Husene

I tillegg til de 12 stjernetegnene er horoskopet også inndelt i noe som kalles de tolv astrologiske hus. Disse har oppstått fordi Jorden roterer omkring sin egen akse. Husene danner himmelens tolv forskjellige sektorer, som alle på sin måte tilsvarer våre ulike livsområder, ulike sfærer i livet. Man kan si at de beskriver i hvilket sosialt miljø mennesket befinner seg. Husene viser hvor i livet planetenes energier kommer til utrykk. Hvert hus har et visst slektskap med et av de tolv stjernetegnene. De første seks husene berører livets personlige områder, mens de øvrige seks husene har tilknytning til vår kontakt med verden omkring oss, vårt forhold til andre.

Husspissene
Dersom et hus inneholder bemerkelsesverdig mange planeter, bør dette livsområdet vies spesiell oppmerksomhet i tolkningen, da dette er av en stor betydning.

For å få en oppfatning av hvilken innflytelse et tomt hus har, kan man se på hvilket tegn som aktiveres av husspissen (den grad der hvert hus begynner) som skiller de enkelte hus fra hverandre, og deretter studere tegnets hersker. Husene kan også betraktes parvis, idet hvert hus og deres motsatte hus er felles om et bestemt tema.

Ascendanten, det punkt som ved ditt fødselsøyeblikk steg opp over den østlige horisonten, utgjør basis for selve husinndelingen og tilsvarer derfor 1. husspiss. Fordi Jorden roterer rundt sin egen akse, beveger Ascendanten seg gjennom hele dyrekretsen i løpet av 24 timer. Hvis man tenker seg ett spesielt fødselssted, rekker følgelig alle tegn å «passere» gjennom dette stedet i løpet av et døgn, derfor er det nødvendig å vite helt nøyaktig når man er født for å regne seg frem til Ascendanten og den resterende husinndelingen.

1. husspiss (AC), befinner seg midt i mot 7. husspiss (DC)

2. husspiss, befinner seg midt i mot 8. husspiss

3. husspiss, befinner seg midt i mot 9. husspiss

4. husspiss (IC), befinner seg midt i mot 10. husspiss (MC)

5. husspiss, befinner seg midt i mot 11. husspiss

6. husspiss, befinner seg midt i mot 12. husspiss

1. Hus

Nøkkelord: Deg selv, kroppen og dine umiddelbare fysiske omgivelser
Tilsvarende stjernetegn: Væren
Element: Ild
Kvalitet: Kardinal

Personligheten og utseende. Utstråling. Personlig projeksjon. Personens identitet i handling. Det fysiske legeme. Utseende. Interesser. Selvfordypelse.

Besteforeldre befinner seg også i dette huset, og kasnkje fordi de lettere kan gi oss betingelsesløs kjærlighet enn våre foreldre, som oftest er i en oppdragelsesfunksjon som skaper motsetninger.

2. Hus

Nøkkelord: Dine verdier på det materielle plan
Tilsvarende stjernetegn: Tyren
Element: Jord
Kvalitet: Fast

Økonomi og Ressurser. Selvverd. Trygghet. Verdier. Besittelser. Økonomiske interesser. Inntjening. Holdninger til penger. Materialisme. Især: Materiell trygghet og sikkerhet. Dog er personen ofte mindre interessert i selve pengene, som i tryggheten og sikkerheten i den materielle verden og i en overflod av ressurser. Ønske om kontroll over andre mennesker og tingene. Stort behov for den rekreerende opplevelsen av naturen. Egne verdier – henger sammen med 8. Hus. Kausallegemets innhold, åndelige ressurser.

3. Hus

Nøkkelord: Din mentale tilstand, kommunikasjonsevne, fakta og kunnskap
Tilsvarende stjernetegn: Tvillingen
Element: Luft
Kvalitet: Bevegelig

Kommunikasjon og sosiale kontakter. Kommunikasjonsferdigheter. Alle former for utveksling av informasjon. Mediearbeidet. Kjøpmannskap. Naboer. Logikk, fornuft og stor nysgjerrighet. Studier. Innlæring
især på det sosiale og intellektuelle område. Korte reiser. Lokale nettverk. Søsken. Bygge broer – Anthakaranakanalen.

4. Hus

Nøkkelord: Din familie, barndomshjem, familie og særlig mor
Tilsvarende stjernetegn: Krepsen
Element: Vann
Kvalitet: Kardinal

Hjemmet og privatlivet. Familien. Mor. Fundament. Familiebakgrunn. Slekt. Stemningen i hjemmet. Jord og eiendom. De hjemlige omgivelser som en kilde til fornyelse og næring (eller mangel på). Stort behov for privatliv. Behov for aktiviteter, som stimulerer og utvikler det sjelelige og åndelige liv. (Spontan) Handling på det følelsesmessige og sjelelige plan. Vaner. Følelser. Erindringer fra barndommen.

