølgelse av urealisktiske fantasier.

Imidlertid vil du være nødt til å finne dine idealer i den «formløse» verden, som har et fast grep i deg. Til tider vil du gjøre den feil, å projisere tidligere drømmer inn i nåværende situasjoner. Det virker som om du ikke kan se den nåværende virkelighet i øynene.

Du er svært intuitiv, og gjennom livet vil du ofte være i stand til å kjenne utfallet av enkelte situasjoner, lenge før du kommer i dem. Men før du lærer å behandle de energier som du har inne i deg, bør du ta deg i akt for å stole på din intuisjon. Du skal lære å tilpasse dine sanser de idealer og drømmer, som du har med deg inn i dette livet. I stedet for å prøve på å forvrenge din oppfattelse av å få nåtiden til å passe inn i fortiden, må du finne ut av hvilken del av nåtiden som i sannhet er symbol på de deler av fortiden, som er karmisk ufullkomne.

Uranus Rx
Ubevisste minner
om uavhengighet

Du ønsker å nå utover det dagligdagse, og blir da nødt til å bryte med alle tradisjoner. Du vil oppleve å bli trukket i to retninger, som ennå ikke er fastlagt. Din sjelelige natur vil utforske det ukjente, for slik å tvinge deg til stabilitet mellom de positive og negative muligheter, som du ennå ikke har forsøkt. Et personlig korstog kan bli nødvendig, ikke bare for å frigjøre deg selv, men også for hele menneskehetens fremskritt.

Du har en enestående personlighet, og ditt indre vil gjøre opprør mot alt det som holder den fast.
Du kan også ha klaustrofobi, selv om det ikke er deg bevisst. Har du mot, vil du forsøke å velte alt det som du ser har gjort sin misjon.

Du vil ikke være tilfreds med bare det å følge med livet. Du kommer til å se mye som kan øke menneskenes rikdom, om bare samfunnet kunne riste av seg sine falske trygghetssymboler. Men flere år senere når samfunnet støtter alt det som du en gang sto for, har du ikke lenger interesse i de avanserte teorier og holdninger, som du i sin tid arbeidet for.

Du er en fremtidsbudbringer og kan derfor fort bli ensom, men din sjel vil fremfor alt søke å være fri. For de som forstår deg, er du en av de mest fascinerende mennesker å lytte til, da du er fylt av den viten menneskene trenger for å kunne skape fremtiden.

På det personlige plan vil du oppleve en indre foranderlighet, som ofte kan få deg til å være hyklersk ovenfor deg selv. Det vil foregå en kamp mellom det mentale og det følelsesmessige plan.

Du skal gjennom en karma som skal lære deg å gi uttrykk for din indre frihet, selv om du ikke alltid vil bli forstått. Mange forhold vil skape problemer for deg, da du som en fri ånd ikke alltid blir forstått, og det skal du heller ikke. For å kunne utforske ditt indre vesen og oppnå forståelse på områder menneskene ennå ikke forstår, må du følge en vei som ofte er lang og buet.

Du kan være meget lykkelig, så sant andre ikke prøver å tvinge deg inn i tankeformer og adferdsmønster, som spiller en meningsløs rolle i din oppfattelse av hovedplanen. I tidligere inkarnasjoner har du lært å være uavhengig, og denne uavhengigheten skal du nå bruke til og gjenopptage og forstå den opprinnelige grunnen til at du ønsket den.

Pluto Rx
Lære å endre vaner

Her finner du de ukjente områder, som du er nødt til å trenge igjennom. For slik nå forståelsen av deg selv på aller dypeste plan. Når du begynner å overskride de ukjente størrelser i deg selv, vil du bli i stand til å bygge bro over kløften mellom ditt lavere liv og den ånd av rent gyllent lys, som du skal forbindes med.

Dette har du nå mulighet til å lære å kjenne. Når du blir i stand til å oppnå dette, vil du komme i kontakt med en del av deg selv, noe som i ditt vesen er så godt at du er sikker på at ingen av dem du kjenner vil tro det. Dette er din virkelige identitet.

