Vannbærerens

Tidsalder

Den Nye Tidsalder har så vidt begynt, men vi merker det på grunn av de store forandringene som har skjedd de siste årene og alt som skjer på Jorden, akkurat nå. Det er mange uforutsette og tilsynelatende tilfeldigheter som skjer i mange menneskers liv, og at alt går så mye raskere nå, enn det menneske kan huske har skjedd på Jorden før. Dette gjør at vi må være mer våkne i vår bevissthet omkring dette og forstå at det er et tegn fra universet at forandringene mot den nye tidsalder har begynt, og det vil komme til å skje mye mer. Hvordan, hvor og når, avhenger av om menneskene er parate til å innordne seg under de guddommelige lover. 
 
Mange mennesker er redde. De vet ikke, hvilken frihet det gir og få denne større og dypere forståelse, som åpner for så mange muligheter både for enkelt menneske og for Jorden. De høyere lysvesener sier at vi ikke vet, at det er den eneste måten vi mennesker og Jorden kan overleve på. De mener at vi tror det er nok å utvide vår intellektuelle forståelse og arbeide vitenskapelig, men det er det ikke.

Disse to livsformer skal forenes i Den Nye Tids menneske. Hjertets hengivenhet og forståelse skal kombineres med intellektet og gå opp i en høyere syntese, som går videre enn den forståelse, de fleste mennesker har i dag.

Dette er til hjelp for deg og hele menneskeheten, uansett tro.

Mennesker skal nå begynne å fungere på et høyere plan og ikke kun leve i den fysiske verden, hvor de tror, at de forstår lovene for det fysiske liv. Vi er ikke klar over, at de fysiske lover utspringer fra andre høyt utviklede lover både innenfor naturvitenskap og humanitær vitenskap, og at det handler om høyere universelle lover, som menneskene til nå kun har fått et lite innblikk i. Vi er ikke klar over hvilke mektige krefter som ligger i disse naturlover, når først forståelsen blir større. Denne viten vil bli frigitt, etter hvert som mennesket også utvikler hjertets forståelse. De vil ikke igjen risikere det misbruk, som er blitt sett i tidligere sivilisasjoner på Jorden.

Denne gangen skal mennesket ha den dype indre respekt i hjertet og en guddommelig forståelse for, at de universelle lover skal brukes til gavn for Jordens og Menneskehetens utvikling, og ikke til gavn for et enkelt land eller gruppe. Menneske skal ha respekt for det guddommelige og for det universelle. Menneske skal vite, at de har mulighet for utvikling, og at de har mulighet for å arbeide med disse mektige naturlover i overensstemmelse med Guds plan og ønsker for utviklingen på denne planet, og ikke sett fra menneskets ønsker eller den menneskelige synsvinkel.

Inspirasjon og viten er nøkkelordet for den nye tidsalder, idet mennesket i langt høyere grad, enn det er mulig i dag, skal leve inntunet med en høyere bevissthetsplan og gjennom denne kontakt få både inspirasjon og viten fra de indre plan. Vi skal forstå at guddommelighet er den fremherskende energi i universet, selv om det kan være vanskelig å erkjenne som et menneskelig vesen i fysisk skikkelse. Energien er fortsatt ikke så kjent i den nåværende verden, og mennesket er ikke så oppmerksomme på denne forfinede og kraftfulle energi, som vil bli mere og mere kjent på Jorden.

Forestill deg, hvordan et samfunn kunne fungere, hvis guddommelighet gjennomtrenger alt, og menneskene var bevisst om dette. Da ville mennesket vite, at de ikke kan tillate seg grusomme og hensynsløse tanker og handlinger. De ville vite, at det er til stor skade, hver gang de tenker dårlig om et annet menneske. De ville vite, at det å leve inntunet med de guddommelige energier i universet medfører en renhet i tanker, sinn og handlinger, som i dag er nesten ukjent for menneskene.

Derfor skal det i den nærmeste tid på Jorden renses opp i Jordens fysiske lag. Det har skjedd og kommer til å skje blant annet gjennom oversvømmelser, da vann har en meget rensende virkning, også selv om det inneholder mudder. Menneskene vil komme til å oppleve naturkatastrofer rundt omkring på Jorden, da disse ikke kun renser Jordens dypere lag, men også påvirker menneskene.