5. Hus

Nøkkelord: Hvordan du setter ditt personlige preg på livet, gjennom det du skaper
Tilsvarende stjernetegn:
Løven

Element: Ild
Kvalitet: Fast

Moro og konkurranser. Kreativitet, romantikk, lek og barn. Søken etter identitetstrygghet. Behov for trygghet ved å identifisere seg med ting, personen har skapt eller med andre mennesker, som personen elsker og ser seg avspeilet i og blir verdsatt av. Selvuttrykk. Bruken av kunstneriske evner og uttrykk av kreativitet. En spesiell ambisjon eller et kall, som personen håper å realisere i verden eller i samfunnet. – Fornøyelser. Underholdning. Kjærlighetsaffærer. Den måte personen elsker på og det hun, m/k elsker. Overskuddsbetont aktivitet. Spekulasjon. Sjelens kreative utfoldelse – Sjelens hus.

6. Hus

Nøkkelord: Å være til tjeneste, arbeid og helse
Tilsvarende stjernetegn: Jomfruen
Element: Jord
Kvalitet: Bevegelig

Arbeid, tjeneste og helse. Den daglige rutine. Hjelpsomhet. Samarbeid. Plikter. Forpliktelser. Arbeidsmiljø. Oppgaven er å få praktisk innsikt og lære gjennom arbeide, plikter og umiddelbare erfaringer med materielle affærer. Helbred. Gjennom helbredelsesmessige problemer lærer personen å lytte til kroppen, akseptere kroppens begrensninger og ta ansvar for egen helbredelse, både psykisk og fysisk. Renselse. Forfinelse. Utvikling av sann ydmykhet. Integrasjon. Kjæledyr. Vi gir – hva med grenser.

Huset viser også tjenere, kollegaer og ansatte. Og det kan også være onkler og tanter, lærere og noen ganger leger, personer som opptar oss i fellesskap som en forberedelse til å møte samfunnet som er temaet i de neste 6 husene.

7. Hus

Nøkkelord: Deg selv i forhold til andre
Tilsvarende stjernetegn: Vekten
Element: Luft
Kvalitet: Kardinal

Ekteskap og forhold. Partnerskap. Offentlighet. Kontakt med andre mennesker. Motstandere. Konkurrenter. Rettssaker. Projeksjoner. Handling på det sosiale og intellektuelle plan. Alle sosiale strukturer og aktiviteter avhenger av de personlige relasjoners kvaliteter. Partnerskapets innflytelse farger i høy grad alle livs områder: Helbred, økonomi, sex, barn, ervervsmessig suksess, personens sosiale liv og dens intellektuelle utvikling m.m. Ekteskapshuset.

8. Hus

Nøkkelord: Dine verdier i forhold til andre
Tilsvarende stjernetegn: Skorpionen
Element: Vann
Kvalitet: Fast

Kollektive ressurser og initiativ. Identitet, andre menneskers ressurser, seksualitet og død
. Personens forhold til andre mennesker penger. Innvesteringer. Økonomiske forpliktelser. Arv. Gjeld. Skatter og avgifter. Gaver. Legater. Forsikringer. Prioriteringer. Hemmeligheter. Hemmelige evner. Okkulte studier. Metoder til transformasjon av energi. Energiarbeidet som healing m.m.


Behov for følelsesmessig og sjelelig trygghet. Sex. Seksuelle behov, som ikke alene skyldes instinktet, men også en følelse av en dyp følelsesmessig trygghet, igjennom og ’smelte sammen’ med et annet menneske. Noen mennesker forsøker å oppnå denne trygghetsfølelsen gjennom økonomiske verdier og anliggendet, ved makt og innflytelse på andre mennesker og ved psykisk innsikt. Intensive seksuelle sammenstøt. Voldsomme emosjonelle konflikter. Psykiske nedturer. Undertrykkelse. Traumer. Når den utrolige, konfliktfylte perioden endelig stilner av og avløses av for eksempel; interesse for spirituelle, åndelige emner, okkulte studier m.m.
Nærmer personen seg, igjennom innsikt i livets mest fundamentale lov, en virkelig følelsesmessig trygghet og indre fred, som foruten studier, oppnås ved å transformere destruktive begjær og en tvangspreget egensindighet. Her utrykkes seksualitet gjennom trangen til å bli «gjenfødt» ved foreningen med en høyere, guddommelig makt.