De store vanskeligheter blir å overskride deg selv på egen hånd. Det du får som resultat, er at den symbolske død ikke lenger er nødvendig for din videre vekst. En meget stor prosentdel av jordens befolkning har det slik. Og disse mennesker vil i siste innstans være mer opptatt av de endringer som foregår i dem selv, enn av de langt mindre fruktbare forsøk på å prøve å reformere den ytre verden. Dette fordi de skal uttrykke seg selv gjennom den Hellige Ånd, her på jorden.

Innerst inne vet du at man ikke kan endre verden. Dog vil du det gjerne, hvis det er praktisk mulig. Det du nå skal er å endre inni i deg selv. Dette gjøres ved å bryte båndene til alt det som binder deg til andre, som ligger på et lavere plan enn deg selv. Dette er en prosess det tar mange år, og for noen, mange liv og nå frem til.

I sin høyeste manifestasjon er den uttrykk for den sanne kristne bevissthet, som gir den reneste form for kjærlighet her på jorden. I mindre målestokk vil det si at du vil fjerne de faktorer i ditt liv, som virker hemmende på din sjelelige fremgang og åndelige uttrykk.

Du vil oppleve menneskehetens kamp som en meget personlig kamp. Du føler et personlig behov for å overvinne den lavere bevisstheten i det samfunn du lever i. Derfor reagerer du sterkt når andre mennesker er uærlige ovenfor seg selv. Da du betrakter det som en personlig trussel mot ditt eget fremskritt, som du føler er til stor nytte for sivilisasjonen, som du er en viktig del av.

Det er ment du skal lære å løsrive deg mer fra uvaner og uhensiktsmessige atferdsmønstre. Samt fra de mennesker som har lite å gjøre med ditt eget sanne indre.

Du vil leve en karma hvor du opplever massebevisstheten inne i deg selv. Du vil føle presset fra verdenstanke, og slik bli deg bevisst hvordan den binder sammen de tanker som har gjort seg gjeldende gjennom tidene. Da du ikke alltid gir uttrykk for det du vet, vil du bli til bøyelig til å betrakte andre mennesker som en del av et større og mer omsluttende helhet, fremfor å være på bølgelengde med dem.

I ditt personlige liv vil det spille en langt mindre rolle hva du gjør, enn hva du tenker om det du gjør. En stor del av tiden lever du i din egen samvittighet, hvor du nøye undersøker den kolossale mengde av følelser du opplever inne i deg selv.

Det eneste som begrenser din åndelige vekst, er din egen bevissthet. Du kan bokstavelig talt heve deg opp over en stor del av din rases karma, hvis du velger å gjøre det. Interessant nok vil du hvis du prøver å unngå å løfte din karma, allikevel føle den lavere karma hos dem, som omgir deg.

Velger du å løfte deg selv, vil du lære å være objektiv i ditt forhold til intensiteten i den verden som du føler utenfor deg selv. Slik at du til sist kan nå så langt, at du ikke lenger føler at det er noe som foregår inne i deg selv.

Merkur Rx
Lære forholdet mellom
årsak og virkning

Du har noe å lære i det å oppnå forening av den åndelige sirkel, sjelen og materien. For å få til dette bør du lære forståelsen av; at all viten kommer fra det høyeste plan, som gradvis drypper ned på det laveste plan. Når du oppnår harmoni i deg selv, vil all viten utsonderes fra sjelen. Ved å gjennomtrenge ånden, søker den sitt ytre utrykk gjennom kroppens handlinger. Samt gjennom reaksjonen på det du ser i verden. Slik sett er din måte å uttrykke deg på, avhengig av hvordan du oppfatter livet. På lik linje som du er avhengig av ånden og kroppen. Det er nettopp denne oppfattelsen som du skal lære å bli hersker over.

Du kan aktivt gi uttrykk for deg selv, kun ut fra din guddommelige kjerne, og så se på verden som en opplevelse for sjelen. Eller du kan søke å uttrykke deg gjennom ånd, og herved oppfatte omgivelsene som om de er et hurtiggående kaleidoskop v ditt liv. Den tredje mulighet er, at du kan forsøke å bruke alle dine muligheter for å uttrykke deg, med tanke på å få dine fysiske behov dekket. Da betrakter du verden omkring deg utelukkende som noe materielt og fysisk. Det fullkomne menneske er i stand til å gjøre alle tre tingene.