Det vil skje revolusjoner, men primært i menneskers hjerter, fordi alle tunge og mørke energier skal forvandles til lys. Mørket må opp til overflaten, for at det kan erkjennes. Deretter skal det arbeides med, og det skal forvandles gjennom Guds lys og kjærlighet. Ingen vil være uberørte. Det vil avhenge av den enkelte menneskes karma og dharma og paratheten til å si ja til å lære å forstå mere om de guddommelige energier i universet.

Den Nye Tids mennesker

Innenfor astrologien defineres Vannbærerens (Vannmannen) Tidsalder som den himmelske tidsalder som ligger mellom Steinbukkens og Fiskens Tidsalder. Det er en periode på ca. 2500 år hvor utviklingen av det humanitære sinnelag og global bevissthet vil være særlig fremtredende som følge av de evolusjonære fremskritt som menneskeheten hele tiden foretar. Hver tidsalder oppstår som følge av forårspunktets rotasjon (baklengs bevegelse) som følge av jordklodeaksens rotasjon omkring seg selv. Denne rotasjonsbevegelse betyr at solen ved vårjevndøgn i løpet av en 26.000 års fase, beveger seg baklengs gjennom zodiaken og fremkaller de forskjellige tidsaldre. Det himmelske fenomenet er et ytre symbol på de indre astrologiske krefter som strømmer inn i menneskehetens kollektive bevissthet. 

Vi er i Vannbærerens Tidsalder. Menneskets endringer er allerede i gang.

Blant Den Nye Tids mennesker, er det mange som er inkarnert for å bære den nye rytmen i seg, med sånn styrke, at de vil nå sine medmennesker og slik være med til å hurtig endre hele klodens åndelige klima. Denne gruppen er «et guddommelig hjelpekorps» hvor deres første oppgave er å våkne opp og erkjenne sin misjon ut fra den åndelige livsforståelsen, som hører Den Nye Tid til.

Den Nye Tids barn, er de som i deres hjerte bærer et ønske om å hjelpe, fordi de selv føler smerte, når de ser lidelser, og fordi de vet, at den eneste måte, hvor de selv kan bli lykkelige, er ved å hjelpe andre til å finne gledens kilder. I denne tid inkarneres tusenvis av mennesker, som vil utgjøre en hel hær av lysende mennesker, som vil være i stand til å fjerne mørket på denne planet, som akkurat nå står ovenfor den vanskeligste krise i sin historie. Alle disse tusenvis av lysarbeidere, mottar i hvert sitt land, impulser fra indre plan og fra de ytre omgivelser, som vil få dem til hurtig å våkne opp og erkjenne hvem de er, og hva de skal bruke livet deres til. Den nye Tids barns store oppgave er å gi menneskeheten en optimisme og en tro på fremtiden. Bevare en indre ro og harmoni. Spre kjærlighet.

Jordklodens nåværende krise er langt mer dyptgående, enn de fleste aner. På overflaten ser vi den som økonomisk krise, energikrise, miljøkrise, økologisk krise og politisk og internasjonal ustabilitet. Bak overflaten aner vi en psykisk krise, som viser seg i, at vi har vanskeligheter med å omstille oss til å innse, at vi ikke kan få våre psykiske behov dekket ved å øke vårt materielle forbruk, men at vi må lære å finne nye veier for å oppnå et psykisk velbefinnende. Bak de fysiske og psykiske kriser ligger imidlertid menneskehetens åndelige krise, hvor hver enkelt og Menneskeheten som helhet må beslutte seg til, om personlighetens ønsker om livsnytelse og kamp eller Sjelens ønsker om integrasjon i helheten skal anvendes som en bærende verdi i den nærmeste fremtid.

Åndelig utviklinger likt med sjelskontakt. Et høyt utviklet åndelig menneske er et menneske, som har sjelskontakt. De fleste, som kaller seg åndelige, har ingen sjelskontakt, derfor mangler de forståelse og kjærlighet, og derfor har de vanskeligheter med å utføre ting for andre mennesker. Handlinger, tanker og følelser viser, hvor åndelige mennesker er. Åndelig utvikling er også identisk med ønsket om å tjene Menneskeheten. Men man tjener best ved først å sørge for og komme i følelsesmessig balanse, ha det godt med seg selv, for ellers kommer man til å overføre sine komplekser, sin usikkerhet og sin tvil på andre.

Spennende utdrag fra Alice Bailey, Grevens bøker v/ Inge Olsen og fra Asger Lorentsen sine bøker.