9. Hus

Nøkkelord: Din mentale tilstand i forhold til andre
Tilsvarende stjernetegn: Skytten
Element: Ild
Kvalitet: Bevegelig

Utlandet og høyere studier. Anerkjennelse og hvordan vi utvikler vår livsanskuelse. Religion. Filosofi. Etikk. Overbevisning. Tro. Undervisning. Utdannelse. Ønske om å utvikle seg og erkjenne, hvem man virkelig er. Personen tiltrekkes av aktiviteter, som utvider bevisstheten, øker forståelse av den menneskelige natur og hjelper til å se livet i et bredere perspektiv. Behov for et større overblikk over universet og dets lover. Hun, m/k, har behov for å føle, at hun gjennomgår en personlig utvikling og forvandling og at hun har god plass og gode muligheter. Søkninger. Aktiviteter. Publisering. Foredrag. Reklame. Rettsvesen. Loven. Lange reiser. Disippelen hus.

Svigerfamilie og barnebarn er også en utvidelse av kontaktoverflaten og hører også med her, som 3. barn og 2. partner kommer inn her.

10. Hus

Nøkkelord: Din familie i forhold til hverandre
Tilsvarende stjernetegn: Steinbukken
Element: Jord
Kvalitet: Kardinal

Karriere og livsinnstilling. Personens posisjon. Omdømme. Handling på det materielle plan, som er grunnlaget for personens omdømme. For å kunne handle effektivt, har personen bruk for den nødvendige autoritet. En spesiell ambisjon eller et kall, som personen håper å realisere i verden. Hva som skjer på det område, som er personens livsoppgave. Mål. Hva er det som skjer med personens karriere akkurat nå. Profesjonell utfoldelse. Hva som skaper struktur i personens liv. Autoriteter.

I 4. huset handler det om din emosjonelle næring, men her er det hvordan du skaffer deg penger gjennom den utvidete familien av samfunnet. Far befinner seg ofte også i dette huset, men også sjefen og andre autoritetsfigurer. I et større perspektiv er det lover, regler og samfunnet. Og alt som med autoritet håndhever makt. Sosial status, berømmelse eller dårlig rykte kan også bli resultatet av innsatsen i 10. hus.

11. Hus

Nøkkelord: Ditt ego i forhold til andre
Tilsvarende stjernetegn: Vannmannen
Element: Luft
Kvalitet: Fast

Selskapsliv og gruppeaktiviteter. Vennskap, sosial integrasjon. Personens mål i livet. Håp. Ønsker. Politiske visjoner. Intuisjon.  Sosialt press. Sosiale tilknytninger. Grupper og vennskap, som deler personens intellektuelle holdninger, skjønt det kan være uenigheter på enkelte områder. Søken etter sosial og intellektuell trygghet kan lede personen inn i omfattende politiske, vitenskapelige eller metafysiske tankesystemer. For å oppnå størst mulig trygghet og indre fred er det nødvendig, å definere et individuelt formål, som er i harmoni med samfunnets behov som helhet. Tilskuer karma.


Mens du i 5. hus helst ville spille førstefiolin og styre showet selv, vil du her være kreativ sammen med andre. Så sosiale relasjoner, venner og mer strukturert sosial tilknytning som foreninger, organisasjoner, politikk og humanitær virksomhet er knyttet til dette huset. Følgelig står det også for idealer og intensjoner om å forandre og forbedre samfunnet og fellesskapet. Det er også knyttet til eldre søsken og adopterte barn.

12. Hus

Nøkkelord: Å være i tjeneste i forhold til andre
Tilsvarende stjernetegn: Fiskene
Element: Vann
Kvalitet: Bevegelig

Institusjoner og isolasjon. Prosesser, det underbevisste og det skjulte. Kosmos. Den åndelige situasjon. Den indre verden. Tilbaketrekning. Personen føler seg ofte adskilt fra «den virkelige verden».  Men grensene mellom personen og den åndelige verden kan oppløses ved å lære på det følelsesmessige og sjelelige plan og bevissthetens gradvise vekst, som sedvanligvis skjer gjennom store lidelser, ensomhet og uegennyttig (altruistisk) tjeneste. Trygghet og indre fred finner personen alene i tillit til Gud og (ofte) gjennom hengivelse til et høyere, transcendentalt ideal og gjennom en transformasjon av destruktive tankers, følelsers og handlingers «spøkelser». Velgjørenhet. En følelse av utilstrekkelighet. Skuffelser. Restriksjoner. Ukjente fiender. Paranoia. Panikkfølelse.

Mens 6. hus viser våre vaner i hverdagen og i daglig arbeid, blir det 12. huset vårt ubevisste og vårt indre arbeid med oss selv.