De fleste velger en av måtene å uttrykke seg selv på, og den naturlige prioriteringen av sjel, ånd og materien vil bli omvendt. Du vil mest beskjeftige deg med selve utformingen av ditt liv, og med forståelsen av hvordan alle ting omkring deg utformer seg. Når til sist utformingen er tilfredsstillende og ånden aktivert, vil du oppnå og bli tilfreds og så oppleve din egen sjel. Det er denne treenighet av sjel, ånd og materie, som gjør deg i stand til å oppleve hvordan den totale livs opplevelse erkjennes.

Du har vanskelig med å få andre til å forstå alt som du vet. Dette gjør at du lett kan bli sterkt opptatt av utformingen av dine tanker, og det igjen virke blokkerende på kjernen i din viten. Dine tankeprosesser har en tendens til å gjenta seg selv. Som følge av dette vil alt du skaper, få varierende skikkelser eller former. Når du snakker, har du vanskelig for å projisere dine nøyaktige telepatiske bilder. Som skal gjengi betydningen av det du har tenkt. Derfor vil du ofte føle deg misforstått og undre deg over, hvorfor andre ikke alltid ser tingene på samme måte som du selv gjør.

På grunn av dette, vil du derfor desperat forsøke å etablere kontakt med andre mennesker.
Helt til den grense, hvor du ofte overbetoner dine ideer i en slik grad at du faktisk kan bli en plage for omgivelsene.

Til sist lærer du, at din trygghet i din vekst er mer uavhengig av andre og mer upersonlig, enn for de fleste andre. Du er mer følsom bak din «mur», enn de fleste opptager. Er kommunikasjonskløften først brutt, vil det så vise seg en kolossal mengde viten hos deg. For å bryte din mur, bør du lære å være takknemlig for din enestående måte å se tingene på. Istedenfor å prøve å få ditt liv, til å passe inn i omgivelsenes ideer og meninger. På områder hvor det kreves konsentrasjon, kan du være en fortreffelig elev. På tross av at det kan ta litt tid, før du får fatt på tankene og prinsippene. Men når det kommer til stykket, vil du ha lært, mer grundig, og være i besittelse av en stor innsikt og dybde. Dette skyldes, at du bokstavelig talt ikke overser noe som helst.

Du kan lett oppfattes som «treg» om som en fortolker. Du har alltid noe verdifullt å si, men du vegrer deg også alltid for å si det. Med mindre det er på et tidspunkt, hvor du føler deg akseptert. På det seksuelle område kan du ha vanskelig for å etablere en behagelig og flytende konversasjon, med det motsatte kjønn. Du er kommet inn i dette liv som et androgynt menneske, det vil si med sterke trekk av både maskuline og feminine egenskaper. I noen tilfeller kan det indikere homoseksualitet, men det står deg fritt å velge hvilken av dine kvaliteter du vil leve ut fra.

I dette liv er du her for å erfare en uløst karma i forhold til andre mennesker. Du vil ha en tendens til å reagere på andre, som om de symboliserte mennesker fra din fortid. Derfor er det vanskelig å bevare fokus på «her og nå». I alminnelighet gir dette seg utslag i problemer med familie og venner. Men problemene i dine forhold strekker seg ut over den måten, som du kommuniserer med andre mennesker på. De involverer også din oppfattelse av universet i sin helhet. Du har vanskelig å forstå det helt fundamentale forhold mellom årsak og virkning, og setter fort spørsmålstegn ved selve livets vesen. Hvor du ikke alltid kan se de mest enkle forbindelser mellom ting, omstendigheter og mennesker.

Du skal lære å være tilfreds med selve de fundamentale og enkle ting som livet hviler på, når du fortaper deg i egne tanker som det ikke er noen mulighet til å forstå. Slik går du nesten alltid glipp av det som ligger like foran deg. I dette livet skal du derfor lære å rette oppmerksomheten mot virkeligheten i nuet, fremfor å fortape deg i de gjennomsiktige lag som du fornemmer. Er du først i stand til dette, vil du også kunne skape et fast referansepunkt i «her og nå», som du kan uttrykke alle dine opptagelser via, til den ytre verden.